«Οποιοσδήποτε παραγωγός που µιλάµε σήµερα, για 20 στρέµµατα ελιές µου στέλνει το ΟΣ∆Ε κάνω τη σύµβαση και την επιθεώρηση και θα του βγει πιστοποιητικό ώστε να είναι δικαιούχος της ενίσχυσης».

Τα παραπάνω µεταφέρει στην Agrenda έµπειρος γεωπόνος εταιρείας Πιστοποίησης, επιβεβαιώνοντας πως µε την εφαρµοστική απόφαση που εκδόθηκε για το πριµ διατήρησης Βιολογικών εν δυνάµει επιλέξιµα είναι όλα τα αγροτεµάχια και οι εκτροφές που θα µπουν τώρα σε σύστηµα βιολογικής γεωργίας χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της µετατροπής. Το ζήτηµα τώρα που τίθεται είναι αυτό του χρόνου, καθώς µέχρι 21 Αυγούστου που είναι-θεωρητικά- η τελική ηµεροµηνία οριστικοποίησης της αίτησης θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος των αγροτεµαχίων και να εκδοθούν  τα σχετικά πιστοποιητικά. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται πολλές κρούσεις σε εταιρείες πιστοποίησης από συµβούλους-µελετητές που θέλουν να βάλουν παραγωγούς στο πριµ, ενώ την ίδια ώρα σηµειώνονται παράλληλα ήδη και ερωτηµατικά σχετικά µε το ύψος της τελικής ενίσχυσης. Συγκεκριµένα, στην υπουργική απόφαση φιλοξενείται ένας σχετικός πίνακας (βλ. Σελ. 28) ωστόσο αναφέρεται πως: «Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να µειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηµατοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέµβασης υπό µορφή άµεσων ενισχύσεων, βάσει του άρθρου 102 καν. (ΕΕ) 2021/2115».

Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνειο παραγωγός για το πριµ Βιολογικών

Όπως σηµειώνει έµπειρο στέλεχος εταιρείας Πιστοποίησης, ο χρόνος είναι πολύ «σφιχτός» για τον έλεγχο λόγω της ζήτησης, ενώ όπως µας µεταφέρει κυρίως οι κτηνοτρόφοι δείχνουν το πιο ζεστό ενδιαφέρον για ένταξη στο πρόγραµµα, καθώς ουσιαστικά δεν µπορούν να ακολουθήσουν άλλη δράση πρασινίσµατος. Βέβαια εδώ οι πληροφορίες λένε ότι τη «µαγιά» µπορεί να χαλάσει η τεχνική λύση.

Για 60.000 δικαιούχους το μπάτζετ βιολογικών

Για περίπου 60.000 ενδιαφερόµενους έχει προβλεφθεί η δράση διατήρησης Βιολογικής Γεωργίας (κωδικός 31.9 των eco-schemes), µε τυχόν υπερβάλλουσα ζήτηση να οδηγεί σε οριζόντια µείωση του ποσού ενίσχυσης. Φυσικά υπάρχει και η λύση «δανεισµού» κονδυλίων από άλλες δράσεις eco-schemes που θα σηµειώσουν υποαπορρόφηση. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να εντάξουν στο πρόγραµµα αγροτεµάχια και εκτροφές που δεν είναι φέτος δεµένα µε δεσµεύσεις σε κάποιο αγροπεριβαλλοντικό πρόγραµµα του ΠΑΑ, µε εξαίρεση το πριµ Σπανίων Φυλών (βλ. σελ. 16-17 για ασυµβατότητες). Παράλληλα το αγροτεµάχιο ή η εκτροφή που θα µπει στο σύστηµα Βιολογικών δεν θα µπορεί να ενεργοποιήσει καµία άλλη δράση από το νέο πρασίνισµα (eco-schemes). Για την ένταξη στη διατήρηση, ο παραγωγός θα πρέπει να προσκοµίσει ενεργή σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) έως την οριστικοποίηση της αίτησης ΟΣ∆Ε.

Αναλυτικά στο ΦΕΚ (3776/Β’/2023) αναφέρονται τα εξής: 

 

Άρθρο 5

∆ικαιούχοι- Όροι επιλεξιµότητας

∆ικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018. Η ένταξη των εν λόγω αγροτεµαχίων τεκµηριώνεται από ενεργή σύµβαση του παραγωγού µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή µε χρήση του συστήµατος traces από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης ∆εκεµβρίου 2021. Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία εφαρµογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα µέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού.

 

 Άρθρο 6

Ασυµβατότητα

Για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης και αντικρουόµενων γεωργικών πρακτικών, η παρέµβαση δεν είναι συµβατή σε επίπεδο αγροτεµαχίου:

α) Με οποιοδήποτε άλλη οικολογική παρέµβαση του άρθρου 31.

β) Με την παρέµβαση Π3-70-2.1 – Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους (νεο-εισερχόµενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του ΣΣ ΚΑΠ της Ελλάδας.

γ) Με οποιαδήποτε δράση του Μέτρου 11 .βιολογική γεωργία. και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιµατικές υποχρεώσεις. του ΠΑΑ 2014-2022 […].

 

Άρθρο 7

Επιλέξιµες καλλιέργειες

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν, του διαφυγόντος εισοδήµατος και του κόστους συναλλαγής που προκύπτουν από τις δεσµεύσεις της παρούσας παρέµβασης και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής (βλ. Πίνακα).

Οι ενισχύσεις καλύπτουν την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και τη µείωση της παραγωγής λόγω της εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας, ανά καλλιέργεια/εκτροφή, καθώς επίσης και το κόστος πιστοποίησης.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να µειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηµατοδοτικών κονδυλιών […].

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση