Τη δυνατότητα να µεταβιβάζουν δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης που έχουν λάβει από το Εθνικό Απόθεµα έχουν οι αγρότες µέλη συλλογικού σχήµατος αρκεί να τα δίνουν σε άλλους συνεταιρισµένους αγρότες, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση.

Σηµειώνεται πως η µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που προέρχονται από το Εθνικό Απόθεµα είχε απαγορευτεί, µία απαγόρευση που στη νέα ΚΑΠ θα ισχύει για µία 5ετία. ∆ηλαδή τα δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα δεν θα µπορούν να µεταβιβαστούν από το έτος λήψης τους και για 5 έτη. Η συγκεκριµένη τροποποίηση λοιπόν που αφορά τα µέλη συλλογικών σχηµάτων αναµένεται να ισχύσει πάντως και µε βάση τους νέους κανονισµούς. Το σκεπτικό πίσω από αυτήν την απόφαση είναι πως τα δικαιώµατα µε αυτόν τον τρόπο πάνε σε παραγωγικούς αγρότες και θα πρέπει να υπάρξει κάποια διευκόλυνση.

 

Για τους νέους κτηνοτρόφους που έλαβαν βοσκότοπο µε νεαρά ζώα

Παράλληλα, στην τροποποιητική απόφαση προβλέπεται πως για τους αιτούντες εθνικό απόθεµα νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων γεωργών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, η κατανοµή δικαιωµάτων θα γίνει µε βάση τα στρέµµατα του 2021. Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή η τροποποίηση έχει σκοπό να ισοφαριστεί η διαφορά που υπήρξε στα δικαιώµατα που µοιράστηκαν στους κτηνοτρόφους µε βάση την ΚΥΑ που όριζε πως το 2021 όσοι νεοεισερχόµενοι ζήτησαν εθνικό απόθεµα για νεαρά ζώα, έλαβαν το 1/3 των βοσκοτόπων.

Αναλυτικότερα η τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ 2707/Β’/2023) αναφέρει:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22.7.2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα» (Β’ 1691).

 Άρθρο 1

1. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 1930/81861/ 22.7.2015 (Β’ 1691) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’  αρ. 1180/294523/22.10.2021 (Β’  4941) υπουργική απόφαση, προστίθενται παρ.  8 σχετικά µε τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα σε µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, Οργανώσεων ή Οµάδων Παραγωγών και παρ. 9 σχετικά µε τους αιτούντες εθνικό απόθεµα νέους γεωργούς, ως εξής:

«8. Η µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα από µέλος Αγροτικού Συνεταιρισµού ή Οργάνωσης ή Οµάδας Παραγωγών σε µέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού ή Οργάνωσης ή Οµάδας Παραγωγών µπορεί να πραγµατοποιηθεί, εφόσον δεν υπήρξε τεχνητή δηµιουργία προϋποθέσεων απόκτησης δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 7 της παρούσας.

9. Για τους αιτούντες εθνικό απόθεµα νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων γεωργών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, η κατανοµή δικαιωµάτων γίνεται µε βάση τις προϋποθέσεις της χρονιάς που υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης στο αντίστοιχο καθεστώς».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 Μεταβιβάσεις δικαιωµάτων χωρίς γη

Τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο σε ενεργούς γεωργούς και µόνο εντός της αγρονοµικής περιφέρειας όπου χορηγήθηκαν. Κατά την οριστική µεταβίβαση ή µίσθωση δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς γη, από το 2023 και µετά θα παρακρατείται το 25% του αριθµού των δικαιωµάτων ενίσχυσης υπέρ του αποθέµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι η µείωση κατά 25% αφορά τον αριθµό και όχι την αξία των δικαιωµάτων που µεταβιβάζονται. Από την εφαρµογή του κανόνα θα εξαιρούνται οι συγγενείς πρώτου βαθµού και οι σύζυγοι. Επίσης, η παρακράτηση δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς. Τα αποκτούµενα από το απόθεµα δικαιώµατα δεν µπορούν να επαναµεταβιβαστούν (µε πώληση ή ενοικίαση) για µια πενταετία από την έναρξη της απόκτησης. Η τελευταία αυτή παράγραφος αναµένεται να µην ισχύει µόνο για τη µεταβίβαση δικαιωµάτων µεταξύ αγροτών που συµµετέχουν σε συλλογικά σχήµατα.

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση