Ξεκινάει από το φετινό ΟΣ∆Ε το πρώτο από τα τέσσερα συνολικά βήµατα σύγκλισης των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, µε το µοντέλο του συν-πλην 25% επί της διαφοράς µε το µέσο όρο.

Η προσαρµογή των δικαιωµάτων θα γίνει µε βάση τη µέση περιφερειακή αξία του 2023 η οποία σύµφωνα µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι 17,6 ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτόπια.

Σηµειώνεται πως από τα 14,7 εκατ. στρέµµατα που δηλώνονται σήµερα στο ΟΣ∆Ε, διαθέσιµα πλέον είναι 18 εκατ., ωστόσο οι πληροφορίες λένε πως το ζωικό κεφάλαιο της χώρας δικαιολογεί τη χρήση µόλις 11 εκατ. στρεµµάτων κάτι που θα φανεί και µόλις ισχύσει ο νέος Κανονισµός. Αυτό σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα στρέµµατα «µένουν» κάβα και δηµιουργούν ένα σπουδαίο δυναµικό ανάπτυξης για τη χώρα καθώς θα είναι διαθέσιµα για νεοεισερχόµενους κτηνοτρόφους µέσω του Εθνικού Αποθέµατος.

Βοσκότοπος 10-170 στρεµµάτων

Η αναδιανεµητική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους στη νέα ΚΑΠ ουσιαστικά είναι ένα επιπλέον τσεκ όπως φαίνεται παρακάτω:

Αναδιανεµητική ενίσχυση σε βοσκοτόπια: 17,7 ευρώ το στρέµµα. Για τη λήψη της ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να δηλώνει µόνο βοσκότοπο 10-170 στρέµµατα. Αν δηλώνει επιπλέον αροτραίες ή δενδρώδεις καλλιέργειες, µπαίνουν επιπλέον φίλτρα. Σε αυτή την περίπτωση κάθε στρέµµα αροτραίας καλλιέργειας θα µετράει για 1,55 ισοδύναµα στρέµµατα και κάθε στρέµµα µόνιµης θα µετράει για 4,25 ισοδύναµα στρέµµατα. ∆ηλαδή ένας κτηνοτρόφος µε 100 στρέµµατα βοσκότοπο και 20 στρέµµατα ελιά (δηλαδή 85 ισοδύναµα στρέµµατα) δεν θα δικαιούται αναδιανεµητική,  γιατί ξεπερνάει τα 170 ισοδύναµα στρέµµατα. Αυτή η εξίσωση είναι πολύ χρήσιµο να την γνωρίζουν οι 120.000 παραγωγοί που δραστηριοποιούνται σε βοσκοτόπια και άλλες αγρονοµικές περιφέρειες.

Με 12 ευρώ το κεφάλι η συνδεδεµένη στα αιγοπρόβατα

Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους θα έχουν ως εξής για την περίοδο 2023-2027:

■Συνδεδεµένη Πρόβειου και Αίγειου Κρέατος: Επιδότηση  12 ευρώ ανά ζώο για 5.405.206 αιγοπρόβατα. Για τον υπολογισµό των επιλέξιµων αιγοπροβάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος-αριθµού επιλέξιµων προβατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να είναι 100 προς 1.

■Συνδεδεµένη βοείου η οποία χωρίζεται σε τρία µέρη:

Στα 9 ευρώ για µειονεκτικές και 12,2 για ορεινούς η εξισωτική

Το νέο πλαίσιο για την εξισωτική αποζηµίωση θα ισχύσει από το φετινό ΟΣ∆Ε, µε τους δικαιούχους να πρέπει να θεωρούνται ενεργοί αγρότες µε βάση το νέο ορισµό και να είναι σε θέση να ακολουθούν τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που αφορούν τη βασική ενίσχυση.  Η εξισωτική θα πιστώνεται σε αγροτεµάχια και βοσκοτόπια που βρίσκονται σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, ωστόσο από φέτος καταργείται η µικρή επιδότηση της τάξεως των 2,5 ευρώ το στρέµµα που λάµβαναν έως σήµερα οι πρώην µειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της επιδότησης θα είναι για τις ορεινές περιοχές 12,22 ευρώ το στρέµµα και στα 9 ευρώ για τις µειονεκτικές.

Το βιολογικό πριµ η µόνη ρεαλιστική επιλογή

Τέσσερις δράσεις επιδοτήσεων από το νέο πρασίνισµα αφορούν τα βοσκοτόπια, µε τη µόνη ρεαλιστική λύση πάντως να είναι η επιλογή της διατήρησης της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, όπως έχουν ακόµη τα πράγµατα λόγω της τεχνικής λύσης κατανοµής των βοσκοτόπων. Συγκεκριµένα:

■∆ιατήρηση βιολογικής κτηνοτροφίας: Ενίσχυση στα αιγοπρόβατα ύψους 24,7 ευρώ το στρέµµα. Για τα βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής ύψους 34,7 ευρώ το στρέµµα και για τα βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μεικτής κατεύθυνσης 28 ευρώ το στρέµµα. Οι επιδοτήσεις υπολογίζονται για 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) το εκτάριο. Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης η πιστοποίηση και η πλήρης µετάβαση σε βιολογικές πρακτικές.

■∆ηµιουργία τεχνητού λειµώνα κοντά στο στάβλο, για τους κτηνοτρόφους που θα σταµατήσουν τη βόσκηση στους φυσικούς βοσκότοπους: 30,4 ευρώ το στρέµµα.

■Μετακίνηση του συνόλου της ζωικής παραγωγής σε ορεινές βοσκήσιµες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόµενους µήνες το έτος. Η επιδότηση θα είναι ανάλογα την περιφέρεια και τη χιλιοµετρική απόσταση που διανύουν οι κτηνοτρόφοι. Κατά µέσο όρο η επιδότηση υπολογίστηκε στα 6,5 ευρώ το στρέµµα για τα αιγοπρόβατα και στα 5,5 ευρώ για τα βοοειδή.

■Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου: Αφορά και σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων µε κάλυψη δένδρων µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Η δράση συνίσταται στη συστηµατική φροντίδα/καθαρισµό των δένδρων/θάµνων, στην υποχρέωση για ελεγχόµενη βόσκηση και την καρατόµηση και αποµάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάµνων από την επιλέξιµη έκταση που εφάπτεται των αγροτεµαχίων, κατά την χειµερινή περίοδο. Επιδότηση 10 ευρώ το στρέµµα.

Έως 1.750 ευρώ το πριµ νεαρών

Για τους κτηνοτρόφους που έχουν ως έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους την περίοδο 2018-2023 και γεννήθηκαν από το 1983 και µετά (έως και 40 ετών), θα δοθεί φέτος επιπλέον ενίσχυση ύψους 7 ευρώ το στρέµµα. Η επιδότηση αυτή ονοµάζεται «Συµπληρωµατική Ενίσχυση Νέων Αγροτών» και δίνεται µε βάση την επιλέξιµη έκταση που θα δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε 2023. Ο κτηνοτρόφος θα µπορεί να επιδοτηθεί από φέτος µε αυτήν την επιπλέον επιδότηση µέχρι και για 250 στρέµµατα επιλέξιµης έκτασης.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση