Εκεί που δεν ενεργοποιούσαν καν δικαιώµατα, πριν µπει σε εφαρµογή ο κανονισµός Omnibus, τα δασολίβαδα φαίνεται πως είναι εκείνα που θα είναι σε θέση να φέρουν έξτρα επιδότηση 10 ευρώ το στρέµµα (συν βασική 17 ευρώ) από το κανάλι του νέου πρασινίσµατος.

 

 

. Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, στο ΥΠΑΑΤ επιχειρείται να βρεθεί κάποια φόρµουλα ώστε να µην χάσουν οι κτηνοτρόφοι φέτος το πρασίνισµα και η εισήγηση από τους συµβούλους της ΚΑΠ είναι να εκµεταλλευτούν οι αρχές τη ∆ράση 5 του σχετικού καθεστώτος.

Πρώτον, γιατί η παρέµβαση αυτή αφορά τα λεγόµενα «αγροδασικά συστήµατα» τα οποία είναι χαρτογραφηµένα.

∆εύτερον, γιατί µε αυτόν τον τρόπο δύναται να απορροφηθούν γύρω στα 100 εκατ. ευρώ από το πρασίνισµα και να καλυφθεί µεγάλη µερίδα στρεµµάτων βοσκοτόπων από αυτά που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε. Σηµειώνεται ότι περί τα 9 εκατ. στρέµµατα θα µπορέσουν να λάβουν την εν λόγω ενίσχυση.

Τρίτον, γιατί, η διατήρηση της βιολογικής κτηνοτροφίας µέσω των άµεσων ενισχύσεων προσκρούει στην τεχνική λύση και είναι δύσκολο να περάσει από την κρησάρα της Κοµισιόν. Αυτό µπορεί να είναι οξύµωρο όµως το ΥΠΑΑΤ την περασµένη περίοδο (2014-2020) είχε τον τρόπο να επιδοτεί µέσω ΠΑΑ κτηνοτρόφους στα βιολογικά παρά την τεχνική λύση. Φέτος, και µε τον νέο κανονισµό της ΚΑΠ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι δυνατό.

Το αν τελικά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα ακολουθήσει την εισήγηση των συµβούλων µένει να φανεί στις εφαρµοστικές αποφάσεις.

Υπενθυµίζεται πως το ΥΠΑΑΤ θα προχωρήσει στον επαναϋπολογισµό της µέσης µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων και των εκτατικών ορίων για τη λήψη της αναδιανεµητικής ενίσχυσης για του κτηνοτρόφους (βοσκότοπος). Πηγή που βρίσκεται κοντά στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ τόνισε στην Agrenda πως η διαφορά στα δικαιώµατα ίσως είναι στο επίπεδο του ενός (1) ευρώ. ∆ηλαδή να πέσει η µοναδιαία αξία στα βοσκοτόπια στα 16 ευρώ το στρέµµα περίπου. Ο επαναϋπολογισµός θα γίνει µε βάση τα στρέµµατα βοσκοτόπων που δηλώθηκαν το 2021 και φτάνουν τα 17 εκατ., που είναι περί τα 5 εκατ. παραπάνω σε σχέση µε εκείνα που βασίστηκαν οι παραδοχές του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ. Στην αναδιανεµητική ενίσχυση ο επαναϋπολογισµός θα επηρεάσει το µέγιστο αριθµό στρεµµάτων στην περιφέρεια των βοσκοτόπων. Σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν µε βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, δικαιούχοι αναδιανεµητικής ενίσχυσης ύψους 17 ευρώ το στρέµµα είναι οι κτηνοτρόφοι που δηλώνουν εκτάσεις 10 έως 170 στρεµµάτων. Ωστόσο, οι µέσες στρεµµατικές εκτάσεις των κτηνοτρόφων θα αυξηθούν σε αριθµό, οπότε αναµένεται να τεθεί νέο όριο. Εκτιµάται πως αυτό το όριο µπορεί να φτάσει και τα 240 στρέµµατα, ωστόσο δεν είναι κάτι βέβαιο.

Το περιεχόµενο της ∆ράσης 5

Αναλυτικά η νέα ΚΑΠ αναφέρει για την παρέµβαση «Π1-31.5 – Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστηµάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου»:

Η παρέµβαση συνίσταται στη βελτίωση των υπαρχόντων αγροδασικών συστηµάτων: Στις καλλιεργούµενες εκτάσεις των ορεινών και των ηµιορεινών περιοχών της χώρας όπου απαντώνται µε αρκετή συχνότητα δασογεωργικά (αγροδασικά) συστήµατα ήτοι συστήµατα όπου βρίσκονται δέντρα διάσπαρτα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεµένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά µπορεί να είναι είτε δασικά (δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια), είτε καρποφόρα/παραγωγικά (εσπεριδοειδή, µηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και µαστιχόδενδρα), τα οποία συνδυάζονται µε την καλλιέργεια σιτηρών, κηπευτικών η/και τη βόσκηση.

Επίσης η παρέµβαση αφορά και σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων µε κάλυψη δένδρων µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Τα δασολίβαδα αυτά έχουν υψηλή βιοποικιλότητα και η διατήρηση αυτών των συστηµάτων, που απειλούνται από την εγκατάλειψη συνήθως, και σε κάποιες περιπτώσεις από την εντατικοποίηση, συµβάλλει στη διατήρηση στοιχείων του τοπίου, τη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της δέσµευσης άνθρακα και στη προστασία και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών.

Η δράση συνίσταται στη συστηµατική φροντίδα/καθαρισµό των δένδρων/θάµνων, στην υποχρέωση για ελεγχόµενη βόσκηση και την καρατόµηση και αποµάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάµνων από την επιλέξιµη έκταση που εφάπτεται των αγροτεµαχίων, κατά την χειµερινή περίοδο. Φυσικά υποχρέωση των παραγωγών είναι η προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων στοιχείων του τοπίου που έχουν οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. Στα προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου περιλαµβάνονται αναβαθµίδες, τάφροι, υδατοσυλλογές, νησίδες στις οποίες διατηρείται άγρια ζωή, λόγω π.χ. του βραχώδους της έκτασης, δρόµοι, µονοπάτια, µικρά κτίσµατα και φυτοφράκτες.

Θεωρείται αναγκαία και ενισχύεται στα πλαίσια της παρέµβασης, η κατάρτιση, εφαρµογή και παρακολούθηση σχεδίου διαχείρισης της φυτοπροστασίας και της βιοποικιλότητας, τόσο για τη φροντίδα των δέντρων και των θάµνων και την αποµάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών, όσο και για τη κατάργηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η δράση συνίσταται στη συστηµατική φροντίδα/καθαρισµό των δένδρων/θάµνων, στην υποχρέωση για ελεγχόµενη βόσκηση και την καρατόµηση και αποµάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάµνων από την επιλέξιµη έκταση που εφάπτεται των αγροτεµαχίων, κατά την χειµερινή περίοδο.

∆ικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών, οι οποίοι κατέχουν αγροτεµάχια µε αγροδασικά συστήµατα και αγροτεµάχια σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων µε κάλυψη δένδρων µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της χώρας.

 

Εύρος και ποσό ενίσχυσης

∆ίνεται ενίσχυση 10 ευρώ το στρέµµα για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις δύσπρόσιτες και µειωµένης παραγωγικότητας εκτάσεις αλλά και για τον καθαρισµό/αποµάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών, εκ περιτροπής / ελεγχόµενη βόσκηση.

Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης ενισχύεται γιατί κρίνεται απαραίτητο έτσι ώστε να κατευθύνεται ο παραγωγός στην επιλογή των φυτών προς αποµάκρυνση ή περιορισµό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα συµβάλλουν στην προστασία από τη διάβρωση, την πρόληψη των πυρκαγιών και τον εµπλουτισµό της βιοποικιλότητας. Η πληρωµή θεωρείται ως επαύξηση της βασικής ενίσχυσης λόγω των σηµαντικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται, ενδεικτικά καλύπτονται 4 από τους 6 τοµείς προτεραιότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση