Η µίσθωση και η αγορά αγροτικής γης, η οποία µπορεί και να µην συνοδεύεται από δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, γίνεται το 2023 µία επένδυση που γεννά πλέον τέσσερις πηγές επιδότησης: συνδεδεµένη, αναδιανεµητική, πρασίνισµα και συµπληρωµατική επιδότηση νεαρών αγροτών.

Σε συνδυασµό µε το βήµα σύγκλισης του 2023, τα ιστορικά δικαιώµατα χάνουν ένα τεράστιο µέρος της αξίας που είχαν έως σήµερα. Αρκεί να αναφερθεί πως ένας παραγωγός µε ιστορικό δικαίωµα 70 ευρώ το στρέµµα, από τον «τίτλο» αυτό πληρωνόταν µέχρι και το 2022, 44 ευρώ πρασίνισµα συν περί τα 20 ευρώ το στρέµµα αν ήταν νέος αγρότης. ∆ηλαδή σύνολο 134 ευρώ το στρέµµα. Το 2023 ο ίδιος τίτλος δικαιώµατος θα του δώσει σύνολο γύρω στα 50 ευρώ το στρέµµα επιδότηση και µέχρι το 2026 θα έχει µειωθεί έως το ποσό της πλήρους σύγκλισης (βλ. σελ. 5).

Η επιδότηση στη γη

Ουσιαστικά από φέτος, γίνεται η µετάβαση στην επιδότηση της επιλέξιµης γης και της πραγµατικής παραγωγής. Συγκεκριµένα:

Νέο πρασίνισµα: ∆εν έχει καµία απολύτως σχέση µε τα δικαιώµατα. Αφορά συγκεκριµένες ενέργειες που κάνει ο παραγωγός στο κτήµα του. Σε όσο πιο πολλά στρέµµατα αναλαµβάνει δεσµεύσεις τόσο µεγαλύτερη η επιδότηση.

Συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας: Η εν λόγω στήριξη ύψους 7 ευρώ το στρέµµα (µέγιστο τα 250 στρέµµατα επιδοτούνται ανά εκµετάλλευση) χορηγείται ως ετήσια αποσυνδεδεµένη πληρωµή ανά επιλέξιµο εκτάριο, δηλαδή όχι ως προσαύξηση στην αξία των δικαιωµάτων όπως γινόταν µέχρι και το 2022.

Χορηγείται για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών, αρχής γενοµένης από το πρώτο έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, και µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που πρόκειται να καθοριστούν από το νοµικό πλαίσιο της ΚΑΠ για την περίοδο µετά το 2027, όταν η πενταετής διάρκεια υπερβαίνει το 2027.

Αναδιανεµητική ενίσχυση: Βασική προϋπόθεση για να λάβει ένας ενεργός γεωργός την αναδιανεµητική ενίσχυση είναι να λαµβάνει και την βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα, δηλαδή να έχει στην κατοχή του και να ενεργοποιεί κάποια δικαιώµατα ανεξαρτήτου αριθµού. Από εκεί και πέρα, η αναδιανεµητική στήριξη αφορά τις επιλέξιµες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώµατα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, εποµένως η συµπληρωµατική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιµα εκτάρια που δηλώνουν. Υπενθυµίζεται η αναδιανεµητική δίνεται σε εκµεταλλεύσεις 20 έως 110 στρεµµάτων στις αροτραίες, 10 έως 40 στρεµµάτων στις δενδρώδεις και 10-170 στρµ. στα βοσκοτόπια.

Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Οι συνδεδεµένες ποτέ δεν είχαν ούτε θα έχουν σχέση µε τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης. Συνεχίζουν όπως και την περασµένη περίοδο να µετράνε µε βάση την επιλέξιµη έκταση και την καλλιέργεια που υπάρχει σε αυτή.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση