Ένας αγρότης µε 100 στρέµµατα βαµβάκι µπορεί να χάσει 1.380 ευρώ επιδοτήσεις αναδιανεµητικής µόνο και µόνο επειδή δηλώνει µαζί και 4 στρέµµατα ελιάς. Ή ένας κτηνοτρόφος µε 150 στρέµµατα βοσκότοπο δεν θα πληρωθεί 2.655 ευρώ αναδιανεµητική, καθώς δηλώνει επίσης 20 στρέµµατα ζωοτροφές για τις ανάγκες της εκτροφής του.

Αυτά είναι µόλις δύο παραδείγµατα σχετικά µε την προσοχή που πρέπει να επιδείξει ο παραγωγός στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2023 ώστε να µην βρεθεί εκτός της αναδιανεµητικής. Λόγω των επιπλέον φίλτρων που εισήγαγαν οι αρχές προβλέπεται πως θα µείνουν εκτός του σχετικού πριµ 100.000 εκµεταλλεύσεις σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό του Ιανουαρίου.

Τα παραπάνω αφορούν µόνο εκείνους που δηλώνουν στρέµµατα σε παραπάνω από µία αγρονοµικές περιφέρειες. Για τους υπόλοιπους ισχύουν τα όρια:

-Αροτραίων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.

-Μονίµων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.

-Βοσκοτόπων: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 170.

Τα πράγµατα λοιπόν είναι πιο σύνθετα για τους υπόλοιπους µε τις αρχές να προσδιορίζουν  τα όρια µε βάση τα «ισοδύναµά στρέµµατα». Οι παραγωγοί θα πρέπει να πολλαπλασιάζουν τα στρέµµατά τους µε έναν συντελεστή που ισούται µε:

-Αροτραίες καλλιέργειες: 1,55

-Μόνιµες καλλιέργειες: 4,25

-Βοσκοτόπια: 1,00

Αν το τελικό άθροισµα είναι άνω των 171 ισοδύναµων στρεµµάτων τότε ο παραγωγός δεν θα δικαιούται αναδιανεµητική.

Ακολουθούν παραδείγµατα:

Παράδειγµα 1: Παραγωγός διαθέτει 30 στρέµµατα αροτραία, 10 στρέµµατα µόνιµη καλλιέργεια και 40 στρέµµατα βοσκότοπου. Πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα στρέµµατα µε τους παραπάνω συντελεστές προκύπτουν: 46,5 ισοδύναµα στρέµµατα στα αροτραία (30 επί 1,55), 42,5 ισοδύναµα στρέµµατα στις µόνιµες (10 επί 4,25) και 40 ισοδύναµα στρέµµατα στα βοσκοτόπια (40 επί 1). Σύνολο 129 ισοδύναµα στρέµµατα. Άρα η εκµετάλλευση αυτή δικαιούται να πάρει αναδιανεµητική ενίσχυση ύψους 1.238 ευρώ διότι τα ισοδύναµα στρέµµατά της είναι λιγότερα από 171.

Παράδειγµα 2: Αγρότης µε 90 στρµ. αροτραίες και 8 στρέµµατα δέντρα. ∆εν θα λάβει αναδιανεµητική, καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι ίσα µε 173,5 (βλ. παράδειγµα 1 για υπολογισµό).

Παράδειγµα 3: Κτηνοτρόφος µε 160 στρέµµατα βοσκότοπο και έναν µικρό ελαιώνα 3 στρεµµάτων χάνει τα 2.720 ευρώ της αναδιανεµητικής που θα λάµβανε λόγω αυτών των 3 στρεµµάτων ελαιώνα καθώς έχει 172,75 ισοδύναµα στρέµµατα.

Παράδειγµα 4: Παραγωγός διαθέτει 50 στρέµµατα ζωοτροφές και 60 στρέµµατα βοσκότοπου. Θα λάβει αναδιανεµητική 1.752 ευρώ καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι 137,5.

Παράδειγµα 5: Παραγωγός διαθέτει 15 στρέµµατα ακτινίδια και 50 στρέµµατα καλαµπόκι. Θα λάβει αναδιανεµητική 864 ευρώ καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι 141,5.

Τα ποσά της αναδιανεµητικής

Τα ποσά προσδιορίζονται σε 13,8 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες, 11,6 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις και στα 17,7 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση