Είτε ένας κτηνοτρόφος θέλει να αγοράσει ζώα, ένας αµυγδαλοπαραγωγός έναν σπαστήρα, ένας Νέος Αγρότης κάποια αγροτεµάχια για να πιάσει τις δεσµεύσεις του ή οποιονδήποτε εξοπλισµό ακόµα και «δεύτερο χέρι», το Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας υπόσχεται λύσεις.

Μάλιστα για πρώτη φορά στην ελληνική τραπεζική χρησιµοποιείται το µοντέλο KYC (Κnow Your Customer) για την αίτηση δανεισµού προς τις συνεργαζόµενες Τράπεζες, µε τον ενδιαφερόµενο να κάνει όλη τη διαδικασία µέσω µίας ειδικής πλατφόρµας (λειτουργεί από τις 15 Φεβρουαρίου). Τα δάνεια ύψους 3.000-25.000 (άτοκα για τα δύο πρώτα έτη) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τις ανάγκες συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης). Το δάνειο είναι επενδυτικού χαρακτήρα αλλά ο αγρότης µπορεί να ζητήσει και κεφάλαιο κίνησης.

Αναλυτικότερα τα βήµατα για την αίτηση έχουν ως εξής:

1) Είσοδος στην πλατφόρµα KYC-KYB της Αναπτυξιακής Τράπεζας (hdb.gr)

2) Συµπλήρωση της αίτησης ενδιαφέροντος µε στοιχεία όπως το επιθυµητό ποσό χρηµατοδότησης (3.000-25.000 ευρώ), τη διάρκεια του δανείου (24-60 µήνες), τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης κ.α.

3) Επιλογή του Προγράµµατος και Τραπεζών για υποβολή. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιλέξει και τις 7 συνεργαζόµενες Τράπεζες.

4) Συµπλήρωση ή «ανέβασµα» του επιχειρηµατικού σχεδίου της επιχείρησης στην πλατφόρµα.

5) Ολοκλήρωση υποβολής. Τα τραπεζικά ιδρύµατα θα εξετάσουν την αίτηση και θα ενηµερώσουν τον ενδιαφερόµενο για τις απαντήσεις εκ νέου µέσω του λογαριασµού του στη πλατφόρµα KYC.

6) Αν υπάρχει θετική απάντηση κάποιας τράπεζας, σε αυτή θα αντιστοιχεί ένας µοναδικός αριθµός Αίτησης.

7) Μετά τη θετική ανταπόκριση των τραπεζών (µη δεσµευτική), ο ενδιαφερόµενος καταχωρεί το αίτηµά του στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ependyseis.gr/mis.

8) ∆ηλώνει στο ΠΣΚΕ τον µοναδικό αριθµό.

9) Ολοκλήρωση υποβολής και εκτύπωση της αίτησης.

10) Προσκόµιση της αίτησης στην Τράπεζα που αποδέχθηκε την αίτηση.

Αιτήσεις δανεισµού στα πλαίσια του Ταµείου Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Μικροπιστώσεων µπορούν να κάνουν κατ’ επάγγελµα αγρότες, Νέοι Αγρότες του Μέτρου 6.1 και νοµικά πρόσωπα µε κύρια δραστηριότητα τη Γεωργία. Κύρια προϋπόθεση είναι όλοι να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι και χωρίς εκκρεµότητες στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα για να βοηθήσει στη διαδικασία εξέδωσε µία συνοπτική λίστα ερωταπαντήσεων για τα χαρακτηριστικά του Ταµείου, τα επιτόκια και τα οφέλη του παραγωγού:

1. Ποιο είναι το νέο Ταµείο;

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, συστάθηκε Ταµείο Χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας», µε σκοπό τη χρηµατοδότηση, µέσω παροχής δανείων, των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και µεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων µε πρόσθετη διετή επιδότηση επιτοκίου, καθώς και µε δυνατότητα λήψης συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, έως 300 ευρώ/ανά Α.Φ.Μ.

2. Πώς διαµορφώνεται ο προϋπολογισµός;

Ο αρχικός διαθέσιµος προϋπολογισµός του Ταµείου ανέρχεται σε 21.500.000 ευρώ. Το ύψος χαρτοφυλακίου αγγίζει τα 40.000.000 ευρώ.

3. Ποια είναι η περίοδος χορήγησης δανείων;

Η χορήγηση δανείων θα πραγµατοποιείται έως την ανάλωση των πόρων του Ταµείου και έως την καταληκτική ηµεροµηνία του ΠΑΑ 2014 – 2020, σήµερα η 31-12-2025.

4.Ποιες ∆ράσεις υποστηρίζει το νέο Ταµείο;

Οι ∆ράσεις που υποστηρίζει το Ταµείο είναι οι 4.1 και 4.2:

α. Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις: Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιµέρους µέτρου θα παρασχεθεί µέσω της ∆ράσης 4.1.4 («Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης µε Χρηµατοδοτικά Εργαλεία»).

β. Στήριξη επενδύσεων στη µεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιµέρους µέτρου θα παρασχεθεί µέσω της ∆ράσης 4.2.4 («Στήριξη επενδύσεων στη µεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικά προϊόντα σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) µε Χρηµατοδοτικά Εργαλεία»).

5. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταµείου;

Σκοπός του Ταµείου είναι η χορήγηση µικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται µε µεταποίηση γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν επίσης γεωργικό. Σηµειώνεται ότι δύναται η χορήγηση Κεφάλαιού Κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης.

6. Ποιο είναι το οικονοµικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση;

Α. 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, εφόσον κατά την επιδοτούµενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσµες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, µεγαλύτερες των 90 ηµερών συνεχούς ληξιπροθεσµίας από την συγκεκριµένη χρηµατοδότηση από τον χρόνο εκτοκισµού της δόσης του δανείου σύµφωνα µε την ∆ανειακή Σύµβαση. Για την υπολειπόµενη διάρκεια του δανείου, επιτυγχάνεται 50% µείωση του επιτοκίου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταµείου στο σχήµα της συγχρηµατοδότησης (Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερηµερίας δεν επιδοτούνται).

Β. Επιδότηση 300 ευρώ/Α.Φ.Μ. για λήψη συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring) µέσω συµβουλευτικών εταιρειών οι οποίες θα συνεργάζονται µε τα Πιστωτικά Ιδρύµατα. Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.

7. Ποιο είναι το σχήµα συγχρηµατοδότησης;

H συµµετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από το Ταµείο και κατά 50% από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα. Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσεται από κάθε Πιστωτικό Ίδρυµα, ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, που µπορεί να είναι µέχρι και 2 φορές µεγαλύτερο από τους πόρους του Ταµείου που χρησιµοποιήθηκαν ως βάση.

8. Ποιο είναι το ποσοστό ανάληψης κινδύνου;

Το Ταµείο και το Πιστωτικό Ίδρυµα θα καλύψουν, κατ’ αναλογία της συνεισφοράς, τον κίνδυνο κάθε δανείου.

Έτσι, το Ταµείο θα καλύψει κατά 50% το ύψος των ζηµιών του εναποµείναντος κεφαλαίου και το Πιστωτικό Ίδρυµα θα καλύψει κατά 50% το ύψος των ζηµιών του εναποµείναντος κεφαλαίου.

9. Η δανειακή σύµβαση τι αφορά;

Η δανειακή σύµβαση θα αφορά επενδυτικό πλάνο (business plan), το οποίο περιλαµβάνει επενδύσεις σε ενσώµατα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης ως µέρος του επενδυτικού σχεδίου. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θα χορηγείται ως ανεξάρτητη χρηµατοδότηση.

10. Ποιο δύναται να είναι το ύψος των δανείων;

∆άνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ. Το δάνειο δύναται να έχει διάρκεια από 24 έως 60 µήνες (συµπεριλαµβανοµένης περιόδου χάριτος). H περίοδος χάριτος είναι έως 24 µήνες

11. ∆ίνεται η δυνατότητα υποβολής για παραπάνω από ένα αίτηµα δανειοδότησης;

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων του ενός αιτηµάτων δανειοδότησης από την αιτούσα επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι, αθροιστικά, τα αιτήµατα αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ανώτατο όριο των 25.000 ευρώ.

12. Ποιες είναι οι επιλέξιµες επιχειρήσεις;

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν θα πρέπει:

 1. Σηµείωση: Σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, χωρίς διαχειριστικά κλεισµένη χρήση, ώστε να καταστεί εµφανές από ποιόν ΚΑ∆ αντλεί η επιχείρηση τα περισσότερα έσοδα, η επιλεξιµότητα της επιχείρησης θα κριθεί βάσει των οικονοµικών στοιχείων όπως έχουν προκύψει µέχρι τη στιγµή της αίτησης χρηµατοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυµα (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., τιµολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις εσόδων-εξόδων κ.ά.).
 2. Σηµείωση: Η ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα θα προσκοµίζεται κατά την εκταµίευση του δανείου.

13. Ποια είναι τα επιλέξιµα ∆άνεια;

Για τα δάνεια, ως επιλέξιµες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες των οποίων η αναγκαιότητα τεκµηριώνεται από το υποβαλλόµενο, µε την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηµατικό σχέδιο. Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονοµικό και φυσικό τους αντικείµενο κατά την ηµεροµηνία αίτησης χρηµατοδότησης στη τράπεζα. Ενδεικτικά, επιλέξιµες δαπάνες είναι:

Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών θα γίνεται µε την προσκόµιση και την χρηµατοδότηση των σχετικών παραστατικών στο συνεργαζόµενο Πιστωτικό ίδρυµα.

Επισηµαίνεται, στο πλαίσιο του Ταµείου, δεν επιτρέπονται:

14. Ποιες είναι οι επιλέξιµες µορφές δανείων;

∆άνεια τακτής λήξεως. Η συχνότητα αποπληρωµής και το ύψος της δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στην σύµβαση µεταξύ του Πιστωτικού Ιδρύµατος και της επιχείρησης.

15. Υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί αναφορικά µε την υπογραφή της εκάστοτε δανειακής συµβάσης;

Ναι, η σύµβαση του δανείου θα πρέπει να έχει υπογραφεί από την επιχείρηση εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών από την έγκριση της αίτησης, σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα θωρείται ακυρωτέα.

16. Υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί αναφορικά µε τις εκταµιεύσεις δανείων/της επιχορήγησης;

(Α) Ναι, η πρώτη εκταµίευση του δανείου στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης δανείου. Σε περίπτωση τµηµατικών καταβολών, η ολική εκταµίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε µέγιστη διάρκεια 12 µηνών.

(Β) Ναι, η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε µέγιστη διάρκεια (12) µηνών από την Α εκταµίευση του δανείου.

17. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασµού µε άλλες µορφές στήριξης;

Τα χορηγούµενα δάνεια µπορούν να συνδυάζονται µε άλλες µορφές ενίσχυσης (κοινοτικής ή εθνικής) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε µορφή στήριξης.

Μπορεί ο συνδυασµός των ενισχύσεων να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισµα όλων των συνδυασµένων µορφών στήριξης δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια στήριξης.

Οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για να αποπληρωµή στήριξης που ελήφθη από το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό µέσο (δάνειο).

Τα χορηγούµενα δάνεια δεν χρησιµοποιούνται για τη προχρηµατοδότηση επιχορηγήσεων.

18. Τι τιµολογιακή πολιτική ακολουθείται και τι εξασφαλίσεις απαιτούνται;

Εξασφαλίσεις:

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαµβάνονται ΜΟΝΟ ενοχικές εξασφαλίσεις και σύµφωνα µε την πιστωτική πολιτική των Πιστωτικών Ιδρυµάτων.

19. Ποιο είναι το διαχειριστικό κόστος;

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Το διαχειριστικό κόστος (έως 250 ευρώ) αποτελεί εφάπαξ ποσό καταβαλλόµενο κατά την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.

20. Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης;

Ναι, ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει µερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ηµεροµηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

21. Ποιοι είναι οι ΕΧΟ, ήτοι οι συνεργαζόµενες Τράπεζες;

Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

22. Πού υποβάλλονται τα αιτήµατα;

Για την ένταξη στο Ταµείο η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  αναγνωρίζοντας ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και µεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της εγχώριας οικονοµίας και µε στόχο να συµβάλει έµπρακτα στην ενίσχυσή τους,  συµµετέχει στο νέο Πρόγραµµα του Ταµείου Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που χρηµατοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σκοπός του Ταµείου είναι η χορήγηση δανείων  επενδυτικού σκοπού, µε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Υψος  δανείων από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ.

 • ∆ιάρκεια από 24 έως 60 µήνες  (συµπεριλαµβανοµένης δυνατότητας περιόδου χάριτος έως 24 µήνες), και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους: 
 • 100% επιδότηση επιτοκίου  για τα δύο πρώτα έτη του δανείου.
 • Μειωµένο επιτόκιο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταµείου.
 • ∆υνατότητα επιχορήγησης µέχρι του ποσού των 300 ευρώ για την παροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης – mentoring.
 • Χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
 • Χρηµατοδοτούνται δαπάνες που περιλαµβάνονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της επιχείρησης και ενδεικτικά  δύναται να αφορούν:
 • Αγορά ή µίσθωση κτιρίων και εξοπλισµού.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται µε την επένδυση όπως αµοιβές αρχιτέκτονα, µηχανικού, συµβούλου.
 • Αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και συσκευών.
 • ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιµων δαπανών.
 • Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης της επένδυσης.
 • ∆απάνες κεφαλαίου κίνησης (ως µέρος της επένδυσης)
 • Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών (υπό προϋποθέσεις).
 • Ζωντανά ζώα, µονοετή φυτά και η φύτευσή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικό Στην πλατφόρµα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, µέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr και µετά την αποδοχή τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), µέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση