Για ένα ευρύ πεδίο βελτιώσεων στα υπό διαβούλευση Σχέδια Βελτίωσης που μεταφέρονται για τέλος Φεβρουαρίου συζήτησαν εκπρόσωποι του ΣΕΑΜ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τις διαχειριστικές αρχές.

Αναλυτικά οι προτάσεις που συζητήθηκαν έχουν ως εξής:

Βασική παρατήρηση επί  των ανώτατων επιλέξιμων τιμών

Όπως και η ίδια η λέξη µαρτυρά, οι τιµές που ορίζονται αναφέρονται στις ανώτατες τιµές και όχι στις µέσες τιµές που πιθανά προκύπτουν από τα προηγούµενα προγράµµατα. Αν η προηγούµενη µέση τιµή, οριστεί σήµερα ως ανώτατη, είναι βέβαιον ότι η νέα µέση τιµή θα είναι χαµηλότερη από την προηγούµενη, κάτι που σηµαίνει υποβάθµιση και όχι αναβάθµιση του τεχνολογικού επιπέδου.

Το σχετικό υπόμνημα του ΣΕΑΜ διαθέσιμο εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

Παράγραφος Β1: Ανώτατη τιµή ελκυστήρα 100.000 ευρώ.

Λαµβάνοντας υπ’ όψη την προηγούµενη προκήρυξη όπου η ανώτατη επιλέξιµη τιµή για έναν γεωργικό ελκυστήρα ήταν 125.000 ευρώ και λαµβάνοντας υπ’ όψη τις αυξήσεις τιµών που µεσολάβησαν στην 5ετία που παρήλθε και οι οποίες ξεπερνάνε το 25%, θεωρούµε ότι το ποσό των 100.000 ευρώ δεν είναι ρεαλιστικό. Με βάση την κοινή λογική το ποσό των 125.000 θα έπρεπε να αναπροσαρµοστεί προς τα πάνω αναλογικά. Η πρόταση του ΣΕΑΜ είναι η ανώτατη επιλέξιµη τιµή ελκυστήρα να οριστεί στις 140.000 ευρώ. Αν θα παραµείνει ως ανώτατη επιλέξιµη τιµή το ποσό των 100.000 ευρώ θα έχουµε τις εξής επιπτώσεις:

Παράγραφος Β5: Συνολικός προϋπολογισµός σε µηχανολογικό εξοπλισµό εκατό χιλιάδες ευρώ (µάλλον λάθος) ή 130.000€. Το ποσό αυτό είναι εκτός πραγµατικότητας. Κάποιος αγρότης που θέλει να εκσυγχρονίσει την αγροτική του εκµετάλλευση, να αντικαταστήσει πλήρως αποσβεσµένα µηχανήµατα 25 & 30 ετών, µε καινούργια σύγχρονης τεχνολογίας και συµβατά µε τις εφαρµογές της γεωργίας ακριβείας, χρειάζεται πολύ µεγαλύτερο προϋπολογισµό από τον προαναφερόµενο. Η πρόταση του ΣΕΑΜ είναι, να µην υπάρχει όριο στο σύνολο του προϋπολογισµού για µηχανολογικό εξοπλισµό και ο δικαιούχος να έχει την δυνατότητα να εξαντλήσει το σύνολο της επένδυσής του σε µηχανολογικό εξοπλισµό, εφ’ όσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

Παράγραφος 9.10: Εύλογο κόστος παρελκοµένων κατεργασίας εδάφους.

Υπάρχει σοβαρή ένσταση σε αυτό το θέµα διότι και οι τιµές που καθορίζονται υπολείπονται σηµαντικά αυτών που υπάρχουν στην αγορά και αφορούν σύγχρονα µηχανήµατα, αλλά και η λίστα είναι ελλιπής διότι απουσιάζουν πολλές κατηγορίες-µοντέλα- µεγέθη µηχανηµάτων (π.χ. η δισκοσβάρνα ως µηχάνηµα κατεργασίας εδάφους, δεν ενισχύεται;) Συνειδητά το πρόγραµµα αποκλείει κάποιον επενδυτή που έχει µεγάλη αγροτική εκµετάλλευση, µεγάλο αναπόσβεστο ελκυστήρα 180ΗΡ και θέλει να αγοράσει έναν σβολοκόπτη 3,5µ ή ένα 5υνο άροτρο;;; Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες τιµές:

Σηµειώνεται ότι οι τιµές των παραπάνω µηχανηµάτων αυξάνονται περαιτέρω, όταν συνοδεύονται µε κάποιο πρόσθετο εξοπλισµό (π.χ. τροχός ρύθµισης βάθους, κύλινδρος, υδραυλική ρύθµιση πλάτους, υδραυλικά συστήµατα ασφαλείας κ.λπ.).

Βασικό ερώτηµα και απορία αποτελεί ο ορισµός του εύλογου κόστους άλλων παρελκοµένων που δεν αφορούν την κατεργασία εδάφους και είναι πολλά και σηµαντικά (π.χ. ψεκαστικά, σπαρτικές, καταστροφείς, λιπασµατοδιανοµείς, µηχανήµατα χορτονοµής κλπ). Τι θα ισχύει για αυτά τα µηχανήµατα; Θα απαιτείται η προσκόµιση 3 προσφορών, ενώ στα µηχανήµατα κατεργασίας εδάφους 1 προσφορά; Και τι νόηµα έχει αυτή η 1 προσφορά, όταν σίγουρα θα είναι υψηλότερη του οριζόµενου εύλογου κόστους; Πώς δικαιολογούνται ορισµός εύλογου κόστους και 1 προσφοράς ταυτόχρονα, όταν η τελική ενίσχυση υπολογίζεται επί του τιµολογίου και όχι επί της προσφοράς;

Πέραν των παραπάνω, θα υπάρχει σύγχυση στους αξιολογητές κατά την διαδικασία αξιολόγησης µιας αίτησης για το αν για κάποιο µηχάνηµα απαιτούνται 3 ή 1 προσφορά. Ο ΣΕΑΜ προτείνει για τα παρελκόµενα, το ίδιο καθεστώς που θα ισχύει για τους ελκυστήρες.

Γενικά, η πρακτική του Υπουργείου να ορίζει εύλογο κόστος σε χαµηλά επίπεδα και τιµές εκτός αγοράς, ουσιαστικά πριµοδοτεί και προωθεί µηχανήµατα χαµηλής τεχνολογίας, που δεν συµβάλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκµετάλλευσης και δεν προωθούν την γεωργία ακριβείας. ∆εν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό η ώθηση του επενδυτή για πολλά και φτηνά µηχανήµατα, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αγοράσει λίγα και σύγχρονης τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

Έτη παλαιότητας – Επενδύσεις απλής αντικατάστασης

Τα έτη που αναφέρονται δεν αντιστοιχούν στα πραγµατικά έτη απόσβεσης που ισχύουν για τα µηχανήµατα. Υπάρχει µια κλιµάκωση από 8 έως 15 έτη (άγνωστο για ποιο λόγο) όταν η επίσηµη λογιστική απόσβεση αυτών των µηχανηµάτων είναι τα 10 έτη. Ουσιαστικά η επιµήκυνση του χρόνου απόσβεσης λειτουργεί ως αντικίνητρο για επενδύσεις – το υπουργείο οικονοµικών εξετάζει την µείωση του χρόνου απόσβεσης από τα 10 στα 5 χρόνια. Αλλά και η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και οι νέες ανάγκες που προκύπτουν, απαιτούν σύντµηση του χρόνου που ορίζει την επένδυση «απλή αντικατάσταση». Η πρόταση του ΣΕΑΜ είναι ως παλαιότητα να ορίζεται ο χρόνος της λογιστικής απόσβεσης.

ΑΡΘΡΟ 13 παράγραφος 5Γ σελίδα κειµένου 20. Προσκόµιση 3 προσφορών

Ένα θέµα που δηµιούργησε αρκετές προστριβές κατά την προηγούµενη προκήρυξη και προκάλεσε σηµαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη του προγράµµατος. Ο ΣΕΑΜ θεωρεί ότι είναι άχρηστη και προσχηµατική η προσκόµιση των 3 προσφορών διότι συνήθως ο επενδυτής έχει επιλέξει την µάρκα που θα αγοράσει και υποχρεώνεται να συλλέξει και άλλες 2 προσφορές, υψηλότερου κόστους. 1 προσφορά είναι αρκετή για να οριστεί η επιλέξιµη δαπάνη. Τονίζεται πάντα ότι η ενίσχυση υπολογίζεται επί της αξίας του τιµολογίου και όχι επί της αξίας της προσφοράς.

Αν για λόγους που δεν εξαρτώνται από την ∆ιαχειριστική Αρχή του Υπουργείου, είναι υποχρεωτική η προσκόµιση 3 προσφορών, τότε θα πρέπει να διευκρινιστούν τα κάτωθι, όσον αφορά τον όρο «3 ανεξάρτητες οικονοµικές προσφορές»

Η θέση του ΣΕΑΜ, εφ’ όσον δεν είναι δυνατόν οι 3 προσφορές να περιοριστούν σε 1, να υπάρχει η δυνατότητα και των 2 παραπάνω επιλογών, δηλαδή είτε διαφορετικό ΑΦΜ, είτε διαφορετική µάρκα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Παράγραφος 4.5.2. Προσκόµιση ∆ελτίου αποστολής. Θεωρείται πλεονασµός, από την στιγµή που υπάρχει το τιµολόγιο πώλησης και η άδεια κυκλοφορίας. Υπενθυµίζεται ότι για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, πέραν των άλλων, απαιτείται και δελτίο τεχνικού ελέγχου που πραγµατοποιείται από άτοµο του Υπουργείου. Τι εξυπηρετεί το ∆ελτίο Αποστολής; Να αφαιρεθεί.

Παράγραφος 4.5.3 Ορισµός παλαιότητας µηχανήµατος για επιλεξιµότητα. Τόσο για την µεσολάβηση µεταξύ δελτίου ταξινόµησης και άδειας κυκλοφορίας ελκυστήρα, όσο και χρονολογίας κατασκευής µε τιµολόγιο πώλησης παρελκοµένου, οι 36 µήνες που προβλέπονται να αυξηθούν σε 48. Η εµπειρία από το προηγούµενο πρόγραµµα, όπου είχαµε υλοποιήσεις ακόµη και 4 χρόνια µετά την προκήρυξη (άρα πιθανά ακόµη µεγαλύτερο διάστηµα από το «κλείσιµο» ενός µηχανήµατος) και οι καθυστερήσεις που ήδη διαφαίνονται στο υπό προκήρυξη πρόγραµµα, καθιστούν αναγκαία αυτήν την αλλαγή. Αν δεν προβλεφθεί εξ’ αρχής στην πρόσκληση, είναι βέβαιον ότι στην πορεία θα χρειαστεί παράταση.

Παράγραφος 6.1.2 Προσκόµιση εξοφλητικής απόδειξης. Σε τί εξυπηρετεί όταν απαιτούνται τα extraits των Τραπεζών, που θεωρούνται πιο έγκυρα; Να αφαιρεθεί.

Παράγραφος 6.1.2.4 Προκαταβολές πριν την αίτηση ένταξης δικαιολογούνται µόνο µετά την προκήρυξη και σε ποσοστό µέχρι 15%. ∆ιαφωνούµε µε αυτή τη ρύθµιση και αιτιολογούµε την θέση µας. Είναι γνωστόν ότι την τελευταία 3ετία υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στις παραδόσεις από τα εργοστάσια ελκυστήρων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις επίσηµες διαβεβαιώσεις µέσω των ΜΜΕ για προκήρυξη του προγράµµατος ακόµη και την άνοιξη του 2022, ώθησε πολλούς υποψήφιους επενδυτές να «κλείσουν» µηχανήµατα, καταβάλλοντας ένα σηµαντικό µέρος ως προκαταβολή, προκειµένου να «εξασφαλίσουν» την έγκαιρη παράδοση του µηχανήµατος, προσβλέποντας βέβαια και στην έγκαιρη προκήρυξη. Θα υπάρχει πρόβληµα µε αυτούς τους υποψηφίους και θα δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα συναλλαγών µε τις τράπεζες, διότι θα χρειαστεί να επιστραφούν χρήµατα και να ξανα-κατατεθούν µετά την προκήρυξη. Ο ΣΕΑΜ προτείνει, χρήµατα που καταβλήθηκαν µετά την 1 Ιανουαρίου 2022, έναντι αγοράς µηχανήµατος, προς ένταξη για ενίσχυση στο µέτρο 4.1.5 και µέχρι του ποσού του 20% της συνολικής αξίας, να συνυπολογιστούν στην τεκµηρίωση εξόφλησης της δαπάνης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Μεθοδολογία εκλογής γεωργικού ελκυστήρα

Ο ΣΕΑΜ είναι σύµφωνος µε την µελέτη υπολογισµού ιπποδύναµης TEReS, όσον αφορά γεωργικούς ελκυστήρες >100ΗΡ µε την προσαύξηση των 10ΗΡ. ∆ιαφωνεί µε τις ιπποδυνάµεις που κατηγοριοποιούνται στα δενδροκοµικά τρακτέρ, µια και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά και στα µοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά. Προτείνει:

Κατ’ εξαίρεση, να υπάρχει µια προσαύξηση έως 5ΗΡ το µέγιστο, όταν η αµέσως προηγούµενη ιπποδύναµη απέχει σηµαντικά από την ανώτατη δικαιούµενη. Για παράδειγµα, για τουλάχιστον 60 στρέµµατα, αντί για 85ΗΡ να υπάρχει προσαύξηση µέχρι τους 90ΗΡ, όταν το αµέσως προηγούµενο µοντέλο, ίδιας µάρκας είναι 76ΗΡ. Αυτό µπορεί να πιστοποιείται είτε µε προσπέκτους του κατασκευαστή είτε µε βεβαίωση του προµηθευτή. Υπενθυµίζεται ότι στο παρελθόν είχαµε προβλήµατα ακόµη και για 0,5ΗΡ (100,5ΗΡ αντί για το ανώτατο 100ΗΡ). Φυσικά, για τις παραπάνω κατηγορίες δενδροκοµικών τρακτέρ, δεν απαιτείται η µελέτη TEReS παρά µόνο ο αριθµός των στρεµµάτων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡ.

2.2.12 σελ 13

Ενίσχυση χορτοδετικής µηχανής >20.000 ευρώ, µε προϋπόθεση τα 200 στρέµµατα. ∆εν υπάρχει χορτοδετική µηχανή <20.000 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να ανέλθει στις 40.000 ευρώ για να είναι ρεαλιστικό και να µην υπάρχουν αποκλεισµοί σε κάποιες τεχνολογικά εξελιγµένες χορτοδετικές µηχανές.

∆ιάφορες διευκρινήσεις – απορίες

 1. Στο άρθρο 7 παράγραφος 7 σελίδα 8 γεωργικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν σε γεωργικά σχήµατα, οµάδες, συνεταιρισµούς, οργανώσεις παραγωγών, αναφέρονται ως µη επιλέξιµες. Όµως στο άρθρο 15 παράγραφος 3 σελίδα 22 καθώς και στην Βαθµολογία δράσης 4.1.5 άρθρο 3.4 υπονοείται και πριµοδοτείται η συµµετοχή σε τέτοια σχήµατα. Τι ισχύει τελικώς;
 2. Ισχύει η προθεσµία 36 µηνών από την κοινοποίηση της ένταξης για την υλοποίηση του έργου ή η προθεσµία θα είναι µικρότερη λόγω της έναρξης της νέας ΚΑΠ 2023-2027 ;
 3. Η επιλεξιµότητα φωτοβολταϊκών, το εύλογο κόστος και η πριµοδότηση (όλα σε υψηλό βαθµό) ισχύουν µόνο ως εξοπλισµός σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και όχι για δηµιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Σωστά;
 4. Αν υπάρχει αναπόσβεστος ελκυστήρας, το πρόγραµµα δεν δικαιολογεί δεύτερο ακόµη και αν η µελέτη για ενδεχόµενη αναδιάρθρωση-επέκταση της εκµετάλλευσης δικαιολογεί κάτι τέτοιο;
 5. Στις πολυετείς φυτείες, δεν είναι επιλέξιµο κανένα σύστηµα άρδευσης;; (άρθρο 9 παράγραφος 4.4 σελίδα 14)
 6. Άρθρο 13 παράγραφος 5Β, σελίδα 20 «καινοτόµες» επενδύσεις. Πώς πιστοποιείται µια καινοτόµα επένδυση; Πώς θα αποσαφηνιστεί αν χρειάζεται 1 η 3 προσφορές; Αν στην αίτηση στήριξης µια επένδυση θεωρηθεί καινοτόµα και κατατεθεί 1 προσφορά, τι νόηµα έχει να ζητηθούν αναδροµικά άλλες 2 προσφορές (άρα µετά την έκδοση του τιµολογίου πώλησης) αν η επιτροπή απορρίψει τον χαρακτηρισµό της καινοτοµίας;
 7. Στο άρθρο 18 παράγραφος 3.6 αναφέρεται ότι στην πρόσκληση καθορίζονται τα ανώτατα όρια επιλεξιµότητας δαπανών. Τι σηµαίνει αυτό; Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα ποσά που αναφέρονται στο κείµενο και στα παραρτήµατα της διαβούλευσης; Θα πρέπει να αποφύγουµε προβλήµατα του παρελθόντος όπου άλλα προέβλεπε η ΥΑ (3 προσφορές) και άλλα εφαρµόστηκαν στην πορεία (τιµοκατάλογοι εύλογου κόστους ελκυστήρων).
 8. Στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 & 3 στη σελίδα 22 να διευκρινιστεί τι ακριβώς αφορά το αθροιστικό όριο των 500.000 ευρώ. Αναφέρεται σε ένταξη του δικαιούχου και σε άλλα µέτρα του 4.1 της προηγούµενης προκήρυξης; Αναφέρεται στην συµµετοχή και ως φυσικό πρόσωπο και ως µέλος οµάδας/νοµικού προσώπου; Είναι επιλέξιµο ένα νοµικό πρόσωπο ή όχι;
 9. Στον πίνακα µε τα ποσοστά ενίσχυσης (άρθρο 16 παράγραφος 1 σελίδα 23) στα µικρά νησιά δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ νέου αγρότη και λοιπών κατηγοριών , κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες περιοχές (+10%). Ισχύει ή υπάρχει λάθος;
 10. Άρθρο 27 παράγραφος 4 &5 σελίδα 39. Πρώτο αίτηµα πληρωµής 20% εντός 12µηνών. Θα πρέπει να κρατήσουµε µια επιφύλαξη, όπως έγινε και µε την περίπτωση της πανδηµίας.
 11. Άρθρο 27 παράγραφος 18 σελίδα 41. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάγλυφη αποτύπωση του αριθµού ΣΒΕΛ και της φωτογράφησης, ο δικαιούχος ή ο ελεγκτής;

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η βαρύτητα 7% , αλλά και το ποσοστό 10% που προβλέπεται σε καινοτόµες επενδύσεις, σε συνδυασµό µε την θολή εικόνα που επικρατεί σχετικά µε το τι θεωρείται καινοτόµα επένδυση, αλλά και τις χαµηλές – εκτός αγοράς – τιµές σε βασικά µηχανήµατα έρχεται σε αντίθεση µε έναν από τους βασικούς στόχους της ∆ράσης για διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πίνακας 4.1. Αµελκτικές µηχανές αιγοπροβάτων

Στον αριθµό αιγοπροβάτων (251 έως 300/ 301 έως 400) προβλέπονται παγίδες περιστροφικές 18 και 24 θέσεων, αντίστοιχα, αριθµός που εδώ και πολλά χρόνια θεωρείται πολύ µικρός ως µέγεθος περιστροφικού. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 32 θέσεων για να θεωρείται ένα ικανοποιητικό µέγεθος.

Επίσης, στην µεγάλη κατηγορία µε αριθµό αιγοπροβάτων άνω των 801 προβλέπονται περιστροφικές αµελκτικές µονάδες έως 72 θέσεων. Πλέον οι περιστροφικές αµελκτικές µονάδες, σε τόσα µεγάλα µεγέθη, θεωρούνται η πιο ενδεδειγµένη λύση, ωστόσο οι θέσεις αυτών θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες από το προβλεπόµενο (80-120 θέσεων).

Πίνακας 4.3. Συστήµατα αυτόµατης γαλουχίας αιγοπροβάτων Στον συγκεκριµένο πίνακα γίνεται αναφορά σε αυτοκαθαριζόµενες και µη αυτοκαθαριζόµενες µηχανές. Επίσης, γίνεται διαφοροποίηση στη δυναµικότητα εκτροφής της κάθε µηχανής σε σχέση µε το αν είναι αυτοκαθαριζόµενη ή όχι. Κάτι τέτοιο στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. Οι µηχανές έχουν συγκεκριµένη δυναµικότητα ανάλογα µε το µοντέλο τους και όχι µε βάση τον τρόπο καθαρισµού. Επίσης, όλες οι µηχανές πλέον διαθέτουν συστήµατα καθαρισµού. Η χρήση του όρου αυτοκαθαριζόµενη χρήζει επεξήγησης, όσον αφορά στο πότε µία µηχανή θεωρείται αυτοκαθαριζόµενη.

Πίνακας 4.4. Παγολεκάνες αιγοπροβάτων Από τον πίνακα προκύπτει ότι η µέση απόδοση των ζώων είναι τα δύο κιλά. Η παγολεκάνη όµως δεν πρέπει να καλύπτει τη µέση απόδοση των ζώων αλλά τη µέγιστη απόδοση στην αρχή του αρµέγµατος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αυξηθεί κατά 50% η χωρητικότητα σε παγολεκάνες που προορίζονται για πρόβατα και 100% για όσες προορίζονται για αίγες. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν και οι περιπτώσεις όπου για λόγους ανωτέρας βίας δεν µπορεί να γίνει η παραλαβή του γάλακτος την επόµενη µέρα. Άλλωστε είναι σύνηθες στο εξωτερικό να υπάρχουν και παγολεκάνες τεσσάρων και έξι αρµεγµάτων […].

Πίνακας 4.5. Λοιπές επενδύσεις αιγοπροβατοτροφίας – πλατφόρµα για εγκατάσταση κινητής αµελκτικής µηχανής Η πλατφόρµα για την εγκατάσταση κινητής αµελκτικής µηχανής τις περισσότερες φορές αποτελεί ενιαίο σύνολο, που κατασκευάζεται από έναν κατασκευαστή. Ο διαχωρισµός τους πιθανόν να δηµιουργούσε προβλήµατα ως προς την παροχή των νοµιµοποιητικών εγγράφων (CE). Επίσης αναφέρεται δυναµικότητα έως και 24 θέσεις, ενώ ήδη υπάρχουν στην αγορά και κινητές αµελκτικές µηχανές 32 θέσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παράγραφος 6.4. Προδιαγραφές πέραν των κοινοτικών προτύπων βουστασίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισµένου σταβλισµού

Στον πίνακα αναφέρεται ότι το πλάτος του διαδρόµου τροφοδοσίας των αγελάδων όσο και των αιγοπροβάτων όταν γίνεται µε µηχανικά µέσα, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 µέτρα. Ωστόσο η χρήση ελκυστήρα και ενσιροδιανοµέα απαιτεί µεγαλύτερο πλάτους διάδροµο τροφοδοσίας. Ο διάδροµος θα πρέπει να είναι έως 4 περίπου µέτρα για να µπορεί να κινηθεί το µηχάνηµα. Αν σε αυτό προστεθεί και ο χώρος του παχνιού τότε συνολικά θα πρέπει να είναι έως και 5 µέτρα.

Το ίδιο ισχύει και για το πλάτος των θυρών τροφοδοσίας , εισόδου – εξόδου ζώων, εισόδου –εξόδου µηχανικών µέσων (Παράγραφος 6.6 Προδιαγραφές πέραν των κοινοτικών προτύπων ποιµνιοστασίων). Τα τρία µέτρα που προβλέπονται είναι λίγα για την ασφαλή διέλευση ελκυστήρα και ρυµουλκούµενων. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 µέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

Πίνακας 9.4: Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) (γεννήτριες) πετρελαίου. Οι τρέχουσες τιµές των γεννητριών είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα. Επίσης, δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε ηλεκτρογεννήτριες χωρίς πετρελαιοκινητήρα, που λαµβάνουν κίνηση δηλαδή από Γεωργικό ελκυστήρα.

Πίνακας 9.7.1: Αµελκτικές µηχανές αιγοπροβάτων.

Παρόλο που οι τιµές των αµελκτικών µηχανών είναι εντός του εύρους των τιµών της αγοράς, δεν ισχύει το ίδιο και µε τις τιµές των περιστροφικών αµελκτικών µηχανών που είναι εξαιρετικά χαµηλές και θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Πίνακας 9.7.2: Μηχανές γαλουχίας αιγοπροβάτων.

Στον πίνακα δεν έχουν προβλεφθεί µηχανήµατα που εξυπηρετούν σηµαντικές ανάγκες στη γαλουχία αιγοπροβάτων, αλλά και µόσχων. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν µηχανές που χρησιµοποιούν το σύστηµα RFID (ταυτοποίηση µέσω ραδιοσυχνοτήτων) για την αναγνώριση των ζώων και τη χορήγηση της σωστής ποσότητας τροφής.

Πίνακας 9.7.3: Παγολεκάνες αιγοπροβάτων

Οι τιµές που καθορίζονται για τις παγολεκάνες αιγοπροβάτων είναι εξαιρετικά χαμηλές. Θα πρέπι να υπάρξει αύξηση της τάξεως του 70%.

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στη διαβούλευση για τα Σχέδια Βελτίωσης διαθέσιμο εδώ

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση