Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα προτείνονται τα εξής:

1.Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η δυνατότητα δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

2. α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης και βελτίωσης θέσης σε πωλητές λαϊκών αγορών.

β. Εισάγεται πρόβλεψη διπλασιασμού του τέλους του άρθρου 23 του ν.4849/2021, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας τοποθέτησης πωλητών στις υφιστάμενες λαϊκές αγορές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

3. α. Παρέχεται στους φορείς επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004, η δυνατότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, παράτασης, έως την αναφερόμενη ημερομηνία, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

β. Επανέρχονται σε ισχύ, αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον παραπάνω νόμο, σε περίπτωση ανάκλησής τους λόγω παρέλευσης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

4. α. Καταργείται η δυνατότητα ένταξης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην κατηγορία των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας και λαμβάνουν αποκλειστικά το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για τις εκκρεμείς αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», οι οποίες αφορούν σε έργα Α.Π.Ε., ότι η χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης εξαιρείται από το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο παροχής προτεραιότητας.

5.Προβλέπεται απαλλαγή φόρων και περιορισμός των δικαιωμάτων συμβολαιογράφου και άμισθου ή έμμισθου υποθηκοφύλακα ή προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου για τη σύναψη ή μεταγραφή των σχετικών δικαιοπραξιών, πέραν των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), όπως ισχύει, και για τις επιχειρήσεις εντός αυτών στις οποίες έχουν χορηγηθεί κίνητρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του ν. 3982/2011.

6. α. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης έγκρισης εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης έως την οριζόμενη ημερομηνία, και προσδιορίζονται οι ειδικότερες σχετικές προϋποθέσεις.

β. Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο των αναφερόμενων υ.α. σχετικά με την υλοποίηση του καθεστώτος παραγωγής και διάθεσης των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

7.Παρέχεται δυνατότητα σε αποσπασμένους υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α) να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις του ιδίου φορέα διατηρώντας το μισθολογικό κλιμάκιο, την προσωπική διαφορά καθώς και το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς που κατέχουν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

8.Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), τα οριζόμενα ποσά που έχουν χορηγηθεί και αφορούν αποδοχές του τακτικού προσωπικού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.),κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Παρατείνεται, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023, η εφαρμογή του μέτρου της δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

Άρθρο 2: Ρυθμίζεται η τοποθέτηση, σε μόνιμες θέσεις, των πωλητών στις υφιστάμενες λαϊκές αγορές.

Άρθρο 3: Παρατείνεται δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α’ 261).

Άρθρο 4: Ρυθμίζεται το πλαίσιο ένταξης των επενδυτικών σχεδίων, συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις στρατηγικές επενδύσεις και επιλύονται μεταβατικά ζητήματα για σχετικές εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής.

Άρθρο 5: Διευκρινίζεται η εφαρμογή κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.).

Άρθρο 6: Επικαιροποιούνται οι ορισμοί και ρυθμίζεται η χρονική διάρκεια των εγκρίσεων εγκατάστασης, για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και αναδιαμορφώνονται οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 7: Διασφαλίζονται η ταχεία στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω της ειδικής διαδικασίας αποσπάσεων του άρθρου 20 του κανονισμού της, ο οποίος ενσωματώνεται στο άρθρο 15 του ιδρυτικού της νόμου 4872/2021 (Α’ 247).

Άρθρο 8: Ρυθμίζεται η προσωρινή στελέχωση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.ΜΕ.Α.), μέσω της δυνατότητας μετατάξεων του αποσπασμένου σε αυτήν, ήδη υπηρετούντος προσωπικού.

Άρθρο 9: Ρυθμίζονται μισθολογικές εκκρεμότητες του προσωπικού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί αντιμετώπισης της αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά, χρήζει παράτασης μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023. Ειδικότερα, προκειμένου οι κυρώσεις που επιβάλλονται για την παραβίαση της ως άνω διάταξης, να παραμείνουν αποτελεσματικές και αποτρεπτικές, είναι απαραίτητη η παράταση της ισχύος των διατάξεων περί δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων, που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, σε περιόδους κρίσης.

Άρθρο 2: Από την θέση σε ισχύ του ν. 4849/2021 (Α’ 207) μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί παντού οι διαδικασίες τοποθέτησης των πωλητών σε λαϊκές αγορές, λόγω προστριβών μεταξύ των πωλητών.

Άρθρο 3: Δεν έγινε εκταμίευση ποσού προκαταβολής από τα τραπεζικά ιδρύματα προς τους φορείς των διαλαμβανόμενων επενδυτικών σχεδίων, για τους οποίους ωστόσο είχε χορηγηθεί από το Δημοσίο το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσό, δυνάμει εγγυητικής επιστολής.

Άρθρο 4: Η υφιστάμενη διάταξη δεν παρέχει τη δυνατότητα σε επενδυτικά σχέδια που υπέβαλαν αιτήσεις ένταξης στις διατάξεις των στρατηγικών επενδύσεων, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021, να ενταχθούν στις κατηγορίες των στρατηγικών επενδύσεων των νόμων στους οποίους υπάγονται, ενώ αναφέρεται ρητά η υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου για τη λήψη της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, κατά προτεραιτότητα, έναντι λοιπών αιτήσεων, σε περίπτωση χορήγησης του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης.

Άρθρο 5: Ανακύπτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης με τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν, ως προς τις προϋποθέσεις του κινήτρου απαλλαγής του φόρου μεταβίβασης.

Άρθρο 6: Η τροποποίηση των σχετικών ορισμών έιναι απαραίτητη, καθώς η εθνική νομοθεσία είναι περιοριστική σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Περαιτέρω, είναι αναγκαία η παροχή της δυνατότητας παράτασης για τις εγκρίσεις εγκατάστασης για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, προς διασφάλιση ενός στέρεου θεσμικού πλαισίου, δίνοντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία, μέσα από τη χορηγηση εξουσιοδοτήσεων για την ειδικότερη ρύθμιση ζητημάτων.

Άρθρο 7: Η καθυστέρηση στη διαδικασία στελέχωσης της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η οποία αποτελεί βασική δομή για την υλοποίηση του σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική υλοποίηση του ως άνω σχεδίου.

Άρθρο 8: Η ΔΙ.ΜΕ.Α. καλύπτει διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες ελέγχου της αγοράς με αποτέλεσμα να καθιστάται ακόμα πιο επιτακτική η ενίσχυσή της με μόνιμο προσωπικό.

Άρθρο 9: Καθίσταται αναγκαίος, προς όφελος των εργαζομένων, ο διακανονισμός της επιστροφής των αμοιβών που καλόπιστα έλαβε το προσωπικό του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. από το 2013 και 2017, λαμβανομένων υπόψη των ζητημάτων που τέθηκαν ως προς την τήρηση των ν. 4024/2011 (Α’ 226), 4093/2012 (Α’ 222), 4354/2015 (Α’ 176) και 4472/2017 (Α’ 74).

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Τους καταναλωτές, τους πωλητές λαϊκών αγορών, τους επενδυτές, τη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τα σχετικά προϊόντα, την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τους εργαζόμενους στο Ι.ΙΒ.Ε.Α..

Οι προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Παράταση της δυνατότητας δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

Η ισχύς του άρθρου 119 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), περί δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν μέτρα περιστολής αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης, παρατείνεται από τη λήξη της, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενους κατόχους άδειας που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές – Αντικατάσταση παρ, 4 άρθρου 66 ν. 4849/2021

Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) περί μεταβατικών διατάξεων για υφιστάμενους κατόχους άδειας που δραστηριοποιούνται σε λαϊκή αγορά, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για υφιστάμενους κατόχους άδειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειός τους σε λαϊκή αγορά, εφαρμόζεται για την τοποθέτησή τους, σε μόνιμη θέση, εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, η ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο φορέας λειτουργίας συγκροτεί πενταμελή επιτροπή για κάθε λαϊκή αγορά που αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους ή αιρετούς εκπροσώπους του φορέα λειτουργίας και δύο (2) εκπρόσωπους των πωλητών, έναν (1) παραγωγό και έναν (1) επαγγελματία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα των πωλητών, κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την αποστολή της πρόσκλησης. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η επιτροπή τρέπεται σε τριμελή και αποτελείται μόνο από υπαλλήλους ή αιρετούς εκπροσώπους του φορέα λειτουργίας.

β) Ο φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία αναφέρονται, με τη μορφή πινάκων, τα ακόλουθα στοιχεία:

βα) οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μόνιμη θέση στη λαϊκή αγορά με διοικητική πράξη (Πίνακας 1),

ββ) οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί μόνιμη θέση στη λαϊκή αγορά με διοικητική πράξη, αλλά δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε προσωρινές θέσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (Πίνακας 2),

βγ) οι παραγωγοί πωλητές στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί μόνιμη θέση στη λαϊκή αγορά με διοικητική πράξη, αλλά δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σε προσωρινές θέσεις, συγκεκριμένους μήνες του έτους, με αναφορά στον χρόνο έναρξης και λήξης της ετήσιας δραστηριοποίησής τους (Πίνακας 3),

βδ) οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί μόνιμη θέση στη λαϊκή αγορά με διοικητική πράξη και δεν έχουν εκδώσει περισσότερα από δύο (2) δελτία ημερήσιας κίνησης «Ζ», εντός του έτους 2022 (Πίνακας 4).

γ) Η διαπιστωτική πράξη της περ. β) δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184), καθώς και σε όλες τις εισόδους της λαϊκής αγοράς για δεκαπέντε (15) ημέρες, κοινοποιούμενη αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η μη τήρηση του πρώτου εδαφίου καθιστά τη διαπιστωτική πράξη απολύτως άκυρη.

δ) Κατά της διαπιστωτικής πράξης της περ. β) ασκείται ένσταση, εντός είκοσι (20) ημερών, από τη δημοσίευσή της, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Επί της ένστασης αποφαίνεται η επιτροπή της περ. α) εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

ε) Ο φορέας λειτουργίας εκδίδει την τροποποιημένη διαπιστωτική πράξη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, εφόσον απαιτείται. Η ως άνω διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του ν. 4727/2020. στ) Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 1 τοποθετούνται στις θέσεις που τους έχουν αποδοθεί με διοικητικές πράξεις. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας.

ζ) Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 1, δύνανται να υποβάλλουν, στον φορέα λειτουργίας, αίτηση «βελτίωσης θέσης», εντός πέντε (5) ημερών, από την έκδοση της απόφασης της περ. στ). Μεταξύ πωλητών που αιτούνται την ίδια θέση προηγείται αυτός που είναι φορολογικά ενήμερος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και μεταξύ φορολογικά ενήμερων πωλητών, αυτός που απέκτησε παλαιότερα την άδεια δραστηριοποίησης στην οικεία λαϊκή αγορά. Μεταξύ φορολογικά ενήμερων πωλητών που απέκτησαν στην ίδια ημερομηνία την άδεια δραστηριοποίησης στην οικεία λαϊκή αγορά διενεργείται δημόσια κλήρωση από την επιτροπή της περ. α).

η) Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 2 τοποθετούνται στις θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν κατά την παρουσία τους στη λαϊκή αγορά. Για την τοποθέτησή τους εκδίδεται πρακτικό αντιστοίχισης των πωλητών με τις θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν, από την επιτροπή της περ. α) που εγκρίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του ν. 4727/2020, καθώς και σε όλες τις εισόδους της λαϊκής αγοράς για δέκα (10) ημέρες, κοινοποιούμενη αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η μη τήρηση του προηγούμενου εδαφίου καθιστά την απόφαση απολύτως άκυρη.

θ) Κατά της απόφασης της περ. η) ασκείται ένσταση, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Επί της ένστασης αποφαίνεται η επιτροπή της περ. α), εντός δέκα (10) ημερών, από την υποβολή της. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

ι) Ol παραγωγοί πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 3 τοποθετούνται στις θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν κατά την παρουσία τους στη λαϊκή αγορά, εφόσον αυτές δεν καταλαμβάνονται από πωλητές που κατατάχθηκαν στους Πίνακες 1 και 2. Για την τοποθέτησή τους εκδίδεται πρακτικό αντιστοίχισης των πωλητών με τις θέσεις που καταλαμβάνουν, με αναφορά στο χρονικό διάστημα που έκαστος καταλαμβάνει, από την επιτροπή της περ. α) που εγκρίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας. Καθεμία από τις ως άνω θέσεις μπορεί να καταλαμβάνεται από περισσότερους του ενός παραγωγούς πωλητές, εφόσον αυτοί δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στη λαϊκή αγορά. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του ν. 4727/2020, καθώς καί σε όλες τις εισόδους της λαϊκής αγοράς για δέκα (10) ημέρες, κοινοποιούμενη αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η μη τήρηση του προηγούμενου εδαφίου καθιστά την απόφαση απολύτως άκυρη.

ια) Κατά της απόφασης της περ. ι) ασκείται ένσταση, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Επί της ένστασης αποφαίνεται η επιτροπή της περ. α), εντός δέκα (10) ημερών, από την υποβολή της. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

ιβ) Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που κατατάχθηκαν στον Πίνακα 4 δεν τοποθετούνται σε θέση στη λαϊκή αγορά και μπορούν να συμμετέχουν στην επόμενη προκήρυξη για την απόδοση θέσεων που διενεργείται, σύμφωνα με τα άρθρα 13 ως 16.

ιγ) Η διαδικασία των περ. α) έως καί ιβ) ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2023. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, διπλασιάζεται το τέλος του άρθρου 23 και αυτό εμφανίζεται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.».

Άρθρο 3

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της προκαταβολής από το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής

Επενδυτικά σχέδια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261) δύνανται να λάβουν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, κατόπιν: α) αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην αρμόδια υπηρεσία, β) βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού για υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό, τουλάχιστον, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), κατά την υποβολή της αίτησης και γ) βεβαίωσης του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή, ή του διαδόχου του, περί μη καταβολής στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου του ποσού της κατατεθείσας προκαταβολής. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή, υλοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για ένα (1) επιπλέον έτος. Αν έχουν, ήδη, εκδοθεί αποφάσεις ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο παρόν, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, οι αποφάσεις υπαγωγής επανέρχονται σε ισχύ.

Άρθρο 4

Ένταξη των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 2 και παρ. 5 του άρθρου 29 ν.4864/2021

1. Στο άρθρο 2 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), περί ορισμού των κατηγοριών και κριτηρίων στρατηγικών επενδύσεων: α) στο πρώτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1, διαγράφεται η αναφορά στα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στην υποπερ. αε) της παρ. 3 προστίθενται τέσσερα εδάφια, γ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

Ορισμός κατηγορίες και κριτήρια στρατηγικών επενδύσεων

1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή την τοπική οικονομία, δύνανται να ενισχύσουν την απασχόληση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, με κύρια χαρακτηριστικά την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, την εξωστρέφεια και εξαγωγική δραστηριότητα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον ολοκληρωμένο σχεδίασμά, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», οι οποίες πληρούν μια (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης:

αα) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) ευρώ.

αβ) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα με την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπον εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Οι επενδύσεις της υποπερ. αα) δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 9.

Οι επενδύσεις της υποπερ. αβ) δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 7, 8 και 9, καθώς και των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 10.

β) «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες πληρούν μια (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ και αφορά σε έναν (1) ή περισσότερους από τους τομείς της αγροδιατροφής, έρευνας και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας, πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, ιατρικού τουρισμού, διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, διαστημικής βιομηχανίας ή είναι μεγαλύτερος από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ και η επένδυση έχει ως σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους («cloud computing»). Οι επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 8, 9, καθώς και των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 10.

ββ) Οι επενδύσεις δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπον πενήντα (50) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 8,9, καθώς και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10.

βγ) Ιονιστούν επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπον σαράντα (40) τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. καί ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 8,9, καθώς και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10.

γ) «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες και προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, καθώς και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ειδικά στον τομέα αυτόν, τις επενδύσεις υποδομής με συγκεκριμένα ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων κτιρίων, συστημάτων που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου και εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή πλωτών φωτοβολταίκών πάρκων, καθώς και επενδύσεις που ενισχύουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο. Οι επενδύσεις της παρούσας περίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 7, 8, 9, καθώς και του άρθρου 10. Αναφορικά με την ενίσχυση της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 10, επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) μπορούν να λάβουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), επί του προβλεπόμενου, στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης» (L 187), ποσοστού της έντασης ενίσχυσης. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται εκτός Ζ.ΑΠ. της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 μπορούν να λάβουν την ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του προβλεπόμενου στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 ποσοστού της έντασης ενίσχυσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των ενισχύσεων των άρθρων 8 και 10, διαζευκτικά ή σωρευτικά, στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάσσονται στην παρούσα κατηγορία, είναι η ολοκλήρωση της υλοποίησής τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η ως άνω προϋπόθεση αναφέρεται στην αίτηση του επενδυτή της παρ. 1 του άρθρου 12 και στο χρονοδιάγραμμα που τη συνοδεύει. Σε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσμίας υλοποίησης, η επένδυση αποχαρακτηρίζεται από «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» και τα εγκεκριμένα κίνητρα ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 19. Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στην παρούσα περίπτωση, τα οποία αιτούνται να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 8 και 10 διαζευκτικά ή σωρευτικά, πραγματοποιείται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

γα) Για τον χαρακτηρισμό ενός επενδυτικού σχεδίου ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας» συστήνεται τριμελής επιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους ποικίλων ειδικοτήτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, συγκροτείται η τριμελής επιτροπή, ορίζονται τα μέλη της, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, ο χρόνος θητείας τους, η αποζημίωσή τους, καθώς και οι όροι λειτουργίας της.

νβ) Με όμοια απόφαση προς αυτή της υποπερ. να) καθορίζονται η διαδικασία ένταξης της επένδυσης, ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης, ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.

γγ) Εντός επτά (7) ημερών από σχετικό αίτημα της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η Επιτροπή της υποπερ. γα) γνωμοδοτεί αναφορικά με τον εμβληματικό ή μη χαρακτήρα της επένδυσης.

δ) «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης», οι οποίες πληρούν τα αναφερόμενα κριτήρια σε μία (1) από τις ακόλουθες υποπεριπτώσεις:

δα) Δημιουργούν κατά βιώσιμον τρόπο τριάντα (30) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της περίπτωσης αυτής μπορούν να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα του άρθρου 9 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 ή

δβ) δημιουργούν κατά βιώσιμον τρόπο τριάντα (30) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε., εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και αποτελούν μέρος επένδυσης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. Οι επενδύσεις της περίπτωσης αυτής μπορούν να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα κίνητρα του άρθρου 9 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 ή

δγ) αποτελούν υφιστάμενες επενδύσεις, στρατηγικές ή μη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους και ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εφόσον διατηρούνται κατά βιώσιμον τρόπο εκατό (100) τουλάχιστον υφιστάμενες Ε.Μ.Ε. Οι επενδύσεις της υποπερίπτωσης αυτής μπορούν να λάβουν το κίνητρο του άρθρου 9.

ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», οι οποίες πληρούν τα αναφερόμενα κριτήρια σε μία (1) από τις ακόλουθες υποπεριπτώσεις:

εα) Συνιστούν επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α’ 232), οι οποίες έχουν εγκριθεί είτε από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.), είτε από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’

78) και επενδύσεις για τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος «Projects of Common Interest (PCI)» του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α’ 144). Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται επενδύσεις που αποτελούν Σημαντικά’Εργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος («Important Projects of Common European Interest [IPCEI]) νομικών προσώπων, τα οποία συμμετέχουν ως άμεσα μέλη σε προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, εφόσον ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 9.

εβ) Συνιστούν «Στρατηγικές επενδύσεις χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων», οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων του ν. 3982/2011 (Α’ 143), σε έκταση τουλάχιστον πεντακοσίων (500) στρεμμάτων και με συνολικό προϋπολογισμό άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 7, 8 και 9.

2. Για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, το άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 103), σχετικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής εφαρμόζεται ως προς δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών κατ’ ανώτατον αριθμό, στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης, όσα από τα στελέχη αυτά δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης και στον σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης υπό την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), εφόσον ο σύζυγος ή το άλλο μέρος δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. 5 της παρ. Α’ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014.

3. Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1, εφόσον, σωρευτικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις εκάστης των περιπτώσεων της παρ. 1, πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Συστήματα που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου.

αβ) Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων.

αγ) Έργα Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επικράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν προβλέπεται να διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά την αίτηση υπαγωγής, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).

αδ) Έργα Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4414/ 2016 (Α’ 149).

αε) Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Τα έρνα της παρούσας υποπερίπτωσης δεν εντάσσονται στην κατηγορία της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 και λαμβάνουν αποκλειστικά το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 9. Τα εν λόγω έργα έχουν κοινό σημείο σύνδεσης με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Προκειμένου να εξακριβωθεί, αν το έργο πληροί το κριτήριο του κοινού σημείου σύνδεσης στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε., η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, ζητά τη γνώμη του αρμόδιου διαχειριστή, ο οποίος απαντά, εντός προθεσμίας (15) εργασίμων ημερών εργασίμων ημερών, από την παραλαβή του αιτήματος._Εάν ο αρμόδιος διαχειριστής δεν απαντήσει στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, τεκμαίρεται ότι η γνώμη του είναι θετική.

β) Έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ, πλην των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας της περ. γ’ της παρ. 1 για τις οποίες δεν απαιτείται όριο προϋπολογισμού.

Στα έργα της παρούσας παραγράφου η χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το πλαίσιο προτεραιότητας του άρθρου 89 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων.

4. Για την ένταξη στις κατηγορίες των Στρατηγικών Επενδύσεων, οι οποίες υλοποιούνται εξ ολοκλήρου σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.Δ.Ι.Μ.), τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα οποία παρουσιάζουν συμβατότητα με τους στόχους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα Ε.Σ.Δ.Ι.Μ. και χαρακτηρίζονται ως έργα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, εφαρμόζεται επί των απαιτούμενών σε εκάστη κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων μεγεθών συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης, συντελεστής απομείωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

5. Κάθε επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 15, κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα της επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 12 σε κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων της παρ. 1, πλην της περ. ε’ της ίδιας παραγράφου, περί των αυτοδίκαια εντασσόμενων στρατηγικών επενδύσεων. Ο φορέας της επένδυσης αιτείται, βάσει του παρόντος, την ένταξη του επενδυτικού του σχεδίου σε συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς και τα κίνητρα της συγκεκριμένης κατηγορίας, τα οποία επιθυμεί να λάβει.».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021, περί μεταβατικών διατάξεων: α) απαλείφεται η επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται γα) προκειμένου να προσαρμοσθεί στην ανωτέρω υπό β) τροποποίηση, γβ) ως προς την προσθήκη της εξαίρεσης των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι εκκρεμείς αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή των νόμων 3894/2010 (Α’ 204) και 4608/2019 (Α’ 66), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), αξιολογούνται και λαμβάνουν τα κίνητρα του νόμου δυνάμει του οποίου έχει υποβληθεί η οικεία αίτηση υπαγωγής. Για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία αφορούν σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ηλεκτροπαραγωγής: α) η χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης εξαιρείται από το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πλαίσιο προτεραιότητας του άρθρου 89 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων, και β) τα σχέδια αυτά δεν δύνανται να τροποποιηθούν, προκειμένου να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 12 και 14 του ν. 4608/2019. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας, εξαιρουμένων αυτών που αφορούν σε έργα Α.Π.Ε. ηλεκτροπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένων έργων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε., έργων αποθήκευσης, συστημάτων αποθήκευσης, έργων παραγωγής πράσινου υδρογόνου, θαλάσσιων αιολικών και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων), τα επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., δύνανται με αίτημά τους να τροποποιούν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες του άρθρου 2 και να λάβουν τα προβλεπόμενα σε εκάστη κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, με την αίτησή τους, καταβάλλουν στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», πέραν της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), επί της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ως διαχειριστική αμοιβή για τη νέα αίτηση.».

Άρθρο 5

Εφαρμογή κινήτρων σε υφιστάμενες επιχειρήσεων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 28 και τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 46 ν. 4982/2022

1. Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4982/2022 (Α’195) περί εφαρμογής σε όλους τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το παρόν καταλαμβάνει όλους τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και τις επιχειρήσεις εντός αυτών, στις οποίες έχουν χορηγηθεί κίνητρα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, χωρίς πλέον να απαιτείται η λειτουργία τους, εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης, υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.».

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 46 του ν. 4982/2022, περί παροχής εξουσιοδοτήσεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των κινήτρων του άρθρου 28 και 30, οι συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησης της απαλλαγής, εξειδικεύεται η κατάλληλη νομική βάση χορήγησης αυτών, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ειδικά για τις επιχειρήσεις των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 6 του άρθρου 28, για την απόφαση του πρώτου εδαφίου απαιτείται προηγούμενη εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

Αρθρο 6

Μεταποιητικές μονάδες για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης: Ορισμοί, παράταση έγκρισης εγκατάστασης, εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη παρ.ΙΑ στο άρθρο 1, αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 2Γ και παρ. 5 και 6 άρθρου 2ΙΣΤ ν. 4139/2013

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), περί ορισμών, προστίθεται παρ. ΙΑ ως εξής:

«ΙΑ. Για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 2Α έως 2ΙΖ, νοούνται ως:

α) Τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης: Προϊόν που περιέχει, είτε ως μόνο ενεργό συστατικό (δραστική ουσία), για τις ενδείξεις που καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ουσία των ποικιλιών κάνναβης του είδους «Cannabis sativa L», περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) > 0,2%, είτε ως μόνα ενεργά συστατικά (δραστικές ουσίες), για τις ενδείξεις που καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ουσία των ποικιλιών κάνναβης του είδους «Cannabis Sativa L», περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) >0,2% και έναν ή περισσότερους μεταβολίτες του φυτού «Cannabis sativa L».

β) Δραστική ουσία (Ενεργό συστατικό) τελικού προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης: Ουσία των ποικιλιών κάνναβης του είδους «Cannabis sativa L» περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) > 0,2%, η οποία, όταν χρησιμοποιείται στην παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, καθίσταται ενεργό συστατικό ή η παραπάνω ουσία σε συνδυασμό με έναν ή περισσότερους μεταβολίτες του φυτού «Cannabis sativa L» οι οποίες, όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, καθίστανται ενεργά συστατικά, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε καθοριζόμενες και εγκρίνόμενες ενδείξεις, της κείμενης νομοθεσίας.

γ) Περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης: Η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και, εφόσον υπάρχουν και τεκμηριώνονται, του ή των μεταβολιτών του φυτού «Cannabis sativa L».».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 2Γ του ν. 4139/2013, περί ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την έκδοσή της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης. Το αίτημα παράτασης υποβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης και εξετάζεται με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τη χορήγησή της. Η έναρξη της υλοποίησης αποδεικνύεται, κατ’ ελάχιστον, με την προσκόμιση επικυρωμένου τίτλου κυριότητας ή σύμβασης μίσθωσης ή σύμβασης δωρεάν παραχώρησης, θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), που καλύπτει ολόκληρο τον χώρο της υπό έγκριση μονάδας. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης ή της παραχώρησης αντιστοιχεί, τουλάχιστον, στη χρονική διάρκεια για την οποία ο ενδιαφερόμενος αιτείταιτην έγκριση εγκατάστασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται νέο αίτημα του φορέα για χορήγηση νέας έγκρισης εγκατάστασης, το οποίο εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής του.».

3. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 2ΙΣΤ του ν. 4139/2013, περί εξουσιοδοτήσεων, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., δύνανται να ανακαθορίζονται οι ορισμοί της παρ. 1Α του άρθρου 2Α για την προσαρμογή προς τα νεότερα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή, τη διάθεση, την εξαγωγή και κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ιχνηλάτησης και διασφάλισης της γνησιότητας των προϊόντων αυτών, και να προβλέπεται κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την τιμολόγηση και αποζημίωση των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.».

Άρθρο 7

Αποσπάσεις προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.»

Η διαδικασία για τη διενέργεια αποσπάσεων στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.», του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 20, του καταστατικού του άρθρου 15 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), δύναται να εφαρμοσθεί για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 8

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς -Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4712 /2020

Στο άρθρο 12 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), περί στελέχωσης της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Οι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με την παρ. 2 στη ΔΙ.ΜΕ.Α. μπορούν να μετατάσσονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης της απόσπασης, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε αυτή σε κενές οργανικές της θέσεις, με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και, ειδικώς ως προς τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 (Α’248) και την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α’ 251). Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο και την προσωπική διαφορά που κατέχουν, καθώς και το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς. Αν εκκρεμεί αίτημα μετάταξης αποσπασμένου υπαλλήλου για την οποία ο Διοικητής έχει χορηγήσει σύμφωνη γνώμη, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των δύο (2) μηνών από τη λήξη της απόσπασης.».

Άρθρο 9

Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων του προσωπικού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’40), περί ανωτάτου ορίου αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών, δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), τα ποσά τα οποία έχουν χορηγηθεί και αφορούν σε κάθε είδους αποδοχές, του τακτικού προσωπικού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, από το έτος 2013, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, και τα οποία έχουν καταβληθεί, είτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, από το έτος 2013 έως το έτος 2017, είτε βάσει ατομικών συμβάσεων εργασίας. Το ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) των ανωτέρω ποσών καταβάλλεται από τους υπόχρεους τμηματικά και σε διάστημα πέντε (5) ετών, με αντίστοιχη παρακράτηση των μηνιαίων αποδοχών τους. Οι καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αίρονται με την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση