Σε τρία σκέλη, ανάλογα με τις άμεσες ενισχύσεις (βασική, πρασίνισμα, συνδεδεμένες, πριμ νεαρών) που έλαβαν φέτος, διαμορφώνεται ο τελικός σχεδιασμός για τον ενεργό αγρότη του 2023, που «ξεκλειδώνει» την πρόσβαση σε επιδοτήσεις και τα επενδυτικά προγράμματα του ΠΑΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τελικό πλάνο Ενεργός Γεωργός είναι αυτός που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και πληροί μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Δεν θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και διευθύνουν εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (όπως αεροδρόμια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα, κτηματομεσιτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα). Παρόλα αυτά θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» οι γεωργοί που διευθύνουν τους παραπάνω τύπους επιχειρήσεων, αρκεί οι γεωργικές δραστηριότητες να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Από στοιχεία του ΟΣΔΕ για το 2018: οι αιτούντες ήταν 649.320 και έλαβαν άμεσες ενισχύσεις κάτω των 5.000 ευρώ, οι 532.084 εκμεταλλεύσεις. 

Ως γεωργική δραστηριότητα θα θεωρείται:

Η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση. Για τις αρόσιμες εκτάσεις ως παραγωγή νοείται η ύπαρξη καλλιέργειας ή συγκομιδής προϊόντων ή η ύπαρξη υπολειμμάτων καλλιέργειας. Για τους δενδρώνες σε παραγωγή νοείται η συγκομιδή καρποφορίας ή το κλάδεμα του δενδρώνα ή η διαχείριση του υπορόφου και της αυτοφυούς βλάστησης ετησίως. Για τους βοσκότοπους σε παραγωγή νοείται η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.

Ορισμός της διατήρησης της γεωργικής έκτασης:

Αρόσιμη γη: Η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών πρακτικών. Για τις αρόσιμες εκτάσεις ως διατήρηση νοείται η εφαρμογή μίας ελαφράς κατεργασίας του εδάφους (tilling/tillage) ανά έτος. Εξαίρεση από την υποχρέωση ελάχιστης κατεργασίας γίνεται μόνο λόγω εφαρμογής μη κατεργασίας στις εξής περιπτώσεις: 

  1. στα πλαίσια της ενισχυμένης αιρεσιμότητας π.χ. τυρφώνες και επίσης βάση του GAEC 5 : 
  2. Σε αγροτεμάχια αρόσιμων καλλιεργειών με κλίση πάνω από 6% και έως 12% που κινδυνεύουν από διάβρωση, η άροση γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια. 
  3. Σε αγροτεμάχια αρόσιμων καλλιεργειών με κλίση πάνω από 12% οι παραγωγοί υποχρεούνται να αφήνουν κάθετα στην κλίση ακαλλιέργητες ζώνες ανάσχεσης πλάτους 5 μέτρων σε απόσταση 40 μέτρων μεταξύ τους. Οι περιφερειακές αρχές δύνανται με αιτιολογημένη απόφαση τους να μεταβάλλουν τους παραπάνω όρους. Στην απόφαση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι οι μεταβολές θα έχουν μηδενική ή θετική επίπτωση στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι δυνατόν να εφαρμόζονται συλλογικά, φτάνει τα αγροτεμάχια να εφάπτονται. Μπορούν δε να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από ήδη υπάρχουσες αναβαθμίδες ή/και αναχώματα ή/και λωρίδες άγριας ζωής. 
  4. Σε αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες και κλίση μεγαλύτερη του 15% απαγορεύεται ή άροση των αγροτεμαχίων από τις 1/11 έως και την 15/3. 5. Εφαρμογής προγραμμάτων ή δεσμεύσεων για το κλίμα και το περιβάλλον ή/και επενδύσεων (άρθρα 31, 70, 73). 

Μόνιμες καλλιέργειες: Για τους δενδρώνες ως διατήρηση νοείται η με όποιο τρόπο διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης (περιλαμβάνεται και η κοπή/εναπόθεση) του υπορόφου του δενδρώνα ανά 2 έτη ή η εφαρμογή κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη. 

Μόνιμοι βοσκότοποι: Για τους βοσκότοπους ως διατήρηση νοείται η ελάχιστη βοσκοφόρτωση 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση