Ένα νέο µέτρο επιδότησης αγροτών µε αροτραίες καλλιέργειες που θα ακολουθούν προτεινόµενες γεωργικές πρακτικές, ετοιµάζεται στα πλαίσια των Αγροπεριβαλλοντικών του ΠΑΑ 2023-2027, µέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα πληρώνονται ετησίως µε βάση την επίτευξη ποσοτικοποιηµένων στόχων µείωσης αερίων του θερµοκηπίου.

Η σύνταξη της νέας αυτής παρέµβασης δροµολογήθηκε την περασµένη βδοµάδα µε την προκήρυξη της σχετικής µελέτης (Αρ.Πρωτ.:1577) για τον υπολογισµό της επιδότησης, τους στόχους µείωσης των ρύπων και άλλων στοιχείων που θα εµπεριέχει. Σηµειώνεται εδώ πως το πρόγραµµα δεν θα «δένει» τους δικαιούχους µε δεσµεύσεις, αλλά µε βάση τους στόχους που θα πιάνουν. Όσον αφορά την προκήρυξη, αυτή σε κάθε περίπτωση θα έρθει από το 2024 και µετά.

Αναλυτικότερα, στο Φυσικό Αντικείµενο της Μελέτης αναφέρονται µεταξύ άλλων:

Αντικείµενο της σχετικής µελέτης για τις κύριες βιοµηχανικές και αροτραίες καλλιέργειες θα είναι:

Α) Η εκτίµηση τιµής βάσης για τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου (GHGs) για τις βασικές βιοµηχανικές και αροτραίες καλλιέργειες (συµπεριλαµβανοµένων και ψυχανθών).

Β) Για την εκτίµηση της µείωσης του αποτυπώµατος θα χρησιµοποιηθεί η διεθνής βιβλιογραφία µε παραδείγµατα εφαρµογής καθώς και διεθνώς αναγνωρισµένες ψηφιακές εφαρµογές.

Γ) Ο καθορισµός των γεωργικών πρακτικών και άλλων µεθόδων µείωσης του αποτυπώµατος άνθρακα της ενταγµένης στην παρέµβαση εκµετάλλευσης. Η περιγραφή των ως άνω πρακτικών και µεθόδων αποσκοπεί αφενός στον υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης, αφετέρου στην υποβοήθηση των δικαιούχων στην επίτευξη του στόχου τους. Οι προτεινόµενες γεωργικές πρακτικές δεν αποτελούν δεσµεύσεις των δικαιούχων της παρέµβασης, καθώς η πληρωµή τους γίνεται στη βάση επίτευξης ποσοτικοποιηµένων στόχων µείωσης αερίων του θερµοκηπίου και όχι στη βάση υλοποίησης συγκεκριµένων δεσµεύσεων (result based intervention)».

∆) Η δηµιουργία πρωτόκολλου ελέγχου βάσει του οποίου θα καθορίζονται οι παράµετροι σε ετήσια βάση και η εισαγωγή των δεδοµένων στην κατάλληλη ψηφιακή εφαρµογή π.χ. φορολογικά έντυπα, τους οποίους πρέπει να τηρούν σε ετήσια βάση οι δικαιούχοι της παρέµβασης προκειµένου να καθίστανται ελέγξιµοι και διασταυρώσιµοι οι ισχυρισµοί επίτευξης των ετήσιων ποσοτικοποιηµένων στόχων µέσω της ψηφιακής εφαρµογής».

Ε) Ο υπολογισµός της τιµής ενίσχυσης ανά εκτάριο λαµβάνοντας υπόψη την απώλεια εισοδήµατος, το πρόσθετο κόστος και το κόστος συναλλαγής στη βάση των προτεινόµενων γεωργικών πρακτικών και άλλων µεθόδων µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και η αντιστοίχιση της ενίσχυσης µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων ποσοστιαίας µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Δάνεια Ανάκαμψης σε Ομάδες βάμβακος

Ξεκίνησαν οι πρώτες υποβολές επενδυτικών σχεδίων από συνεργατικά σχήµατα, στο δανειακό σκέλος του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Ήδη, κατέθεσαν αιτήσεις 29 Οµάδες Παραγωγών από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, για ενίσχυση µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης. Από αυτές τις οµάδες, οι 15 έχουν καταθέσει και φάκελο για τη λήψη της επιχορήγησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου του ΤΑΑ: «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα».

Συνολικά, πρόκειται για επενδύσεις ύψους 40,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία 22,5 εκατ. ευρώ επιχορηγούνται µε ποσοστό 50% από το Υποέργο: «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα». Τα υπόλοιπα 18 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα δανειακά κονδύλια του ΤΑΑ και συγκεκριµένα από τον πυλώνα: «Ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας µέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων».

Οι επενδύσεις που θα γίνουν αναλύονται ως εξής: 3,7 εκατ. ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις, 19 εκατ. ευρώ για µηχανήµατα, 5,9 εκατ. ευρώ για εξοπλισµό, 2,4 εκατ. ευρώ για ψηφιακό εξοπλισµό και 0,2 εκατ. ευρώ για λοιπές δαπάνες. Επιπλέον, ποσό ύψους 9,3 εκατ. ευρώ αφορά σε κεφάλαιο κίνησης.

Εν τω µεταξύ, ένα νέο εργαλείο ρευστότητας µε επιδοτούµενο επιτόκιο που απευθύνεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Τράπεζα, για δάνεια ύψους 10.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το εργαλείο «∆άνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)» µε συνολικά διαθέσιµα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηµατοδότηση/ ενίσχυση από πρόγραµµα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, ενώ δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

Οι επενδύσεις των 29 Οµάδων βαµβακιού

Οι επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισµού 40,5 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθούν στις εξής περιοχές της χώρας:

Ηµαθίας: 2,3 εκατ. ευρώ Πιερίας: 4,3 εκατ. ευρώ Θεσσαλονίκης: 4 εκατ. ευρώ Κιλκίς: 1,5 εκατ. ευρώ Σερρών: 2,6 εκατ. ευρώ

Βοιωτίας: 2,9 εκατ. ευρώ Φθιώτιδας: 1,1 εκατ. ευρώ

Μαγνησίας: 1,2 εκατ. ευρώ Λάρισας:  8,2 εκατ. ευρώ Τρικάλων: 1,1 εκατ. ευρώ Καρδίτσας: 4,1 εκατ. ευρώ

∆ράµας: 1,2 εκατ. ευρώ Ροδόπης: 6 εκατ. ευρώ

Υποχρέωση φέτος για πωλήσεις από Νέους Αγρότες

Να γράψουν τζίρους από την αγροτική τους εκµετάλλευση που θα φτάνει τουλάχιστον το 50% της Τυπικής Απόδοσης ένταξης στο Μέτρο των Νέων Αγροτών, καλείται για πρώτη φορά φέτος µεγάλη µερίδα των δικαιούχων. Πρόκειται για µία δέσµευση η οποία κατά καιρούς έχει επικριθεί ως πλήρως αβάσιµη, καθώς:

Όπως και να έχει είναι µία δέσµευση την οποία γνώριζαν καλά οι ενδιαφερόµενοι για ένταξη στο Μέτρο πριν κάνουν αίτηση σε αυτό, δηµιουργήθηκε για να υπάρξει ένα καλύτερο φίλτρο στις αιτήσεις, και πλέον καλούνται να προχωρήσουν σε πωλήσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αλλαγή στη συγκεκριµένη δέσµευση, άλλωστε υπάρχουν και οι επιλαχόντες του Μέτρου που σε µία τέτοια περίπτωση αναµένεται να ξεσηκωθούν ακόµα περισσότερο.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση