Λίγες ώρες πριν, λίγες ώρες µετά, και παρά τις παρασκηνιακές διεργασίες της δυναστείας του ΟΣ∆Ε για νέες καθυστερήσεις εις βάρος ουσιαστικά των αγροτών, οι πληρωµές ξεκίνησαν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η αρχή έγινε µε την ενίσχυση για την αγορά λιπασµάτων, συνολικού ποσού περί τα 60 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης ύψους 320 εκατ. ευρώ, το πρασίνισµα για το 2022 µε ποσό της τάξης των 495 εκατ. ευρώ και οι νεαροί γεωργοί, στους οποίους πιστώθηκαν 28 εκατ. ευρώ. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, ο προγραµµατισµός έδειχνε πίστωση και της εξισωτικής αποζηµίωσης των 256 εκατ. ευρώ, πριν τα Χριστούγεννα, καθώς οι διαδικασίες είχαν προλάβει να ολοκληρωθούν και οι διασταυρωτικοί ηλεκτρονικοί έλεγχοι να γίνουν.

Στο επόµενο βήµα, από τις αρχές του νέου έτους ξεκινούν κατά τα γνωστά οι διορθώσεις για να γίνουν συµπληρωµατικές πληρωµές, ενώ πρώτη στη σειρά των πιστώσεων έρχεται η επιδότηση των ζωοτροφών, που αφορά ένα κονδύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ, το οποίο θα κατανεµηθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους βάσει του µεγέθους των µονάδων τους.

Μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 22, οι παραγωγοί περιµένουν να ανοίξει η σχετική πλατφόρµα  που φιλοξενείται στο gov.gr για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωµής. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα έδινε προθεσµία µέχρι τις 29 του µήνα, ωστόσο ο φόρτος εργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση µε την εξόφληση των υποχρεώσεων ενιαίας ενίσχυσης, καθυστέρησαν τη λειτουργία της πλατφόρµας, παρά τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου ότι η εν λόγω εφαρµογή θα άνοιγει από τη ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου. Η τελευταία ενηµέρωση, πάντως, λέει ότι η εν λόγω εφαρµογή θα ανοίξει αµέσως µετά την ολοκλήρωση των άµεσων πληρωµών και σε κάθε περίπτωση πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτό σηµαίνει ότι µια παράταση της διαδικασίας θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων κατά πάσα πιθανότητα µέσα στον Ιανουάριο. Υπενθυµίζεται ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους.

Στα πρακτικά, τώρα, µετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων από τους παραγωγούς, η υπηρεσία διαχείρησης του ΠΑΑ θα προβεί σε διοικητικό έλεγχο, που θα γίνει µηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων και περιλαµβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους µε άλλες βάσεις δεδοµένων (π.χ. ΟΣ, ΟΠΣΚ, ΑΡΤΕΜΙΣ κ.λπ.), σχετικά µε το εµπρόθεσµο της υποβολής, την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιµότητας δικαιούχων, τον προσδιορισµό της κλάσης επιλέξιµου αριθµού ζώων/τόνων/σφαγών και του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης και την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης ή υπεραντιστάθµισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα. Αµέσως µετά θα δηµιουργηθεί προσωρινός πίνακας παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσεων, µε τους υποψήφιους δικαιούχους να έχουν πέντε εργάσιµες ηµέρες για να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή ηλεκτρονικά. Μόλις γίνει και ο διοικητικός έλεγχος και η αξιολόγηση των ενστάσεων δηµιουργείται ο οριστικός πίνακας παραδεκτών και µη παραδεκτών αιτήσεων, η σχετική απόφαση αναρτάται στη ∆ιαύγεια και βγαίνει παρτίδα πληρωµής.

Το 30% για τις ζηµιές του προανθικού έως τέλος έτους

Το υπόλοιπο 30% από τις αποζηµιώσεις για ζηµιές στο προανθικό στάδιο λόγω παγετού του 2021 δροµολογείται µέχρι το τέλος του έτους, ενώ η αποζηµίωση των παραγωγών µήλου µέσω de minimis προγραµµατίζεται για τον Ιανουάριο και θα λαµβάνει υπόψιν τα εξατοµικευµένα πορίσµατα. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στον βουλευτή Πέλλας ∆ιονύση Σταµενίτη, µε τον οποίο συναντήθηκε.

Ιανουάριο Σπάνιες Φυλές και υπόλοιπα Βιολογικών

Για τους δικαιούχους της δράσης για την ∆ιατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, καθώς και για όσους δικαιούχους Βιολογικών υπήρξαν προβλήµατα που σχετίζονται µε την ενηµέρωση
της ΑΑ∆Ε, οι πληρωµές θα γίνουν τον Ιανουάριο, µετά τη λήψη επικαιροποιηµένου αρχείου. Αυτό ανακοινώνει ο Οργανισµός
Πληρωµών, µετά το πέρας της πίστωσης των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του 2022, µε συνολικό ποσό λίγο πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι το αντίστοιχο ποσό
της προκαταβολής για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα του έτους 2021 ανερχόταν περί τα 103 εκατ. ευρώ.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση