Τον αποκλεισµό όλων των αγροτεµαχίων και εκτροφών που λαµβάνουν ενίσχυση Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας από τις πληρωµές του νέου πρασινίσµατος και των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής ΚΑΠ.

 

Αυτό σηµαίνει πως για όσο διάστηµα τα αγροτεµάχια µένουν «δεσµευµένα» στο σχετικό πρόγραµµα του ΠΑΑ, δεν θα µπορούν να τα αξιοποιούν οι δικαιούχοι για οποιαδήποτε άλλη πράσινη επιδότηση. Ο συγκεκριµένος αποκλεισµός ισχύει µόνο σε επίπεδο αγροτεµαχίου και όχι δικαιούχου, κάτι που σηµαίνει πως σε οποιαδήποτε άλλα σηµεία της εκµετάλλευσης που δεν βρίσκονται δεµένα στο πριµ Βιολογικών, οι αγρότες θα µπορούν να λαµβάνουν το νέο πρασίνισµα.

Τα παραπάνω αναφέρει η παρουσίαση µε τίτλο «Οι νέες προκλήσεις της Πράσινης Γεωργίας στην ΚΑΠ 2023-2027», που πραγµατοποίησε η Προϊσταµένη Κλιµατικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος  του ΥΠΑΑΤ, Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου, σε πρόσφατη ηµερίδα. «∆εν είναι συµβατή µε οποιαδήποτε άλλη δράση στα πλαίσια των άρθρων 31 ή 70 (σ.σ Καν (ΕΕ) 2021/2115)», αναφέρει συγκεκριµένα στη διαφάνεια σχετικά µε τη «∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας». Το άρθρο 31 αφορά το νέο πρασίνισµα και το άρθρο 70 τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, το πρασίνισµα το λάµβαναν κανονικά όσοι είχαν δικαιώµατα ανεξαρτήτως αν είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα του ΠΑΑ. Από του χρόνου λοιπόν, και σε συνδυασµό µε τη µείωση στα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης (οριζόντιο 22% από το 2023), οι δικαιούχοι του πριµ Βιολογικών θα δουν σηµαντικά µειωµένες τις άµεσες ενισχύσεις τους.

Ουσιαστικά τα παραπάνω αφορούν 54.000 περίπου αγρότες και κτηνοτρόφους που εντάχθηκαν στην 5η προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας καθώς οι δεσµεύσεις τους εκτείνονται έως και το 2024. Φυσικά µένουν και οι επίσηµες εφαρµοστικές αποφάσεις των άµεσων ενισχύσεων, για να επιβεβαιωθεί η «µη συµβατότητα» που ανακοινώθηκε.

Η διατήρηση µέσω του πρασινίσµατος

Οι υπόλοιποι που έχουν αγροτεµάχια ή εκτροφές σε σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης αλλά δεν είναι ενταγµένοι σε σχετικό πρόγραµµα του ΠΑΑ, τα βιολογικά αγροτεµάχιά τους δεν επηρεάζονται από περιορισµούς που έχουν να κάνουν µε το νέο πρασίνισµα. Αυτοί, θα είναι σε θέση να επιλέξουν όποια δράση θέλουν από το νέο πρασίνισµα. Οι περισσότεροι αν όχι όλοι, λογικά θα επιλέξουν να επιδοτηθούν από τη δράση «∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας» που µεταφέρεται το 2023 στο νέο πρασίνισµα και δεν θα έχει σχέση µε το ΠΑΑ. Τι σηµαίνει αυτό: ∆εν υπάρχουν ούτε πίνακες µοριοδότησης, ούτε επιλαχόντες, όσοι έχουν ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης θα λαµβάνουν επιδότηση και µάλιστα αυξηµένη σε σχέση µε τους συναδέλφους τους οι οποίοι συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, όλες οι καλλιέργειες έχουν τουλάχιστον 5 ευρώ πάνω επιδότηση στο στρέµµα σε σχέση µε το ΠΑΑ. Παράλληλα, το επιτραπέζιο σταφύλι ανεβαίνει στα 144 ευρώ το στρέµµα από 85, στα 94 ευρώ διαµορφώνεται το πριµ στα πυρηνόκαρπα, ενώ η ντοµάτα θα λαµβάνει 114 ευρώ το στρέµµα από µόλις 60 (βλ. πίνακα). Ίσως, το γεγονός αυτό βάλει σε σκέψεις κάποιους να εγκαταλείψουν πρόωρα τις δεσµεύσεις του ΠΑΑ για να λάβουν το σχετικό πριµ από το νέο πρασίνισµα, κάτι που µένει να φανεί. Βέβαια ο προϋπολογισµός είναι δεδοµένος και ως εκ τούτου µπορεί, για τη διατήρηση, να υπάρχει µείωση της στρεµµατικής επιδότησης ανάλογα µε τη ζήτηση για ένταξη στο πρόγραµµα. Για τη βιολογική κτηνοτροφία τα ποσά επιδότησης µένουν ίδια.

 

Για όσους ενδιαφέρονται για µετατροπή σε Βιολογική Γεωργία

Η µετατροπή στη Βιολογική Γεωργία, παραµένει στο ΠΑΑ. Yπάρχει επίσης µία καθολική άνοδος των πριµ για όλες τις κατηγορίες καλλιεργειών και σε ορισµένες περιπτώσεις θεαµατική. Η µηδική αποκτά πριµ 88 ευρώ το στρέµµα, η ντοµάτα 200 ευρώ, η ελιά ανεβαίνει στα 71 ευρώ και τα πρόβατα «τσιµπάνε» επιπλέον 4 ευρώ φτάνοντας τα 27. Στη µετατροπή το πρόγραµµα θα είναι ανταγωνιστικό που σηµαίνει πως όπως και τώρα θα υπάρχουν επιλαχόντες και ανάλογα το µπάτζετ θα ορίζονται οι δικαιούχοι. Για τη διατήρηση δεν θα υπάρχουν επιλαχόντες (δηλαδή ούτε και πίνακας µοριοδότησης) και όσοι τηρούν τις σχετικές δεσµεύσεις θα λαµβάνουν και το αντίστοιχο πριµ. Και για τις δύο δράσεις των Βιολογικών προβλέπεται προϋπολογισµός για την περίοδο 2023-2027 κοντά στο 1,5 δις ευρώ (300 εκατ. ευρώ για µετατροπή και 1,2 δις ευρώ για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών).

Η περίπτωση της Βιολογικής Μελισσοκοµίας

Για τη µελισσοκοµία θα προκηρυχθεί ξεχωριστεί δράση, µε τα ετήσια ποσά στήριξης να χωρίζονται σε κλάσεις:

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών κάτοχοι µελισσοκοµικής ταυτότητας, οι οποίοι κατέχουν από 20 και πάνω µελισσοσµήνη. Επιλέξιµοι για ενίσχυση είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόµενες (κατεχόµενες) κυψέλες και παραφυάδες στο σύστηµα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό (ΕΕ) 2018/848. Οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται στην τήρηση του συνόλου των δεσµεύσεων, που σχετίζονται µε την προέλευση των ζώων, τη διατροφή (στο τέλος της περιόδου παραγωγής, διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέµατα µελιού και γύρης προκειµένου οι µέλισσες να επιβιώσουν τον χειµώνα, η τεχνητή διατροφή των πληθυσµών µελισσών δύναται να πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωσή του πληθυσµού λόγω κλιµατικών συνθηκών. Σε παρόµοια περίπτωση, η εκτροφή του πληθυσµού µελισσών πραγµατοποιείται µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύρη, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη, την προστασία της υγείας, την καλή µεταχείριση των ζώων, πρακτικές στέγασης και κτηνοτροφικές πρακτικές (περιοχήεγκατάστασης των κυψελών, τις υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων τεκµηρίωσης από τον δικαιούχο.

∆ικαιούχοι διατήρησης

Στη ∆ράση για τη βιολογική γεωργία των πράσινων πρακτικών (άµεσες ενισχύσεις) δικαιούχοι θα είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργούν που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας η οποία ένταξη τεκµηριώνεται από σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από τον Οργανισµό µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι.

Εν αναµονή της έκδοσης του πίνακα συµβατότητας

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερωτήµατα παραγωγών αναφέρει πως θα εκδοθεί πίνακας συµβατότητας σε επίπεδο εκµετάλλευσης αλλά και αγροτεµαχίου εφαρµογής οικολογικών προγραµµάτων – ενισχύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιµατικές & άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης» και βιολογικής γεωργίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιες δεσµεύσεις σε ορισµένα αγροτεµάχια µπορεί να αποκλείουν ολόκληρη την εκµετάλλευση από δράσεις που αφορούν τα αγροπεριβαλλοντικά του ΠΑΑ.

Ιδιότυπο ασυμβίβαστο που κοστίζει σε ενισχύσεις

Εφόσον δεν λαμβάνει το σχετικό πριμ Βιολογικών από το ΠΑΑ, ο παραγωγός
μπορεί να επιδοτηθεί από τις δράσεις του νέου πρασινίσματος. Αυτό αναφέρει σε σχετική ερώτηση το ΥΠΑΑΤ η οποία έχει ως εξής:

Ερώτηση: Παραγωγός που εντάσσει τώρα τα αγροτεμάχια του σε Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας, και δεδομένου ότι για το 2023 δεν θα επιδοτηθεί από το Οικολογικό Πρόγραμμα 31.9-Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας, μπορεί να επιδοτηθεί από το Οικολογικό Πρόγραμμα 31.1- Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών;

Απάντηση: Ναι, εφόσον τηρεί τις δεσμεύσεις του οικολογικού προγράμματος 31.1- Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών. Με τις εγκύκλιους εφαρμογής θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να είναι σαφείς οι  προϋποθέσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ. Όταν ένας παραγωγός που εφαρμόζει βιολογική γεωργία δεν ενισχύεται για τη συγκεκριμένη γεωργική πρακτική από το ΣΣ ΚΑΠ δεν τίθενται θέματα διπλής χρηματοδότησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση