Στα µέσα της ερχόµενης Άνοιξης αναµένεται να προχωρήσει η προδηµοσίευση του προγράµµατος Νέων Αγροτών 2023, ηµεροµηνία που εξαρτάται εξολοκλήρου από το άνοιγµα των φετινών αιτήσεων ΟΣ∆Ε.

Κι αυτό γιατί, η προδηµοσίευση θα πρέπει να προηγείται του ανοίγµατος της πλατφόρµας ενιαίας ενίσχυσης, εφόσον οι φετινές αιτήσεις θα αποτελέσουν έτος αναφοράς για το νέο Μέτρο. Έτσι, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να δηλώσουν τα αγροτεµάχια και τις εκτροφές ώστε να τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ένταξης. Σηµειώνεται πως η ένταξη θα γίνεται µε διαφορετικούς δείκτες Τυπικής Απόδοσης, οπότε δεν µπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός το περασµένο πρόγραµµα για τις φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε.

Μία ακόµη αλλαγή στο πρόγραµµα πέρα από τους πίνακες Τυπικής Απόδοσης, θα έχει να κάνει µε τον ορισµό της πρώτης εγκατάστασης, που είναι όρος για τον καθορισµό των δικαιούχων. Συγκεκριµένα, για τη νέα προκήρυξη, η για πρώτη φορά εγκατάσταση νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση µε τη γεωργία από τα φυσικά πρόσωπα νέους γεωργούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 µήνες που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης (ήταν 18µηνο). Η ηµεροµηνία αυτή συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα και για τα νοµικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας – διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νοµικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης.

Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι στα 30.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή, στα 40.000 ευρώ για την κτηνοτροφία, συν 2.500 ευρώ για ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές ή σε µικρά νησιά.

∆ύο προκηρύξεις λέει το ΥΠΑΑΤ για Νέους Αγρότες

Σηµειώνεται πως το εγκεκριµένο από την ΕΕ Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ αναφέρει επί λέξη σχετικά µε το Μέτρο Νέων Αγροτών:

«Κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο προκηρύξεων το 2023 και το 2025, ενώ στην παρέµβαση περιλαµβάνεται και η καταβολή της δεύτερης δόσης των δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2021. Πρόσθετα εθνικά µέτρα για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (φορολογικά κίνητρα) στο πετρέλαιο που οδηγεί σε σηµαντικό περιορισµό των λειτουργικών δαπανών της γεωργικής εκµετάλλευσης. Επίσης, προβλέπεται η παροχή χρηµατοδοτικού εργαλείου».

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση