Σε διαδικασία αναθεώρησης βρίσκεται ο χάρτης Υδάτων της χώρας που θα επηρεάσει άµεσα την επιλεξιµότητα των αγροτεµαχίων για τη λήψη συνδεδεµένης ενίσχυσης καλαµποκιού, διαδικασία που θα έπρεπε να έχει τελειώσει ήδη από το 2022 µε βάση τα αναρτηµένα χρονοδιαγράµµατα στη ∆ιεύθυνση Υδάτων του ΥΠΕΝ.


Όπως φαίνεται λοιπόν µοιάζει απίθανο για το έτος ενισχύσεων 2023 να υπάρξει κάποια αλλαγή στους χάρτες που ισχύουν από το 2015, δηλαδή µία ολόκληρη 8ετία, ενώ κάθε Σχέδιο κανονιστικά είναι 6ετές και δεν µπορεί να αποτελεί επικαιροποιηµένο και έγκυρο κριτήριο. Ήδη φωνές ακούγονται από παραγωγικούς φορείς σε Θεσσαλία, Ροδόπη και Ηλεία όπου… ακόµη ανεπίσηµα φυσικά, φαίνεται πως αρκετές εκτάσεις αποκλείονται από τη συνδεδεµένη καλαµποκιού, εφόσον βρίσκονται σε υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική ή ποσοτική κατάσταση.

Βέβαια, και πάλι οι αγρότες δεν πρέπει να ελπίζουν σε θεαµατικές αλλαγές στο νέο χάρτη σε σχέση µε εκείνον που ίσχυε στο παρελθόν, µε βάση τουλάχιστον τα όσα αναφέρονται στη διαβούλευση της 2ης Αναθεώρησης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών (Σ∆ΛΑΠ). Εν ολίγοις, εκτός απροόπτου, το 2023 η συνδεδεµένη καλαµποκιού αναµένεται να δοθεί µε βάση τον παλιό χάρτη υδάτων, και το 2024 θα ενεργοποιηθεί ο νέος.

Η απάντηση του ΥΠΕΝ

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση της προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ, Σπυριδούλας Λιάκου, σε σχετική ερώτηση στη Βουλή που αφορά τη συνδεδεµένη καλαµποκιού, η οποία αναφέρει ότι όλα θα είναι έτοιµα «έως το τέλος του 2023» χωρίς να διευκρινίζει το πότε:

«Επισηµαίνεται ότι η 2η Αναθεώρηση των Σ∆ΛΑΠ και των αντίστοιχων ΣΜΠΕ είναι υπό κατάρτιση και αναµένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2023 µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι σχετικά ενήµερες. Αντίστοιχα, οι άδειες χρήσης ύδατος των υφιστάµενων σηµείων υδροληψίας παραµένουν σε ισχύ έως ένα έτος µετά την έγκριση της 2ης Αναθεώρησης των Σ∆ΛΑΠ. Στο πλαίσιο της ως άνω Αναθεώρησης και προκειµένου να καταρτιστούν οι αντίστοιχοι χάρτες ποιοτικής (οικολογικής και χηµικής) και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστηµάτων γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των παραµέτρων και ουσιών βάσει της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 5384/Β/19.11.2021) του Εθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης (Ε∆Π) αποβλέποντας στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εικόνας της κατάστασης των υδάτων σε κάθε λεκάνη απορροής ποταµού (ΛΑΠ).

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ε∆Π, πραγµατοποιούνται µετρήσεις στις ευπρόσβλητες περιοχές ώστε να αξιολογηθεί η υφιστάµενη κατάσταση σε σύγκριση µε παλαιότερες και να αποτιµηθεί η δυναµική του φαινοµένου της νιτρορύπανσης. Επιπρόσθετα, έχει προβλεφθεί, κατά τόπους και όπου κρίνεται απαραίτητο, η προσθήκη σταθµών παρατήρησης προκειµένου να αυξηθεί η πρωτογενής πληροφορία και η αντιπροσωπευτικότητα των µετρήσεων και δεδοµένων και συνεπώς, να επανεκτιµηθεί και επαναπροσδιοριστεί η ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση κατά τη διαδικασία κατάρτισης της 2ης Αναθεώρησης των Σ∆ΛΑΠ».

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση