Σε τρία υποπρογράµµατα θα χωρίζονται στη νέα ΚΑΠ 2023-2026 τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα στοχεύουν ξεχωριστά σε µηχανολογικό εξοπλισµό, αρδευτικά και επενδύσεις σε ΑΠΕ και βιοαέριο.

Στα «κλασσικά» Σχέδια όλοι οι Νέοι Αγρότες θα έχουν ένα συν 10% στο ποσοστό επιδότησης, µε τα τρακτέρ και τα παρελκόµενα να επιδοτούνται µε 50% στο σύνολο της επικράτειας και οι υπόλοιπες δαπάνες (στάβλοι, θερµοκήπια κ.λπ) µε 60%. Όσον αφορά τις δύο προσκλήσεις σε αρδευτικά και ΑΠΕ, το ύψος της ενίσχυσης θα είναι οριζόντιο για όλη τη χώρα και θα ορίζεται στο 70% των επιλέξιµων δαπανών. Σηµειώνεται πως για τα νησιά πλέον η επιδότηση δεν θα µπορεί να φτάνει το 80% αλλά θα αγγίζει µέγιστο το 70%. Παράλληλα για τις δύο αυτές προσκλήσεις, για να δηλώσουν συµµετοχή οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να δηλώνουν κατ’ ελάχιστο κύκλο εργασιών (πωλήσεις προϊόντων) από αγροτική δραστηριότητα στην δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ποσό που δεν υπολείπεται του 30% της ίδιας συµµετοχής (µέσος όρος φορολογικών δηλώσεων τελευταίας τριετίας). Αυτό θα ισχύσει και για τον µηχανολογικό εξοπλισµό εφόσον ο προϋπολογισµός του φακέλου θα ξεπερνά τα 100.000 ευρώ.

Σε όλα τα υποπρογράµµατα η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευρώ, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης. ∆ικαιούχοι των παρεµβάσεων µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήµατα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών), που κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης θα έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελµα γεωργού και για τα νοµικά πρόσωπα του εµπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Όσον αφορά ειδικότερα τον προϋπολογισµό, τη µερίδα του λέοντος των κονδυλίων θα λάβουν προφανώς τα «κλασσικά» Σχέδια µε 322 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πάντως πως για επενδύσεις παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ο µέγιστος προϋπολογισµός ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

Για τα αγροτικά µηχανήµατα δεν έχει οριστεί µέγιστος προϋπολογισµός (θα γίνει στην προκήρυξη) και το ίδιο ισχύει στα αρδευτικά.

Αναφορικά τώρα µε τον χρόνο προκήρυξης, προφανώς δεν µπορεί κάποιος να γνωρίζει αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που έχουν θέσει οι αρχές, το οποίο λέει πως θα υπάρξει κάποια πρόσκληση το 2023. Σε κάθε περίπτωση πρώτα θα βγει πρόγραµµα Νέων Αγροτών και µετά θα γίνει οποιαδήποτε προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης. Εδώ φιλοξενούνται τα κύρια σηµεία των τριών προγραµµάτων όπως αυτά αποτυπώνονται στο τελικό στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

ΜΕΤΡΟ 1
Μηχανολογικός εξοπλισµός

Επιλέξιµες δαπάνες

Αιτούµενος προϋπολογισµός:

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ. Για επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ η Τυπική Απόδοση θα πρέπει
να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% του προϋπολογισµού.

Ύψος στήριξης

(α) Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% για τρακτέρ, παρελκόµενα.

(β) Ποσοστό ενίσχυσης έως 60% για τις ακόλουθες κατηγορίες: Εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής, δαπάνες που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση ενέργειας και ΑΠΕ, εξοπλισµός που συµβάλλει στην µείωση των εισροών, δαπάνες θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, εξοπλισµός που συµβάλλει στην διαχείριση επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10%. Επίσης 10% προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης παρέχεται σε επενδύσεις που υλοποιούνται από νέους γεωργούς. Μέγιστο το 60% στην (α) κατηγορία και το 70% στην (β). Περαιτέρω εξειδίκευση στην προκήρυξη.

ΜΕΤΡΟ 2
Εξοικονόµηση ύδατος

Επιλέξιµες δαπάνες

  1. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού µε στόχο την εξοικονόµηση ύδατος:
  1. Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαµβάνονται οι αµοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωµής, οι αµοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωσητου επενδυτικού σχεδίου. Στις γενικές δαπάνες περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόµενης επεξηγηµατικής πινακίδας και η δαπάνη τοποθέτησης υδρόµετρου.
  2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, εντός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων:

Αιτούµενος προϋπολογισµός και ύψος στήριξης

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 ευρώ. Περεταίρω εξειδίκευση του ποσοστού ενίσχυσης θα γίνει στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά στη στήριξη υπό µορφή επιχορήγησης το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών της δράσης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται στο 70%.

ΜΕΤΡΟ 3
Κυκλική οικονοµία

Επιλέξιµες δαπάνες

  1. Μηχανολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης (π.χ. αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα, εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης υπολειµµατικής βιοµάζας, κ.λπ.):
  1. Επενδύσεις εκσυγχρονισµού και µηχανολογικός εξοπλισµός για εξοικονόµηση ενέργειας (δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες απλής αντικατάστασης παλαιού εξοπλισµού).
  2. Κτιριακές εγκαταστάσεις και µηχανολογικός εξοπλισµός για την ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων στην πηγή (αξιοποίηση βιοµάζας για παραγωγή compost, βιοαερίου, κ.λπ.).
  1. Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Αιτoύµενος προϋπολογισµός και ύψος στήριξης

Όσον αφορά στο ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών της δράσης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται έως 70%. Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει έως και 200.000 ευρώ για φυσικά και νοµικά πρόσωπα και έως 500.000 ευρώ για συλλογικά σχήµατα. Για επενδύσεις παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ο µέγιστος προϋπολογισµός ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση