Με την έλευση της νέας ΚΑΠ και τις αλλαγές στις άµεσες ενισχύσεις, αναµένεται να διαφοροποιηθούν και τα πιστοληπτικά όρια των παραγωγών. Συγκεκριµένα, µέχρι και φέτος η Κάρτα του Αγρότη λάµβανε υπόψη της τη βασική ενίσχυση και το πρασίνισµα.

Από το 2023, αναµένεται τα όρια να διαµορφώνονται από τη βασική ενίσχυση συν, κατά πάσα πιθανότητα, από την αναδιανεµητική. Προφανώς µέχρι να οριστικοποιηθεί ο φάκελος της νέας ΚΑΠ και να βγουν στον «αέρα» οι εφαρµοστικές αποφάσεις, δεν είναι τίποτα δεδοµένο. Σηµειώνεται εδώ, πως οι πληροφορίες αναφέρουν πως κάθε Οκτώβρη, η προκαταβολή του τσεκ θα περιλαµβάνει εκτός της βασικής (όπως σήµερα) και την αναδιανεµητική ενίσχυση.

Εγγυοδοσία αγροτών

Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών που προσφέρονται για ρευστότητα και για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων αποκτούν όλο και µεγαλύτερη αξία καθώς µπορούν να προσφέρουν λύσεις σε µία περίοδο που το κόστος δανεισµού βρίσκεται σε αυξανόµενη τροχιά. Προς το παρόν για επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα που είναι σε θέση να καλύψει όλες τις δαπάνες, είναι διαθέσιµο το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και µία 2ετία. Φυσικά έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες όπως για παράδειγµα το «κόλληµα» των πληρωµών δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης που έχουν λάβει δάνειο µέσω αυτού του Ταµείου. Ωστόσο, το σχετικό εργαλείο είναι διαθέσιµο και για όσους δεν τρέχουν επενδυτικό πρόγραµµα. Υπενθυµίζεται ότι το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης καλύπτει το 80% της εγγύησης.

Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικών Επιχειρήσεων

Το νέο «Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικών Επιχειρήσεων» που θα διαχειρίζεται η  Αναπτυξιακή Τράπεζα ακόµη βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας, καθώς ακόµη δεν έχει εκδοθεί  η σχετική προκήρυξη προς τις Τράπεζες ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον συµµετοχής τους.

 Για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας των εν λόγω παρόχων, η πρόσκληση που θα απευθύνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζεται να παραµείνει ανοιχτή για µεγάλο χρονικό διάστηµα και κάθε πρόταση να εξετάζεται αυτοτελώς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων αυτών έχουν ως εξής σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές:

Χρόνος διάθεσης: Έως 31/12/2025Ύψος χαρτοφυλακίου: 37 εκατ. ευρώ µε πόρους 21,5 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ

Σκοπός ∆ανείου: Επενδυτικού χαρακτήρα (περιλαµβανοµένου κεφαλαίου κίνησης ανεξαρτήτως ποσοστού), τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται µε µεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιµοι δικαιούχοι: Αγρότες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό ή/και τον µεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων κάθε νοµικής µορφής και σταδίου λειτουργίας

Ποσό δανείου: 3.000 έως 25.000 ευρώ

∆ιάρκεια δανείου: 2 έως 5 έτη

Περίοδος χάριτος: έως 24 µήνες το µέγιστο

Επιτόκιο ∆ανεισµού: Μειωµένο κατά 50% λόγω της συµµετοχής του ΠΑΑ

Eπιδότηση Επιτοκίου: 100% για 24 µήνες

Mentoring για συµβουλευτικές υπηρεσίες:300 ευρώ

Βοήθεια από τρία προγράµµατα για αγορά νέου εξοπλισµού και το πρώτο βήµα στη µεταποίηση

Τρακτέρ, παρελκόµενα, αλωνιστικές, φύτευση νέων δενδροκαλλιεργειών, φωτοβολταϊκά για net-metering, γεννήτριες, αρδευτικά δίκτυα, κατασκευή στάβλων, δηµιουργία θερµοκηπίων και µεταποίηση. Όλες τις παραπάνω δαπάνες θα έρθουν να καλύψουν τρεις προκηρύξεις διαρθρωτικών προγραµµάτων που έχουν προγραµµατιστεί για έως τα τέλη του 2022. Μετά ξεκινάει η νέα προγραµµατική περίοδος όπου στο χρονοδιάγραµµα των αρχών υπάρχουν Μέτρα όπως το πριµ πρώτης εγκατάστασης και σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις νέας τεχνολογίας. Ειδικότερα, το πρώτο πρόγραµµα 100 εκατ. ευρώ που ανοίγει στις 15 Σεπτεµβρίου έχει τίτλο «Εκσυγχρονισµός του Αγροτικού Εξοπλισµού» (βλ. Ρεπορτάζ σελ. 16-17), αργότερα µέσα στο µήνα, παίρνει σειρά το καθεστώς 150 εκατ. ευρώ «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» και τέλος, τα Σχέδια Βελτίωσης ύψους 180 εκατ. ευρώ για τα οποία υπάρχει στόχος να προδηµοσιευτούν εντός του Οκτωβρίου στα περιθώρια της έκθεσης  Agrotica.

Τα τρία προγράµµατα έχουν κυρίως διαφορές ως προς τους δικαιούχους, τα ύψη ενίσχυσης αλλά και τον ελάχιστο προϋπολογισµό φακέλου. Συγκεκριµένα:

∆ικαιούχοι

Σχέδια Βελτίωσης: Κατ’ επάγγελµα αγρότες και νέοι γεωργοί του ΠΑΑ µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης 12.000 ευρώ και άνω.

Αναπτυξιακός: Αγρότες-φυσικά πρόσωπα (για επενδύσεις έως 200.000 ευρώ), αγροτικές επιχειρήσεις, συλλογικά σχήµατα.

Ταµείο Ανάκαµψης: Αγροτικές επιχειρήσεις του εµπορικού δικαιού και συλλογικά σχήµατα που παράγουν τελικό προϊόν µε το 40% της α’ ύλης να προέρχεται από συµβολαιακή γεωργία ή από δικιές τους εκµεταλλεύσεις.

Ύψος επένδυσης

Σχέδια Βελτίωσης: Μέγιστο 130.000 ευρώ για φυτική παραγωγή, και 200.000 ευρώ στη ζωική παραγωγή. ∆εν έχει δηµοσιευθεί ελάχιστο ποσό.

Αναπτυξιακός Νόµος: Κατ’ ελάχιστο 50.000 ευρώ για οµάδες, 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για µικρές, 500.000 για µεσαίες και 1 εκατ. ευρώ για µεγάλες.

Ταµείο Ανάκαµψης: Κατ’ ελάχιστο 500.000 ευρώ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης

Σχέδια Βελτίωσης: Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών ή δικαιούχοι Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Αν. Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%. Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%. Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%. Λοιποί Γεωργοί: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Αναπτυξιακός νόµος: Αττική: 15-25%, Νότιο Αιγαίο: 30%, Κρήτη, ∆. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 40%, υπόλοιπες περιφέρειες: 50%. Η ένταση ενίσχυσης αυξάνεται 20% για επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων. Με εξαίρεση ορεινές περιοχές και νησιά, οι αγροτικές επενδύσεις λαµβάνουν το 80% των παραπάνω ποσοστών έντασης ενίσχυσης. Το είδος της επιδότησης που µπορεί να λάβει ο επενδυτής είναι επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), Επιδότηση του µισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

Ταµείο Ανάκαµψης: Νησιά Αιγαίου (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%. Αττική: 40%, λοιπές περιφέρειες 50%.

∆απάνες που καλύπτονται

Όλα τα παραπάνω προγράµµατα είναι σε θέση να καλύψουν παρόµοιες δαπάνες για τον πρωτογενή τοµέα. Σε αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:

Εξαιρείται το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου, το οποίο θα µπορεί να επιδοτήσει και τη Μεταποίηση-Εµπορία αγροτικών προϊόντων.

Κινητικότητα και εξαγορές στην εγχώρια αγορά τροφίµων

του Γιώργου Λαμπίρη

Με ανατροπές ισορροπιών που κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα αναµένεται να ενταθούν, βρίσκεται αντιµέτωπη η εγχώρια αγορά τροφίµων εντός της τρέχουσας χρονιάς.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος χτίζει αυτή την περίοδο έναν νέο ισχυρό όµιλο στα τρόφιµα  που βλέπει σύντοµα και το δρόµο προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών µετά την ολική εξαγορά της ιστορικής σοκολατοβιοµηχανίας ΙΟΝ και την απόκτηση ισχυρού ποσοστού στη ΜΕΒΓΑΛ.  Στον ίδιο όµιλο θα υπάγονται επίσης και οι νεοαποκτηθείσες εταιρίες που περιήλθαν στην ιδιοκτησία του το 2022, µε απόκτηση της πλειοψηφίας στην εταιρεία Ελληνικοί Χυµοί Α.Ε. µαζί µε το fund EOS Capital Partners, επικεφαλής του οποίου είναι ο Απόστολος Ταµβακάκης, αλλά και των εταιρειών Έδεσµα και Αµβροσία µε δραστηριότητα στην παραγωγή αλλαντικών και έτοιµων σαλατών.

H κινητικότητα στη ∆έλτα

Μία ακόµα χαρακτηριστική περίπτωση της εικόνας του κλάδου των τροφίµων αποτελεί η γαλακτοβιοµηχανία ∆έλτα µε την πώληση της θυγατρικής της στη Βουλγαρία, United Milk Company, από τον όµιλο Ελληνικά Γαλακτοκοµεία των αδελφών ∆ηµήτρη και Μιχάλη Σαράντη. Η ∆έλτα αποφάσισε να διαθέσει µία υγιή παραγωγική εγκατάσταση στη γειτονική χώρα µε τζίρο 52,5 εκατοµµυρίων ευρώ και τα κέρδη προ φόρων 1,65 εκατοµµύρια ευρώ το 2021. Μέσα στη χρονιά που διανύουµε η ίδια εταιρεία έκανε κινήσεις για την πώληση των δύο εργοστασίων που διατηρεί στον Ταύρο, από όπου αποχώρησε µεταφέροντας την παραγωγή του φρέσκου γάλακτος στο εργοστάσιο που διατηρεί στον Άγιο Στέφανο το 2020. Το συγκεκριµένο εργοστάσιο προορίζεται µε βάση το υπογραφέν προσύµφωνο αγοραπωλησίας για τον όµιλο The Mart Cash & Carry της οικογένειας Σκλαβενίτη. Σε ό,τι αφορά την τρίτη κίνηση της ∆έλτα, που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά στην πώληση του εργοστασίου που κατά το παρελθόν γινόταν η παραγωγή του γάλακτος εβαπορέ «Βλάχα». Νέος ιδιοκτήτης εκτός απροόπτου θα είναι ο Γιώργος Μπίκας του οµίλου Μπίκα µε έδρα τη Βέροια, ο οποίος έχει ευρεία δραστηριότητα στα τρόφιµα από τη σφαγή ζώων (ως ιδιοκτήτης των σφαγείων Έδεσσας), έως και την επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος καθώς, στο κρασί µέσω της εµπορικής εταιρείας Vinalia, αλλά και στην ωρίµανση µπανάνας.

Tρία «χτυπήµατα» από Ελληνικά Γαλακτοκοµεία

Από πλευράς του ο όµιλος Ελληνικά Γαλακτοκοµεία ισχυροποιεί ακόµα περισσότερο τη θέση του στην αγορά των Βαλκανίων µε την εξαγορά της United Milk Company από τη ∆έλτα, καθώς ήδη διατηρεί ισχυρή παρουσία τόσο στη Ρουµανία µε τη θυγατρική Tyrom και τη Fabrica de Lapte Brasov, έχοντας επενδύσει ποσό που ξεπερνάει τα 150 εκατοµµύρια ευρώ στη συγκεκριµένη αγορά τα τελευταία 11 χρόνια. Μάλιστα οι αδελφοί Σαράντη έχουν ήδη δραστηριότητα και παραγωγή στη Βουλγαρία µε τη θυγατρική τους Tyrbul, ενώ πλέον µέσω της εξαγοράς αυτής ενισχύονται ακόµα περισσότερο τόσο τοπικά, όσο και στη βαλκανική αλλά και ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Η επιχείρηση των αδελφών Σαράντη έκανε µέσα στον Αύγουστο την κίνηση να αποκτήσει παραγωγικό έρεισµα και στην κυπριακή αγορά µε την απόκτηση του 49% της τοπικής βιοµηχανίας, Ν.Θ. Κουρούσιης και προοπτική για απόκτηση του 100% των µετοχών της σε δεύτερο χρόνο. Θυµίζουµε ότι ο ελληνικός όµιλος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επένδυσης για την κατασκευή νέας βιοµηχανικής µονάδας στη Μεγαλόνησο µε αντικείµενο την παραγωγή χαλουµιού, ενός προϊόντος µε έντονη εξαγωγική προοπτική και ζήτηση από αγορές όπως η Μεγάλη Βρετανία. Σύντοµα όµως αναµένεται και η ενεργοποίηση της Αγνό, καθώς τα Ελληνικά Γαλακτοκοµεία απέκτησαν την βορειοελλαδίτικη βιοµηχανία που παρέµενε ανενεργή από το 2013, στη διάρκεια της φετινής άνοιξης. Η αρχή εκεί αναµένεται ότι θα γίνει µε το παγωτό, γεγονός που ανοίγει ένα ακόµα πεδίο δραστηριότητας για την επιχείρηση.

Η επιστροφή του Χρήστου Πλεξίδα στην γαλακτοβιοµηχανία

Στις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την αγορά των τροφίμων εντάσσεται και η κίνηση του επιχειρηματία Χρήστου Πλεξίδα, να αποκτήσει την προβληματική βιομηχανία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, Δελφοί, με έδρα το Μεσολόγγι. Η εταιρεία που κατά το παρελθόν ανήκε στην οικογένεια Δανιγγέλη βρέθηκε αντιμέτωπη με υψηλές υποχρεώσεις και δανεισμό. O X. Πλεξίδας υπήρξε μέτοχος μαζί με τους αδελφούς του Σωτήρη και Βαγγέλη στην οικογενειακή βιομηχανία La Farm, πριν ο τελευταίος αποκτήσει το σύνολο των μετοχών.

Η Παπαστράτος είναι επίσηµος Υποστηρικτής της 86ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που διοργανώνεται από τις 10 έως τις 18 Σεπτεµβρίου. Για 5η συνεχή χρονιά η εταιρεία στηρίζει την κορυφαία διοργάνωση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, µε στόχο την προαγωγή της υγιούς και καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, την ανάδειξη των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας και την ενίσχυση της Βορείου Ελλάδος.

Στην κατεύθυνση των δεσµεύσεων που γίνονται πράξεις, η Παπαστράτος και η ∆ΕΘ κάνουν τα πρώτα κοινά βήµατα τους προς ένα συλλογικό όραµα: µια βιώσιµη Ελλάδα. Συγκεκριµένα, ενώνουν δυνάµεις και µετατρέπουν σταδιακά το Βελλίδειο σε έναν χώρο διοργάνωσης εκδηλώσεων µε το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε ένας ολοκληρωµένος οδηγός διοργάνωσης βιώσιµων εκδηλώσεων και ένα πιλοτικό πρόγραµµα αποτελεσµατικής ανακύκλωσης.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, δήλωσε σχετικά: «Οι δεσµοί που έχουµε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια µε την Παπαστράτος είναι ιδιαίτερα στενοί και καταδεικνύουν την κοινή µας στόχευση προς την προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και της βιώσιµης ανάπτυξης».

Για την επίσηµη υποστήριξη της φετινής ∆ΕΘ από την Παπαστράτος ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας, κ. Ιάκωβος Καργαρώτος, ανέφερε: «∆ιανύουµε µία περίοδο γεµάτη προκλήσεις που επηρεάζουν τη ζωή όλων µας. Στην Παπαστράτος πιστεύουµε ότι οι πράξεις µας είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Πράξεις #prostokalytero που µας συµπεριλαµβάνουν όλους. Για 5η συνεχή

χρονιά στηρίζουµε τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας στο επίκεντρο τη βιώσιµη ανάπτυξη. Εστιάζουµε στη σταδιακή µετατροπή του Βελλιδείου σε έναν χώρο µε το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωµα και δηµιουργούµε έναν ολοκληρωµένο οδηγό διοργάνωσης βιώσιµων εκδηλώσεων. Έχουµε διανύσει πολλά βήµατα #prostokalytero. Αλλά δεν σταµατάµε. Όλοι µαζί, συνεχίζουµε µε πράξεις. Γιατί αυτό είµαστε. Είµαστε οι πράξεις µας.»

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση