Με τον Αναπτυξιακό Νόµο να γίνεται αντιληπτό πως καθίσταται απαγορευτικός για την πλειονότητα των ατοµικών επιχειρήσεων και των εκµεταλλεύσεων µε ανάγκες εκµηχάνισης, πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα νέα Σχέδια Βελτίωσης.

Το περιορισµένο µπάτζετ των 230 εκατ. ευρώ πάντως αναµένεται να δηµιουργήσει συνωστισµό για την ένταξη σε ένα Μέτρο που θα χωρέσει γύρω στους 4.000 δικαιούχους µε κάθε πόντο στη µοριοδότηση να είναι πολύτιµος. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως τα µόρια για τους Νέους Αγρότες αναµένεται να τα λάβουν και οι επιλαχόντες του προγράµµατος. Πάντως φαίνεται πως ακόµη συνεχίζονται οι «ζυµώσεις» σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο το οποίο ο ίδιος ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων, έχει χαρακτηρίσει ως «έτοιµο», καθώς η προδηµοσίευση δεν έχει δηµοσιοποιηθεί. Εύλογο κόστος (ανά ίππο τρακτέρ), πίνακας µοριοδότησης και µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά φάκελο φαίνεται να είναι τα σηµεία που έχει στραφεί η προσοχή, ώστε να µην ξεφύγει ο προϋπολογισµός των αιτήσεων και υπάρξουν οι γνωστές αντιδράσεις εφόσον δηµιουργηθεί µεγάλη δεξαµενή επιλαχόντων.

Κάλεσµα για ολοκλήρωση των παλιών Σχεδίων Βελτίωσης

Εν τω µεταξύ, να κλείσουν τυχόν εκκρεµότητες και να κηρύξουν τις επενδύσεις τους ως «ολοκληρωµένες» εφόσον ήδη έχουν καταβάλει δαπάνες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% του φακέλου τους, καλούν τους παλαιούς δικαιούχους Σχεδίων Βελτίωσης. Η σχετική ενηµέρωση αναφέρει συγκεκριµένα:

«Σε περίπτωση που κρίνετε ότι οι δαπάνες που έχετε αιτηθεί µε τα προηγούµενα αιτήµατα πληρωµής αρκούν για την ολοκλήρωση του σχεδίου, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποίησης ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε το σηµείο «4.7 Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήµατος πληρωµής» του άρθρου 25 της ΥΑ.»

«Συνεπώς, εφόσον α) έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου, β) η βαθµολογία του σχεδίου παραµένει µεγαλύτερη από αυτή του πρώτου επιλαχόντα και σε κάθε περίπτωση άνω της βαθµολογικής βάσης και γ) πληρούνται οι δεσµεύσεις τους άρθρου 35 της ΥΑ,  µπορείτε µέχρι τις 30 Νοεµβρίου να υποβάλετε αίτηµα τροποποίησης ολοκλήρωσης µε τις ήδη υλοποιηθείσες επενδύσεις. ∆ιευκρινίζουµε ότι για να γίνει αποδεκτή η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου το αίτηµα τροποποίησης πρέπει να αξιολογηθεί θετικά. Σε περίπτωση που το αίτηµα κριθεί αρνητικά και το ποσοστό υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολείπεται του 20%, το σχέδιο απεντάσσεται και θα απαιτηθεί η επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσα».

Η δέσμευση τζίρου Νέων προβληματίζει

Η δέσµευση περί αποδείξης τζίρου στο 50%-60% της Τυπικής Απόδοσης των Νέων Αγροτών, συνεχίζει να προβληµατίζει µελετητές και δικαιούχους.  Προφανώς, όπως λένε οι πραγµατικές αποδόσεις των καλλιεργειών και η τιµή τους, διαφέρουν από αυτούς, όχι µόνο από περιοχή σε περιοχή αλλά το σηµαντικότερο, από χρονιά σε χρονιά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα που παρουσίασε ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Γιάννης Βαΐδης σε σχετική ηµερίδα στα πλαίσια της έκθεσης Agrotica. «Ας υποθέσουµε ότι ένας δικαιούχος Νέος Γεωργός έχει στόχο τυπικής απόδοσης έτους ολοκλήρωσης (εξόδου, δηλαδή το 3ο ή 4ο έτος από την ένταξη) τις 70.000 ευρώ. Κατά την διάρκεια των επιπρόσθετων δεσµεύσεων (δηλαδή για τα 4 επόµενα έτη) η τυπική απόδοση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του, δύναται (βάσει θεσµικού πλαισίου) να «πέσει» έως τις 16.000 ευρώ. Όµως, σύµφωνα µε την δέσµευση κύκλου εργασιών θα πρέπει να εµφανίζει στο Ε3 πωλήσεις ύψους τουλάχιστον 35.000 ευρώ (50% ΤΑ εξόδου) για αυτά τα 4 έτη. Με λίγα λόγια, ζητάµε από κάποιον µε τυπική απόδοση (βάσει σταθερών δεικτών) 16.000 ευρώ, να εµφανίσει πραγµατικές πωλήσεις 35.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι παράδοξο;». Άλλωστε, οι δείκτες αυτοί (Τυπικής Απόδοσης) είναι πολύ γενικευµένοι και µακριά από την πραγµατικότητα. «Παραδείγµατος χάρη, όλοι οι οπωρώνες (ροδάκινα βιοµηχανικά, ροδάκινα επιτραπέζια, νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια, µήλα, αχλάδια, δαµάσκηνα κ.λπ.) έχουν την ίδια τυπική απόδοση 675 ευρώ ανά στρέµµα, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά γενικευµένο και δεν ανταποκρίνεται σε καµία περίπτωση στην πραγµατικότητα», σηµείωσε επιπλέον ο κ. Βαΐδης.  Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη και στον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων, Ευθύµιο Τσιατούρας ο οποίος δεσµεύθηκε πως θα υπάρξει µέριµνα να βρεθούν λύσεις σε όποια προβλήµατα προκύψουν.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση