Στην µεταφορά πόρων από το νέο πρασίνισµα στα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης για το 2023 αναµένεται να προχωρήσουν οι αρµόδιες αρχές, αξιοποιώντας την παράγραφο 5 του Άρθρου 97 του Καν. ΕΕ (2115/2021)

 

 

ηγή που βρίσκεται κοντά στο σχεδιασµό του στρατηγικού σχεδίου αναφέρει στην Agrenda, πώς τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο εφαρµογής της ΚΑΠ είναι πολύ µικρές οι πιθανότητες να απορροφηθούν τα κονδύλια των 425 εκατ. ευρώ από το νέο πρασίνισµα και ως εκ τούτου, τουλάχιστον για του χρόνου η προγραµµατισµένη µείωση στα δικαιώµατα θα είναι πιο ήπια.

Το σενάριο της υποαπορρόφησης, βολεύει ιδιαίτερα την περίπτωση των κτηνοτρόφων, που όπως έγραψε στο περασµένο φύλλο η Agrenda είναι πρακτικά αδύνατο µε την τεχνική λύση σε ισχύ να ακολουθήσουν αγροπεριβαλλοντικές πρακτικές στον βοσκότοπο που µπορεί να τους έχει κατανεµηθεί χιλιόµετρα µακριά από την εκµετάλλευσή τους. Και σε αυτήν την περίπτωση όµως, η αύξηση των δικαιωµάτων θα είναι µικρή και θα αφορά όλους τους κτηνοτρόφους όχι µόνο εκείνους που δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν το πρασίνισµα. Επίσης, εφόσον η χώρα µας αποφασίσει να µεταφέρει ποσό που αντιστοιχεί άνω του 5% από το πρασίνισµα στα δικαιώµατα, θα πρέπει να ισοφαρίσει αυτήν την απώλεια στα υπόλοιπα έτη εφαρµογής της ΚΑΠ, µε άµεση επίπετωση σε άλλες άµεσες ενισχύσεις.

Σηµειώνεται εδώ πως και από τις συνδεδεµένες ενισχύσεις έχει το δικαίωµα το κράτος-µέλος να µεταφέρει κονδύλια. Χαρακτηριστική είναι η παράγραφος στο στρατηγικό σχέδιο που αναφέρει:

«Για την διακύµανση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης έγινε η παραδοχή ±25% σε σχέση µε την ενιαία περιφερειακή αξία κάθε δικαιώµατος. Η διακύµανση αυτή προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο προκειµένου να µην υπάρξει απώλεια πόρων, από ενδεχόµενη υπο-απορρόφηση των οικολογικών σχηµάτων κατά τα δυο πρώτα έτη εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου αλλά και άλλων παρεµβάσεων (πχ. συνδεδεµένες ενισχύσεις)». Γι’ αυτό το λόγο φιλοξενούνται τρία ποσά για τη µέση αξία δικαιωµάτων:

Ελάχιστη τιµή: 16,1 ευρώ το στρέµµα για αροτραίες, 20,3 ευρώ για µόνιµες και 13,2 ευρώ για τα βοσκοτόπια.

Μέση τιµή: 21,5 ευρώ για αροτραίες, 27 ευρώ για µόνιµες και 17,6 ευρώ για τα βοσκοτόπια.

Μέγιστη τιµή:  26,9 ευρώ το στρέµµα για αροτραίες, 33,8 ευρώ για µόνιµες και 22 ευρώ για τα βοσκοτόπια.

Οι προβλέψεις µεταφοράς

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του Άρθρου 97 του Καν. ΕΕ. (2115/2021) υπάρχουν δύο επιλογές:

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση