Με τη µηδική να αποκτά πριµ 88 ευρώ το στρέµµα, τη ντοµάτα 200 ευρώ, την ελιά να ανεβαίνει στα 71 ευρώ και τα πρόβατα να «τσιµπάνε» επιπλέον 4 ευρώ φτάνοντας τα 27, σχεδιάζεται το πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας (3ετία-µετατροπή) στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε το σχεδιασµό των Εθνικών Αρχών.

Όπως φαίνεται (βλ. πίνακας) υπάρχει µία καθολική άνοδος των πριµ και σε ορισµένες περιπτώσεις θεαµατική για το νέο πρόγραµµα του ΠΑΑ 2023-2027, καθώς µοιάζει να φεύγει πλέον το κοινοτικό πλαφόν των 90 ευρώ για τις δενδρώδεις και των 60 ευρώ για τις αροτραίες µέγιστων επιδοτήσεων και ως εκ τούτου το κίνητρο πλέον για ένταξη στα Βιολογικά, αποκτά άλλο ενδιαφέρον.

Σηµειώνεται εδώ πως η ένταξη στην 3ετία θα γίνεται µέσω του ΠΑΑ, αλλά η διατήρηση των βιολογικών πρακτιών µεταφέρεται στις πράσινες πρακτικές (eco-schemes) του α’ Πυλώνα. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά: Στη µετατροπή το πρόγραµµα θα είναι ανταγωνιστικό που σηµαίνει πως όπως και τώρα θα υπάρχουν επιλαχόντες και ανάλογα το µπάτζετ θα ορίζονται οι δικαιούχοι. Για τη διατήρηση δεν θα υπάρχουν επιλαχόντες (δηλαδή ούτε και πίνακας µοριοδότησης) και όσοι τηρούν τις σχετικές δεσµεύσεις θα λαµβάνουν και το αντίστοιχο πριµ. Βέβαια ο προϋπολογισµός είναι δεδοµένος και ως εκ τούτου µπορεί, για τη διατήρηση, να υπάρχει µείωση της στρεµµατικής επιδότησης ανάλογα µε τη ζήτηση για ένταξη στο πρόγραµµα. Και για τις δύο δράσεις των Βιολογικών προβλέπεται προϋπολογισµός για την περίοδο 2023-2027 κοντά στο 1,5 δις ευρώ (300 εκατ. ευρώ για µετατροπή και 1,2 δις ευρώ για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών).

Η περίπτωση της Βιολογικής Μελισσοκοµίας

Για τη µελισσοκοµία θα προκηρυχθεί ξεχωριστεί δράση, µε τα ετήσια ποσά στήριξης να χωρίζονται σε κλάσεις:

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών κάτοχοι µελισσοκοµικής ταυτότητας, οι οποίοι κατέχουν από 20 και πάνω µελισσοσµήνη. Επιλέξιµοι για ενίσχυση είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόµενες (κατεχόµενες) κυψέλες και παραφυάδες στο σύστηµα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό (ΕΕ) 2018/848. Οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται στην τήρηση του συνόλου των δεσµεύσεων, που σχετίζονται µε την προέλευση των ζώων, τη διατροφή (στο τέλος της περιόδου παραγωγής, διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέµατα µελιού και γύρης προκειµένου οι µέλισσες να επιβιώσουν τον χειµώνα, η τεχνητή διατροφή των πληθυσµών µελισσών δύναται να πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωσή του πληθυσµού λόγω κλιµατικών συνθηκών. Σε παρόµοια περίπτωση, η εκτροφή του πληθυσµού µελισσών πραγµατοποιείται µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύρη, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη, την προστασία της υγείας, την καλή µεταχείριση των ζώων, πρακτικές στέγασης και κτηνοτροφικές πρακτικές (περιοχήεγκατάστασης των κυψελών, τις υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων τεκµηρίωσης από τον δικαιούχο.

∆ικαιούχοι διατήρησης

Στη ∆ράση για τη βιολογική γεωργία των πράσινων πρακτικών (άµεσες ενισχύσεις) δικαιούχοι θα είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργούν που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας η οποία ένταξη τεκµηριώνεται από σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από τον Οργανισµό µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι.

Σηµειώνεται εδώ πως για τα ζώα, οι ενισχύσεις θα χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο βοσκοτόπου. Τα ετήσια ποσά στήριξης αφορούν πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ/Ha.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση