Διευκρινίσεις όσον αφορά τη λήψη κεφαλαίου κίνησης μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Ταμείου Μικροπιστώσεων από αγρότες ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα (π.χ Σχέδια Βελτίωσης) εξέδωσαν οι διαχειριστικές αρχές.

Οι οδηγίες αυτές αναφέρουν τα εξής:

 

  1. Συνδυασμός Χρηματοδοτικού Εργαλείου με δράση 4.1.5 Σχέδια Βελτίωσης 2023

Αναφορικά με τον συνδυασμό ΧΕ με επιχορήγηση, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ότι δεν είναι αποδεκτή αίτηση στο ΠΣΚΕ σύμφωνα με την οποία το ΧΕ (είτε εγγυήσεων είτε μικρών δανείων) συνδυάζεται με επιχορήγηση η οποία δεν έχει εγκριθεί. Ως εκ τούτου, στην παρούσα χρονική περίοδο δεν δύναται να εγκριθούν αιτήσεις που αφορούν σε συνδυασμό ΧΕ με την δράση 4.1.5.

 

  1. Κεφάλαιο Κίνησης μέσω Χρηματοδοτικού Εργαλείου

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου κεφαλαίου κίνησης (ΚΚ) ή κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID. Το κεφάλαιο κίνησης λόγω COVID είναι διαθέσιμο μόνο μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ).

  1. Α) Κεφάλαιο Κίνησης

Σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1305/2013 άρθρο 45(5), όταν παρέχεται στήριξη μέσω χρηματοδοτικού μέσου που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη. Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού της επιλέξιμης δαπάνης για την επένδυση, όποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο. Στο πλαίσιο του άρθρου 45(5) του Καν (ΕΕ) 1305/2013, ως επιλέξιμη δαπάνη για την επένδυση θεωρείται οποιαδήποτε δαπάνη που λαμβάνει στήριξη μέσω του Καν (ΕΕ) 1305/2013, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, οποιαδήποτε δαπάνη που λαμβάνει στήριξη μέσω επιχορήγησης ή ΧΕ.

Ως εκ τούτου, για το Κεφάλαιο Κίνησης ισχύουν τα εξής:

Περίπτωση 1. Ύψος κεφαλαίου κίνησης μέσω ΧΕ για επενδυτή που έλαβε επιχορήγηση στο πλαίσιο των σχετικών Μέτρων του ΠΑΑ

Ένας επενδυτής ο οποίος έχει πραγματοποιήσει επιλέξιμες δαπάνες και έχει λάβει επιχορήγηση ως δικαιούχος του Καν (ΕΕ) 1305/2013 (Μέτρο 4.1 και Μέτρο 4.2 του ΠΑΑ), μπορεί να λάβει ΚΚ με το ΧΕ χωρίς να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά επενδυτικές δαπάνες στο δάνειο του ΧΕ, καθώς στην προκειμένη περίπτωση ως επενδυτικές δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν οι δαπάνες της επιχορηγούμενης πράξης. Άρα, ένας επενδυτής μπορεί να λάβει ΚΚ μέσω του ΤαΜιΔΑΕ (μέχρι 25.000 ευρώ) ή του ΤΕΑΑ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό επενδυτικές δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύει το άρθρο 45(5) του Καν (ΕΕ) 1305/2013 που αναφέρθηκε παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο να αποδείξει ο επενδυτής ότι όντως έχει πραγματοποιήσει επενδυτικές δαπάνες μέσω της επιχορηγούμενης πράξης (επενδυτικό σχέδιο).

Η απόδειξη για την πραγματοποίηση επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 1305/2013 μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κρίνει η κάθε τράπεζα.

Ένας πιθανός τρόπος μπορεί να είναι η προσκόμιση από τον επενδυτή μίας εκτύπωσης από τo Σύστημα Δημοσιοποίησης Πληρωμών https://dip.opekepe.gr/του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή ο επενδυτής, με κωδικούς Taxis.net, έχει πρόσβαση στις πληρωμές του και σε τι στάδιο βρίσκονται. Η τεκμηρίωση της υλοποίησης επενδύσεων γίνεται με την επαλήθευση καταχώρησης πληρωμής, η οποία έχει λάβει αριθμό και ημερομηνία εντολής πληρωμής.

Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομισθεί από τον επενδυτή Ειδοποιητήριο Πληρωμής, το οποίο παράγεται από το ΟΠΣΑΑ και θα πρέπει ο επενδυτής να το αναζητήσει από τις ΔΑΟ Περιφερειών ή την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥπΑΑΤ.

Η απόδειξη πραγματοποίησης επενδυτικών δαπανών με κάποιο τρόπο είναι απαραίτητη όταν το ΧΕ αφορά μόνο σε κεφάλαιο κίνησης ή εάν το ύψος των επενδυτικών δαπανών του ΧΕ είναι μικρότερο από το ύψος του κεφαλαίου κίνησης του ΧΕ. Η απόδειξη πραγματοποίησης επενδυτικών δαπανών δεν είναι απαραίτητη όταν το ύψος των επενδυτικών δαπανών του κεφαλαίου κίνησης είναι μεγαλύτερο από το ύψος του ΚΚ του ΧΕ.

Επισημαίνεται ότι ο επενδυτής θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης του στο ΠΣΚΕ να επιλέξει «επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται με κεφάλαιο κίνησης» και να συνδέσει το ΧΕ με το πρόγραμμα επιχορήγησης που υλοποιεί.

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ορθότητας στο ΠΣΚΕ, όσον αφορά τα πεδία «Αιτούμενο ποσό δανείου για επενδύσεις» και «Αιτούμενο ποσό δανείου για κεφάλαιο κίνησης», ο επενδυτής θα πρέπει να συμπληρώσει τιμές 1,00 ευρώ και το ύψος του επιθυμητού ΚΚ αντίστοιχα. Προφανώς για το ΤαΜιΔΑΕ το ύψος αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24.999 ευρώ.

 

Παράδειγμα

Δικαιούχος Σχεδίου Βελτίωσης ή Μεταποίησης έχει λάβει επιχορήγηση ύψους 215.000 ευρώ για επενδυτικό σχέδιο 430.000 ευρώ. Μπορεί να λάβει με το ΧΕ μικρών δανείων ΚΚ ύψους μέχρι 25.000 ευρώ (αφού αυτό είναι το μέγιστο ύψος δανείου). Επειδή το όριο των 200.000 ευρώ του άρθρου 45(5) του Καν (ΕΕ) 1305/2013 είναι μεγαλύτερο του μέγιστου ύψους του ΧΕ του ΤαΜιΔΑΕ, είναι προφανές ότι η συνθήκη του εν λόγω άρθρου 45(5) θα ισχύει πάντα για το ΤαΜιΔΑΕ. Επίσης, μπορεί να λάβει με το ΧΕ εγγυήσεων ΚΚ έως 200.000 ευρώ, καθώς το ποσό των 200.000 ευρώ είναι μεγαλύτερο από το 30% των επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση ανέρχονται σε 430.000 ευρώ.

Περίπτωση 2. Ύψος κεφαλαίου κίνησης μέσω ΧΕ για επενδυτή που δεν λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο των σχετικών Μέτρων του ΠΑΑ

Ένας τελικός αποδέκτης ο οποίος δεν έχει λάβει επιχορήγηση ως δικαιούχος του Καν (ΕΕ) 1305/2013 (Μέτρο 4.1 και Μέτρο 4.2 του ΠΑΑ), μπορεί να λάβει ΚΚ με το ΧΕ αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες στο δάνειο του ΧΕ. Το ύψος των επενδυτικών δαπανών του δανείου μέσω του ΧΕ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ύψος του κεφαλαίου κίνησης του δανείου μέσω του ΧΕ.

Επιλεξιμότητα δαπανών κεφαλαίου κίνησης

Ως κεφάλιο κίνησης μπορούμε να θεωρήσουμε τους πόρους που χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της παραγωγικής της εργασίας, δηλαδή για την διαχείριση των καθημερινών εξόδων λειτουργίας της τα οποία θα πρέπει να αφορούν τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης. Οι δαπάνες οι οποίες είναι επιλέξιμες για ΚΚ, δεν συνδέονται υποχρεωτικά με τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες του Καν (ΕΕ) 1305/2013 άρθρο 45(5), αλλά συνδέονται με τη λειτουργία όλης της επιχείρησης.

Ενδεικτικά, τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων:

  1. Β) Κεφάλαιο Κίνησης λόγω Covid (Διαθέσιμο μόνο μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης)

Εάν δυνητικός ωφελούμενος – τελικός αποδέκτης έχει αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία λόγω COVID, μπορεί να λάβει κεφάλαιο κίνησης λόγω COVID. Για να κριθεί δυνητικός τελικός αποδέκτης ως επιλέξιμος για τη λήψη δανείου μέσω ΧΕ με τη μορφή ΚΚ λόγω COVID, θα πρέπει τα εισοδήματα του για τα έτη 2020 και 2021 να είναι μειωμένα σε σχέση με τα εισοδήματα για το έτος 2019. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στις συνεργαζόμενες τράπεζες του ΤΕΑΑ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID είναι τα εξής:

-Για την αίτηση στο ΠΣΚΕ για λήψη κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID θα πρέπει να επιλέξετε την σχετική επιλογή από το αναδυόμενο μενού επιλογών.

-Το ύψος του ΚΚ λόγω COVID μπορεί να ανέλθει έως 200.000 ευρώ.

-To ΚΚ λόγω COVID παρέχεται είτε ο τελικός αποδέκτης έχει υλοποιήσει επενδυτικές δαπάνες είτε όχι.

-Δεν απαιτείται η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στην τράπεζα.

-Δεν απαιτείται η υποβολή παραστατικών (τιμολογίων ή άλλων ισοδύναμων εγγράφων) για την απόδειξη υλοποίησης των δαπανών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ΚΚ λόγω COVID μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον τελικό αποδέκτη με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει αυτός ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησής του, χωρίς να υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικά έγγραφα για την υλοποίηση των δαπανών αυτών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε τελικός αποδέκτης να χρησιμοποιήσει το ΚΚ λόγω COVID για την αναχρηματοδότηση παλαιότερου χρέους (παλαιότερων δανείων).

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση