Αυξηµένη στα 13,8 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες, 11,6 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις και στα 17,7 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια, προσδιορίστηκε τελικώς η αναδιανεµητική ενίσχυση στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ.

Ωστόσο, οι αρχές επέλεξαν να θέσουν πλαφόν στο συνολικό µέγεθος της εκµετάλλευσης, πάνω από το οποίο δεν θα δικαιούται κάποιος παραγωγός αναδιανεµητική, ακόµη και αν βρίσκεται σε κάποια από τις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες εντός των στρεµµατικών ορίων. Συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής:

Αγρότες µε εκτάσεις µόνο σε µία αγρονοµική περιφέρεια

Το 64,4% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων της χώρας έχουν επιλέξιµες εκτάσεις µόνο σε µία από τις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες, για τις οποίες ισχύουν τα ελάχιστα και µέγιστα όρια που αναφέρονται παρακάτω:

∆εν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις, µικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις. Παροµοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις σε µια (εκ των τριών) αγρονοµική περιφέρεια, µεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες µέγιστες εκτάσεις.

Παραγωγοί µε εκτάσεις σε πάνω από µία αγρονοµική περιφέρεια

Εδώ τα πράγµατα είναι πιο σύνθετα µε τις αρχές να προσδιορίζουν  τα όρια µε βάση τα «ισοδύναµά στρέµµατα». Για τον προσδιορισµό του ανώτατου ορίου: Οι παραγωγοί θα πρέπει να πολλαπλασιάζουν τα στρέµµατά τους µε έναν συντελεστή που ισούται µε:

Αν το τελικό άθροισµα είναι άνω των 171 ισοδύναµων στρεµµάτων τότε ο παραγωγός δεν θα δικαιούται αναδιανεµητική. Για παράδειγµα:

Παραγωγός διαθέτει 30 στρέµµατα αροτραία, 10 στρέµµατα µόνιµη καλλιέργεια και 40 στρέµµατα βοσκότοπου. Πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα στρέµµατα µε τους παραπάνω συντελεστές προκύπτουν: 46,5 ισοδύναµα στρέµµατα στα αροτραία (30 επί 1,55), 42,5 ισοδύναµα στρέµµατα στις µόνιµες (10 επί 4,25) και 40 ισοδύναµα στρέµµατα στα βοσκοτόπια (40 επί 1). Σύνολο 129 ισοδύναµα στρέµµατα. Άρα η εκµετάλλευση αυτή δικαιούται να πάρει αναδιανεµητική ενίσχυση διότι τα ισοδύναµα στρέµµατά της είναι λιγότερα από 170.

Για τον προσδιορισµό του κατώτατου ορίου: Το ελάχιστο µέγεθος για τις εκµεταλλεύσεις που έχουν επιλέξιµες εκτάσεις σε περισσότερες από µία αγρονοµικές περιφέρειες, πάνω από το οποίο θα δικαιούνται να πάρουν αναδιανεµητική ενίσχυση, προτείνεται να είναι το ελάχιστο που έχει προσδιοριστεί σε οποιαδήποτε από τις τρείς αγρονοµικές περιφέρειες, δηλαδή 20 στρµ. στις αροτραίες, 1 στρµ. στις δενδρώδεις ή 1 στρµ. στα βοσκοτόπια. Με άλλα λόγια, αν µια εκµετάλλευση που έχει επιλέξιµες εκτάσεις σε περισσότερες από µία αγρονοµικές περιφέρειες, θα δικαιούται αναδιανεµητικής ενίσχυσης, εάν υπερβαίνει το ελάχιστο µέγεθος που έχει προσδιοριστεί, σε µία τουλάχιστον περιφέρεια.

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση