Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027 σχετικά με τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια κάνναβης, και των όρων και των προϋποθέσεων καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L (βιομηχανική) καθώς και η αναπροσαρμογή του ανώτατου επιτρεπτού ορίου περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) για τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα των ποικιλιών αυτών.

Αναλυτικά, πρόκειται για την με αριθμό 628/195184 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 3996/22.06.2023, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι:

α) ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115, του κεφαλαίου Ι του τίτλου ΙΙ και του παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/126 και της παρ. 3 του άρθρου 8 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173, σχετικά με τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια κάνναβης,

β) ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013, με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,3% (εφεξής ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης), για την καλλιέργεια των οποίων απαιτείται προηγούμενη έγκριση (εφεξής άδεια καλλιέργειας) και

γ) η αναπροσαρμογή του ανώτατου επιτρεπτού ορίου περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), για τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013, από 0,2% σε 0,3%.

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλόγως οι διατάξεις της υπ’ αρ. 520/135074/9-5-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3072).

Άρθρο 2

Αρμόδιες αρχές

1. Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής (ΠΦΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι αρμόδια για τον συντονισμό των λοιπών αρμόδιων αρχών και την εποπτεία για την εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων και της παρούσας για την καλλιέργεια των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης.

2. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια:

α) για την κοινοποίηση στην Επιτροπή της ονομασίας της σχετικής ποικιλίας, το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους υποβολής αιτήσεων, αν ο μέσος όρος όλων των δειγμάτων της υπερβαίνει την περιεκτικότητα 0,3% σε THC για δύο συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126.

β) για τη χορήγηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:

α) τη χορήγηση της άδειας καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης του άρθρου 4,

β) την εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ για την επιβολή των κυρώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10,

γ) την τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου των καλλιεργητών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης του άρθρου 5 και την επαλήθευση των στοιχείων των αιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 που εισάγονται σε αυτό,

δ) τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και τη συλλογή του πρώτου και του δεύτερου δείγματος, ως αντιδείγματος για επιβεβαιωτική ανάλυση, στις καλλιέργειες βιομηχανικής κάνναβης, σύμφωνα με το άρθρο 9,

ε) τη διενέργεια ετήσιων επιτόπιων ελέγχων στις μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7,

στ) την αποστολή των δειγμάτων στα εργαστήρια σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9,

ζ) τη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 9 και την ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 5 με τα αποτελέσματα των ελέγχων,

η) την τήρηση των αρχείων της παρ. 2 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, για τις καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς και την αποστολή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9.

4. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ- ΠΕ) είναι αρμόδιος για:

α) την παραλαβή και εξέταση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του εκτελεστικού Kανονισμού (ΕΕ) 2022/1173,

β) την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ για την ακριβή θέση των καλλιεργειών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) και καλλιεργητή, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του αγροτεμαχίου της ΕΑΕ, όπου έχει δηλωθεί ότι πρόκειται να καλλιεργηθούν ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης.

5. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) είναι αρμόδιος για:

α) την αξιολόγηση των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας,

β) την επικαιροποίηση του οδηγού καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης,

γ) την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων.

Άρθρο 3

Καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης για ερευνητικούς πειραματικούς ελεγκτικούς σκοπούς

1. Στα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας επιτρέπεται, για ερευνητικούς πειραματικούς σκοπούς, η καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, σε έκταση ενός (1) εκταρίου το ανώτερο, ανά ποικιλία και καλλιεργητική περίοδο. Για την απόκτηση από τρίτες χώρες των σπόρων προς σπορά ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης για ερευνητικούςπειραματικούς σκοπούς χορηγείται έγκριση από τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 240525/15.03.1988 (Β’ 184) και 365972/24.10.1988 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.

2. H Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων μπορεί για ερευνητικούς πειραματικούς σκοπούς να καλλιεργεί ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης, με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων:

α) της υπ’ αρ. 341561/2645/25.02.2000 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας (Β’ 443), στο πλαίσιο των επίσημων εξετάσεων που διενεργούνται για την εγγραφή νέων ποικιλιών κάνναβης στον εθνικό κατάλογο και

β) της υπ’ αρ. 225021/31.03.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας (Β’ 478), στο πλαίσιο των επίσημων εξετάσεων που διενεργούνται σε συγκριτικούς αγρούς μετελέγχων, για την πιστοποίηση σπόρων προς σπορά ποικιλιών κάνναβης.

3. Τα ιδρύματα της παρ. 1 και η αρμόδια αρχή της παρ. 2 δηλώνουν στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τη διενέργεια των ερευνητικών – πειραματικών καλλιεργειών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης (ιδίως τοποθεσία, ποικιλία/ες). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων της παρ. 1 γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ.

Άρθρο 4

Άδεια καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης

1. Για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και την υποβολή της ΕΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173, ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ηλεκτρονικά, στο οικείο ΤΑΑΕ του τόπου καλλιέργειας, αίτηση για τη χορήγηση άδειας καλλιέργειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης. Ειδικά για το έτος 2023 η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται και εγγράφως. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας υποβάλλονται από 1 Ιανουαρίου κάθε έτους έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ. Η προθεσμία αυτή ισχύει για όλες τις καλλιέργειες ανά έτος συμπεριλαμβανομένης και της επίσπορης.

2. Η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από:

α) σύμβαση αγοραπωλησίας ακατέργαστων προϊόντων κάνναβης, σύμφωνα με την παρ. 11, με μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις βιομηχανικής κάνναβης, οι οποίες τηρούν τις υποχρεώσεις του άρθρου 7. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης κατά την υποβολή της αίτησης, υποβάλλεται αίτηση για παράταση προθεσμίας προσκόμισής της μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης. Εάν δεν πραγματοποιηθεί υποβολή της σύμβασης μέχρι και την ως άνω προθεσμία, η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, δεν επιτρέπεται η εμπορία και καταστρέφεται το παραχθέν προϊόν. Σε περίπτωση που ο καλλιεργητής μεταποιεί ο ίδιος το προϊόν του, υποβάλλει έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας και υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης των απαιτήσεων του άρθρου 7,

β) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, και συγκεκριμένα με βάση το σύστημα που καταχωρίζεται για την ΕΑΕ (γεωγραφικές συντεταγμένες ΧΨ και 13ψήφιος κωδικός έκτασης με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕ- ΚΕΠΕ), είτε πρόκειται για υπαίθρια είτε για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Σε περίπτωση που ο καλλιεργητής δεν διαθέτει 13ψήφιο κωδικό στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα τον καταθέσει εκ των υστέρων, και σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ΕΑΕ, που αποτελεί και την προθεσμία επισύναψης της οριστικής άδειας καλλιέργειας στην ΕΑΕ. Σε περίπτωση μη υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού μέχρι και την ως άνω προθεσμία, η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται,

γ) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.146896/17.10.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2878),

δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που προβλέπεται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τα δικαιολογητικά του προηγούμενου εδαφίου προσκομίζονται:

αα) για τις ανώνυμες εταιρίες για το σύνολο των μελών του ΔΣ

ββ) για ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία για το σύνολο των εταίρων

γγ) για κοινοπραξία χωρίς νομική προσωπικότητα για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών.

Η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε αιτούντα.

Σε κάθε περίπτωση, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαχείριση ή διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων, ιθαγένειας χώρας εκτός Ελλάδας, προσκομίζουν με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας αντίγραφο ποινικού μητρώου της χώρας μόνιμης κατοικίας επίσημα μεταφρασμένο (apostille),

ε) αν το νομικό πρόσωπο που αιτείται έχει έδρα στην αλλοδαπή υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. οφείλουν να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή να έχουν έδρα στην Ελλάδα,

στ) καταστατικό λειτουργίας του αιτούντος νομικού προσώπου και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτουν οι μεταβολές καταστατικού, η εκπροσώπηση, η σύνθεση και λοιπά στοιχεία του νομικού προσώπου.

ζ) σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας από αγροτικό συνεταιρισμό ή ομάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών υποβάλλεται συνημμένα αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο συνεταιρισμών του ΥΠΑΑΤ (Ε.Μ.Α.Σ.), λίστα παραγωγών-μελών καθώς και τα δικαιολογητικά των περ. α’, β’, γ’ και δ’ για κάθε ένα από αυτούς.

3. α) Τα οικεία ΤΑΑΕ, πραγματοποιούν έλεγχο της αίτησης και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν κατά τον έλεγχο τα οικεία TAAE διαπιστώσουν έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού της παρ. 2 ενημερώνουν τον αιτούντα, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ενημέρωσή του προσκομίζει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτησή του απορρίπτεται. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 2 και εφόσον τηρείται η πληρότητα αυτών χορηγούν, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την άδεια καλλιέργειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα II του παραρτήματος Ι και ενημερώνουν το μητρώο του άρθρου 5 ή απορρίπτουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση της άδειας γίνεται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ κάθε έτους.

β) Αν μετά τη χορήγηση της άδειας προκύψει καταδίκη του αιτούντος για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, ή αν διαπιστωθεί το αναληθές κάποιου από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, η άδεια ανακαλείται άμεσα από το οικείο ΤΑΑΕ, ενημερώνεται σχετικά το μητρώο του άρθρου 5 και ο ενδιαφερόμενος και καταστρέφεται η καλλιέργεια από τον καλλιεργητή, παρουσία αρμόδιων υπαλλήλων του ΤΑΑΕ, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Γεωπονίας, αντίστοιχα.

4. Η άδεια ισχύει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγήθηκε. Για την ανανέωση της άδειας μετά τη λήξη της, ο αιτών υποβάλει στο οικείο ΤΑΑΕ τα δικαιολογητικά της παρ. 2 που τυχόν έχουν κάποια μεταβολή και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν άλλαξαν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προσκόμισε με την προηγούμενη αίτησή του. Για την καλλιέργεια νέας έκτασης ή ποικιλίας υποβάλλει νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας μαζί με όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 2.

5. Η άδεια δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται. Στην περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, η άδεια κληρονομείται από τους νόμιμους κληρονόμους, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να συντρέχουν ατομικά στον καθένα οι προϋποθέσεις της μη καταδίκης για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών και της μη αμετάκλητης καταδίκης σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα καθώς και η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 6. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η άδεια για το πρόσωπο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ενημερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. Ο κάτοχος της άδειας υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του μητρώου του άρθρου 5 προς το οικείο ΤΑΑΕ αίτηση τροποποίησης στοιχείων σύμφωνα με το υπόδειγμα III του παραρτήματος Ι, για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της παρ. 2, ή στα στοιχεία της περ. ζ’ του άρθρου 6. Το οικείο ΤΑΑΕ ελέγχει την αίτηση και τροποποιεί ή ανακαλεί, κατά περίπτωση, την αρχική άδεια ή απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Ειδικά για το έτος 2023 η υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων δύναται να γίνεται και εγγράφως.

7. Οι τροποποιήσεις στοιχείων της παρ. 2 των υφιστάμενων αδειών καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιούνται έως και είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ΕΑΕ. Η προθεσμία τροποποίησης στοιχείων για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης ως επίσπορης είναι η 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

8. Τα ΤΑΑΕ ενημερώνουν εγγράφως τις οικείες αστυνομικές υπηρεσίες για τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις αδειών καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης καθώς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

9. Αν κατά την υποβολή της ΕΑΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει ότι ο αιτών δεν διαθέτει την άδεια του παρόντος άρθρου, απορρίπτει τα δηλωθέντα αγροτεμάχια καλλιέργειας κάνναβης ως μη επιλέξιμα και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα καθώς και τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ του ΥΠΑΑΤ.

10. Επιτρέπεται η καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε γλάστρες μόνο σε κλειστό χώρο ή θερμοκήπιο και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υδροπονικής καλλιέργειας και ιχνηλασιμότητας.

11. Η σύμβαση αγοραπωλησίας ακατέργαστων προϊόντων κάνναβης συνάπτεται μεταξύ καλλιεργητών και μεταποιητικών μονάδων ή/και εμπορικών επιχειρήσεων. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα παρακάτω:

α) τα συμβαλλόμενα μέρη με τα ΑΦΜ τους,

β) αριθμός άδειας καλλιέργειας του καλλιεργητή,

γ) αριθμός έγκρισης/γνωστοποίησης λειτουργίας της μεταποιητικής επιχείρησης ή αριθμός ΓΕΜΗ σε περίπτωση εμπορικής επιχείρησης,

δ) έτος εσοδείας,

ε) η καλλιεργούμενη έκταση σε εκτάρια ανά είδος προϊόντος, ανά ποικιλία καθώς και ο 13ψήφιος αριθμός ΟΣΔΕ,

στ) οι κατ’ εκτίμηση παραγόμενες ποσότητες που αφορούν την παραπάνω έκταση σε κιλά ανά είδος προϊόντος (ανθός, σπόρος, στελέχη και φύλλα, νωπό ή αποξηραμένο),

ζ) η τελική συμφωνηθείσα τιμή αγοραπωλησίας ή ενδεικτική τιμή αγοραπωλησίας ανά ποιοτική κατηγορία,

η) η διάρκειά της.

Η σύμβαση συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση ξενόγλωσσου κειμένου απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού στα ελληνικά.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή αθέτησης της υποβληθείσας σύμβασης και ως εκ τούτου μη ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου του συγκομιζόμενου προϊόντος ή μέρος αυτού ο καλλιεργητής έχει το δικαίωμα σύναψης νέας/ων σύμβασης/σεων, μετά από έγγραφη ενημέρωση και κατάθεση αυτής/ών στα οικεία ΤΑΑΕ.

Άρθρο 5

Μητρώο καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης και αρχείο αποτελεσμάτων αναλύσεων

1. α) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ δημιουργεί, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικό μητρώο καλλιεργητών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, το οποίο συντηρεί τεχνικά η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Το μητρώο καλλιεργητών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης τηρείται και ενημερώνεται από τα οικεία ΤΑΑΕ ως προς τα στοιχεία της άδειας του άρθρου 4, τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανά ποικιλία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, καθώς και ως προς τα λοιπά στοιχεία που προκύπτουν από τους διενεργούμενους ελέγχους.

2. Στο μητρώο της παρ. 1 έχουν πρόσβαση:

α) κεντρικής διαχείρισης η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ καθώς και η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων,

β) Οι Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και τα ΤΑΑΕ, μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ,

γ) μέσω υπηρεσιών διαδικτύου (web service) ο ΟΠΕΚΕ- ΠΕ και η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

δ) οι παραγωγοί, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης

Οι καλλιεργητές ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης οι οποίοι πιστοποιούνται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 225021/31.03.2003 κοινή απόφαση σε εφαρμογή του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126.

Η πυκνότητα των φυτών να ανταποκρίνεται στις καλλιεργητικές ανάγκες ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν και να εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός φυτών για την πραγματοποίηση της δειγματοληψίας του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης.

β) Να διαθέτουν την άδεια καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης του άρθρου 4.

γ) Να υποβάλλουν την ΕΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 6 και 8 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173 και σε εφαρμογή της περ. θ’ της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 8, να υποβάλλουν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ κάθε έτους, όπως αυτή ανακοινώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποικιλίες και ποσότητες πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά (χιλιόγραμμα ανά εκτάριο), τις επίσημες ετικέτες που είχαν επικολληθεί στις συσκευασίες των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 225021/31.03.2003 κοινή απόφαση και το σχετικό τιμολόγιο στο οποίο αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία. Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, δηλαδή η σπορά της πραγματοποιείται μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι επίσημες ετικέτες υποβάλλονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Όταν οι επίσημες ετικέτες πρέπει να υποβληθούν και σε άλλες εθνικές αρχές επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι επιστρεφόμενες επίσημες ετικέτες πρέπει να φέρουν ένδειξη της χρησιμοποίησης τους στην ΕΑΕ.

δ) Να παραδίδουν όλη τη συγκομιζόμενη ποσότητα στην/στις μεταποιητική/ές μονάδα/ες/ή/και εμπορική/ές επιχείρηση/εις βιομηχανικής κάνναβης με την/τις οποία/ ες έχουν συνάψει σύμβαση.

ε) Να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

στ) Να γνωστοποιούν στα οικεία ΤΑΑΕ, με ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 5, τον χρόνο συγκομιδής, τον τόπο αποθήκευσης, την καταστροφή συγκομιζόμενου προϊόντος στον αποθηκευτικό χώρο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8, καθώς και την ημερομηνία σποράς και το σκοπό της καλλιέργειας. Ειδικά για το έτος 2023 η εν λόγω γνωστοποίηση δύναται να γίνεται και εγγράφως.

ζ) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα στο μητρώο του άρθρου 5, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι, για τροποποίηση των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 4 καθώς και των παρακάτω στοιχείων:

αα) την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους, μέσα σε δέκα ημέρες από την αλλαγή,

ββ) την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιμοποιήθηκε στη σπορά,

γγ) την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και τυχόν επανασπορά ή την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού,

δδ) τη μη σπορά της καλλιέργειας,

εε) την καταστροφή της καλλιέργειας της βιομηχανι- κής κάνναβης.

Ειδικά για το έτος 2023 η εν λόγω γνωστοποίηση δύ- ναται να γίνεται και εγγράφως. Για τις υποπερ. ββ’, γγ’ και εε’ η καταχώριση πραγματοποιείται πριν την αντίστοιχη ενέργεια. Για τις υποπερ. ββ’ και εε’ η ενέργεια πραγματοποιείται παρουσία αρμόδιων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Γεωπονίας αντίστοιχα, του οικείου ΤΑΑΕ, από τους οποίους συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου. Για τις υποπερ. ββ’, γγ’, δδ’ και εε’ γίνεται ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

η) Να διατηρούν έντυπο ενημέρωσης, σύμφωνα με το παράρτημα II, περί καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός άδειας που έχουν λάβει. Το έντυπο ενημέρωσης αναρτάται κατά την σπορά της καλλιέργειας σε εμφανή θέση σε κάθε αγροτεμάχιο.

θ) Να προκαταβάλλουν το κόστος αποστολής και ανάλυσης των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των ΤΑΑΕ, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία.

ι) Να διατηρούν τα παραστατικά της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8.

Άρθρο 7

Έλεγχος μεταποιητικών/εμπορικών επιχειρήσεων βιομηχανικής κάνναβης

1. Ο έλεγχος μεταποιητικών/εμπορικών επιχειρήσεων βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται σε τουλάχιστον μια μεταποιητική/εμπορική επιχείρηση ανά ΠΕ, αφορά τις παραληφθείσες ποσότητες βιομηχανικής κάνναβης, σύμφωνα με τη δήλωση συγκομιδής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 και τη σύμβαση αγοραπωλησίας της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 και πραγματοποιείται από κλιμάκιο ελέγχου συγκροτούμενο από τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους των οικείων ΤΑΑΕ, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Γεωπονίας, αντίστοιχα.

2. Οι μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης υποχρεούνται:

α) Να λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) και τα άρθρα 17 έως 26 και 48Α έως 48Ε του ν. 4442/2016 (Α’ 230) ή σύμφωνα με τον ν. 4302/2014 (Α’ 255) και τα άρθρα 48ΣΤ έως 48ΙΒ του ν. 4442/2016, διαθέτοντας την προβλεπόμενη έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011, στην οποία να αναφέρεται η μεταποίηση βιομηχανικής κάνναβής, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και την υπό στοιχεία οικ.423/35/φ.15/17-1-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 158) ή την υπό στοιχεία οικ. 5542/72/Φ.61/17-1-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 62), ή αριθμό ΓΕΜΗ κατά περίπτωση,

β) να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία,

γ) να παραλαμβάνουν όλη τη συγκομιζόμενη ποσότητα βιομηχανικής κάνναβης με βάση τη σύμβαση που έχουν συνάψει με τους καλλιεργητές, σύμφωνα με το παράρτημα V,

δ) να τηρούν βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ), στο οποίο αναγράφονται οι ποσότητες βιομηχανικής κάνναβης που προμηθεύτηκαν από τους παραγωγούς ανά παραγωγό καθώς και οι ποσότητες ανά είδος προϊόντος που προέκυψε από την μεταποίηση της βιομηχανικής κάνναβης.

Άρθρο 8

Συγκομιδή, αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης

1. α) Η συγκομιδή της καλλιέργειας των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας, ενώ η καλλιέργεια της κάνναβης ως επίσπορης καλλιέργειας συνεχίζεται, υπό συνήθεις καλλιεργητικές συνθήκες, τουλάχιστον έως το τέλος της περιόδου βλάστησης, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126. Οι καλλιεργητές δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, με ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 5 της παρούσας, την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες (συνεχόμενες ή/και τμηματικές) συγκομιδής, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Σε περίπτωση αναβολής της, ενημερώνεται σχετικά το ΤΑΑΕ, με ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 5 της παρούσας για τη νέα ημερομηνία ή τις νέες ημερομηνίες και την αιτία της αναβολής.

β) Σε εφαρμογή του τρίτου εδαφίου του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, μπορούν οι καλλιεργητές, αν το επιθυμούν, να συγκομίζουν τις καλλιέργειες των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης μετά την έναρξη της ανθοφορίας αλλά πριν τη λήξη της δεκαήμερης περιόδου από το τέλος της ανθοφορίας. Οι καλλιεργητές δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, με ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 5 της παρούσας, τον χρόνο συγκομιδής, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της, προκειμένου οι ελεγκτές να είναι παρόντες κατά τη συγκομιδή, ώστε να υποδεικνύουν ποια αντιπροσωπευτικά τμήματα κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται επί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας για τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 9.

Σε περίπτωση αναβολής της, ενημερώνεται σχετικά το ΤΑΑΕ, με ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 5 της παρούσας, για την νέα ημερομηνία ή τις νέες ημερομηνίες και την αιτία της αναβολής.

γ) Οι καλλιεργητές διατηρούν όλα τα παραστατικά, όπως δελτίο αποστολής, τιμολόγιο πώλησης, σύμβαση με μεταποιητική μονάδα/επιχείρηση, έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας, σε περίπτωση μεταποίησης από τους ίδιους, που αποδεικνύουν το είδος και την ποσότητα των συγκομιζόμενων προϊόντων παραθέτοντας και συνοπτική περιγραφή της μορφής τους και τον παραλήπτη των προϊόντων, για τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της πώλησης/διάθεσής τους. Σε περίπτωση που η πώληση/διάθεση γίνεται τμηματικά, ως χρόνος ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η τελευταία πώληση/διάθεση. Σε περίπτωση μεταποίησης από τον ίδιο τον καλλιεργητή τα παραστατικά διατηρούνται για τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής.

2. Αν η βιομηχανική κάνναβη πρόκειται να αποθηκευτεί μετά τη συγκομιδή της, στη δήλωση της περ. α’ της παρ. 1 περιλαμβάνονται και οι σχετικοί αποθηκευτικοί χώροι και η αποθήκευση της βιομηχανικής κάνναβης γίνεται αποκλειστικά στους χώρους αυτούς. Σε περίπτωση καταστροφής του συγκομιζόμενου προϊόντος στον αποθηκευτικό χώρο γίνεται δήλωση στα οικεία ΤΑΑΕ, με ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 5.

3. Κατά τη μεταφορά ακατέργαστης βιομηχανικής κάνναβης, οι εκτελούντες τη μεταφορά υποχρεούνται να φέρουν:

α) φωτοαντίγραφο της άδειας καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης από την οποία προέρχονται τα μεταφερόμενα προϊόντα,

β) τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή παραστατικό αγοράς,

γ) αποδεικτικό της γνωστοποίησης του καλλιεργητή προς τα ΤΑΑΕ όπου αναφέρεται ο χώρος αποθήκευσης της βιομηχανικής κάνναβης σε περίπτωση μεταφοράς σε αποθηκευτικό χώρο και

δ) αα) τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για εξακρίβωση της περιεκτικότητας των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία στην καλλιέργεια του καλλιεργητή ή

ββ) βεβαίωση από τα ΤΑΑΕ σε περίπτωση που η καλλιέργεια του καλλιεργητή δεν έχει επιλεγεί για δειγματοληψία ή έχει προηγηθεί η συγκομιδή της δειγματοληψίας ή

γγ) πρακτικό δειγματοληψίας, σύμφωνα με το παράρτημα IV, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μόνο η δειγματοληψία και δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης.

4. Διάθεση της συγκομισμένης καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης ή αυτής μετά την πρώτη μεταποίηση/αποξήρανση πραγματοποιείται μόνο μετά από την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία.

Άρθρο 9

Επιτόπιος έλεγχος καλλιεργειών βιομηχανικής κάνναβης και εξακρίβωση της περιεκτικότητας των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC

1. α) Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, πραγματοποιούνται ετήσιοι επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC, σύμφωνα με τη μέθοδο του παραρτήματος Ι του ίδιου Κανονισμού. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από κλιμάκια ελέγχου συγκροτούμενα από τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους των οικείων ΤΑΑΕ κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Γεωπονίας, αντίστοιχα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό η συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου μπορεί να υποστηρίζεται από όμορα ΤΑΑΕ. Οι ετήσιοι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 30% των εκτάσεων που δηλώνονται σε επίπεδο χώρας για την παραγωγή των ποικιλιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικά και όλων των εκτάσεων όπου η καλλιέργεια πραγματοποιείται σε γλάστρες. Οι ετήσιοι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον δείγμα από κάθε καλλιεργούμενη στη χώρα ποικιλία βιομηχανικής κάνναβης και ένα τουλάχιστον δείγμα από κάθε ΠΕ. Κατά την δειγματοληψία, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, συντάσσεται πρακτικό δειγματοληψίας σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας, το οποίο συνοδεύει το δείγμα κατά την μεταφορά του στο εργαστήριο στο οποίο γίνονται οι αναλύσεις.

β) Όταν από τους ελέγχους της υπ’ αρ. 1040/28-3-2023 υπουργικής απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου “ΣΔΕ” Αμέσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ» (Β’ 2179) αποκαλύπτονται σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τις ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης, η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 2 αυξάνει το ποσοστό των δικαιούχων που υποβάλλονται σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος.

γ) Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου τα ΤΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιούν έκτακτους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους και δειγματοληψία, πέραν των ανωτέρω, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

2. α) Η εξακρίβωση της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC διενεργείται από διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, επιλογής του καλλιεργητή, επί των δειγμάτων που αποστέλλονται σε αυτά για ανάλυση από τα οικεία ΤΑΑΕ, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126. Το κόστος αποστολής και ανάλυσης των δειγμάτων επιβαρύνει τον καλλιεργητή. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται από τα εργαστήρια στο οικείο ΤΑΑΕ.

β) Αν σε ένα αγροτεμάχιο καλλιεργούνται δύο (2) ή περισσότερες ποικιλίες, η δειγματοληψία και η ανάλυση πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε μια από τις ποικιλίες αυτές.

γ) Σε εφαρμογή της περ. 2.2 της παρ. 2 του παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, οι ελεγκτές των οικείων ΤΑΑΕ συλλέγουν και δεύτερο δείγμα για επιβεβαιωτική ανάλυση, το οποίο αποστέλλεται επίσης στα εργαστήρια της περ. α’ της παρούσας παραγράφου αυθημερόν με έξοδα του ενδιαφερόμενου για αποστολή και ανάλυση των δειγμάτων. Το δείγμα αυτό αναλύεται σε περίπτωση που η περιεκτικότητα σε THC του πρώτου δείγματος υπερβαίνει το 0,3%.

δ) Αν για δύο συνεχόμενα έτη ο μέσος όρος όλων των δειγμάτων μιας συγκεκριμένης ποικιλίας υπερβαίνει την περιεκτικότητα του 0,3% σε THC, η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, εφαρμόζει τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126 και του άρθρου 17 της υπ’ αρ. 341561/2645/25.2.2000 κοινής απόφασης.

3. Οι ελεγκτές των οικείων ΤΑΑΕ, μετά τη διενέργεια κάθε επιτόπιου ελέγχου συντάσσουν έκθεση έλεγχου, σύμφωνα με το παράρτημα III και ενημερώνουν το μητρώο του άρθρου 5. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται σχετική επισήμανση στο μητρώο.

4. Τα οικεία ΤΑΑΕ αποστέλλουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του παρόντος άρθρου στον ενδιαφερόμενο. Αν η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε THC, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, υπερβαίνει το 0,3% αλλά δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου του 0,6%, εφαρμόζεται το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 και αν υπερβαίνει το όριο του 0,6% εφαρμόζεται το έβδομο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Αν η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε THC, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, υπερβαίνει το 0,3%, τα ΤΑΑΕ αποστέλλουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων στην οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η καλλιέργεια καταστρέφεται με έξοδα του καλλιεργητή, παρουσία των ΤΑΑΕ, τα οποία δύνανται να καλέσουν την Ελληνική Αστυνομία.

5. Σε περίπτωση δήλωσης καλλιεργητή για καταστροφή της καλλιέργειάς του στο στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιτόπιος έλεγχος, δειγματοληψία και ανάλυση για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC, ακόμη κι αν η συγκεκριμένη καλλιέργεια δεν περιλαμβάνεται στο δείγμα ελέγχου.

Άρθρο 10

Κυρώσεις

1. Αν καλλιεργητής αρνηθεί την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παράσχει ψευδή στοιχεία ή αποκρύψει στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 9, ή παραλείψει να γνωστοποιήσει το χρόνο συγκομιδής ή να δηλώσει τον τόπο αποθήκευσης ή να διατηρήσει τα παραστατικά της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8, ανακαλείται η άδεια καλλιέργειας του άρθρου 4, καταστρέφεται η καλλιέργεια και επιβάλλεται πρόστιμο:

α) από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι έως και ένα (≤1) εκτάριο,

β) από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι από ένα έως και 5 ((>1 – ≤5) εκτάρια,

γ) από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ μέχρι και διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι πάνω από πέντε (>5) εκτάρια.

Η καταστροφή της καλλιέργειας πραγματοποιείται από τον καλλιεργητή με έξοδά του και με τις οδηγίες του αρμόδιου οικείου ΤΑΑΕ ως προς την ενδεδειγμένη μέθοδο καταστροφής, παρουσία εκπροσώπου του οικείου ΤΑΑΕ.

2. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παρ. 1, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της ίδιας παράβασης από το ίδιο πρόσωπο μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλεται επιπλέον διετής αποκλεισμός τόσο από τη δυνατότητα λήψης άδειας για καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης όσο και από την βασική ενίσχυση.

3. Το ΤΑΑΕ που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1 και 2 στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Στην ειδοποίηση του προηγούμενου εδαφίου αναφέρεται και το δικαίωμα άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την παρ. 5.

4. Οι κυρώσεις των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ, μετά από εισήγηση των οικείων ΤΑΑΕ.

5. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ανάκλησης της άδειας του άρθρου 4 και καταστροφής της καλλιέργειας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης επιβολής της κύρωσης σε αυτόν. Η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί της ενδικοφανούς προσφυγής είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

6. Αν κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης διαπιστωθούν παραβάσεις του ν. 4139/2013, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την περιεκτικότητα των δειγμάτων των καλλιεργούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC, εφαρμόζονται οι διατάξεις και επιβάλλονται οι ποινές του νόμου αυτού.

Άρθρο 11

Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), για τα ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013, αναπροσαρμόζεται από 0,2% σε 0,3%.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 1033/364487/31-12-2020 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 608), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69), σχετικά με τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013». (Β’ 6021).

Άρθρο 12

Διαδικασίες παρακολούθησης δεικτών και επιπλέον δεδομένων

1. Κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και να στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακάτω δύο (2) είδη δεδομένων:

α) Οι κοινοί, για όλα τα κράτη μέλη, δείκτες Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 2115/2021, συλλέγονται από τις αιτήσεις πληρωμών, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους Ν, αποτυπώνονται στους πίνακες της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και αφορούν πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1 καθώς και

β) τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα IV του εφαρμοστικού Καν. 1475/2022, συλλέγονται από την ΕΑΕ, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν, με τη μορφή πινάκων και αφορούν παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

2. Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και τα επιπλέον δεδομένα, της βασικής εισοδηματικής στήριξης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα V της παρούσης.

3. Οι διαδικασίες για την ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των επιδόσεων, των τιμών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και η αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων ή αποκλίσεων από τις αντίστοιχες προγραμματισμένες τιμές που έχουν περιγραφεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στη Διαδικασία 3.2 του Παραρτήματος Ι, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 154 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται πέντε (5) Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση