Μέγιστη δαπάνη τα 3.700 ευρώ ανά kw δικαιολογούν τα υπό διαβούλευση Σχέδια Βελτίωσης για τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα, για τα οποία θα μπορούν να καταθέσουν φάκελο κατ’ εξαίρεση και οι δικαιούχοι της περασμένης πρόσκλησης του 2017.

Μάλιστα, εφόσον η επιλέξιμη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί, τότε ο ενδιαφερόμενος θα λάβει και 12 μόρια. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλοι όσοι έτυχαν ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης του 2017 δεν είναι δικαιούχοι στη νέα πρόσκληση. Εκτός εάν, υποβάλουν φάκελο ενίσχυσης που θα περιέχει μόνο ΑΠΕ ή/και νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών. Υπενθυμίζεται πως ο φάκελος ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150.000 ευρώ ή τις 250.000 ευρώ για Τυπικές Αποδόσεις που ξεπερνάνε το 25% της επένδυσης. Το ύψος ενίσχυσης είναι στο 60% για νέους αγρότες και ορεινές περιοχές και στο 50% για τους υπόλοιπους, πέρα από τα νησιά του Αιγαίου (70-80%) και την Αττική (40-50%).

Ειδικότερα, στις επενδύσεις ΑΠΕ ενισχύονται οι εξής υποκατηγορίες επενδύσεων:

-Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.

– Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση).

-Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.

-Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.

-Καυστήρες βιομάζας.

-Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για τη στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής: Υποβάλλεται ενεργειακή μελέτη για την τεκμηρίωση της δυναμικότητας της επένδυσης σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση. Προσκομίζεται, κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και όπου απαιτείται, κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Για τις περιπτώσεις των αυτόνομων επενδύσεων για τη χρήση ΑΠΕ πρέπει με την αίτηση ενίσχυσης να τεκμηριώνεται είτε η αδυναμία διασύνδεσης των εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είτε η αντιοικονομικότητα αυτής. Για την ενίσχυση αντλιών θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας απαιτείται συντελεστής απόδοσης μεγαλύτερος του τρία (COP>3). Οι επενδύσεις σε καυστήρες βιομάζας είναι επιλέξιμες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Οι μέγιστες δαπάνες ανά Kw που δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτίωσης για επενδύσεις ΑΠΕ είναι:

 • Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με σταθερές βάσεις: 1.000 ευρώ
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις: 2.200 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος με ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος με ιχνηλάτες (trackers): 2.500 ευρώ
 • Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες): 1.500 ευρώ
 • Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-υδρογεώτρηση): 1.000 ευρώ
 • Αντλίες θερμότητας 3<COP<3.5: 300 ευρώ
 • Αντλίες θερμότητας COP>3.5: 340 ευρώ
 • Λέβητας βιομάζας: 64 ευρώ
 • Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW: 1.250 ευρώ
 • Αιολικές εγκαταστάσεις σε μη διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW: 1.450 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α /Γ με σταθερές βάσεις: 3.700 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α /Γ με ιχνηλάτες (trackers): 4.100 ευρώ
 • Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW: 1.000 ευρώ
 • Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW και συσσωρευτές: 2.500 ευρώ

Οι επιλέξιμες δαπάνες του ανωτέρω πίνακα αφορούν στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και στην εκτέλεση συνοδών έργων (π.χ. εργασίες εκσκαφών για την εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας), όπου αυτό απαιτείται. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι δαπάνες μελετών.

Στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων γεωθερμίας η ανωτάτη επιλέξιμη δαπάνη δύναται να προσαυξηθεί έως 25% με προσκόμιση μελέτης που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης του αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες και για αυτές εφαρμόζονται οι τιμές του παραπάνω Πίνακα.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr