Σύμφωνα με τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέρχονται αλλαγές στην αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής για τις Δράσεις 10.01.01 «προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα ν. Θήρας» και 10.1.04 «μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».

Πιο συγκεκριμένα:

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της κάθε Δράσης, σε επίπεδο ΔΑΟ/ΔΑΟΚ διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των ενεργών Τεχνικών Δελτίων των δικαιούχων των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΑΟ/ΔΑΟΚ.

Η αξιολόγηση διενεργείται για κάθε έτος εφαρμογής και προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης, τα επιλέξιμα προς πληρωμή στοιχεία της αίτησης, το τελικό ποσό πληρωμής, τα πιθανά ευρήματα, οι κυρώσεις – μειώσεις – αποκλεισμοί, τα ποσά που θα αναζητηθούν με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων καθώς και τυχόν συμψηφισμοί.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ διενεργούν έλεγχο ορθότητας της αξιολόγησης βάσει τυχαίου δείγματος που παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ επί του πληθυσμού σε επίπεδο ΔΑΟ/ΔΑΟΚ επί των δεδομένων που εμφανίζονται στις επί μέρους οθόνες του ΠΣ.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα μεταφέρονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020). Οι υπολογισμοί πληρωμής οι οποίοι δεν περιέχουν κανένα δικαιούχο, είτε επειδή δεν έχουν υποβληθεί ενδικοφανείς προσφυγές είτε επειδή δεν υπάρχει ενεργό τεχνικό δελτίο, ακυρώνονται από το χειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος και δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια.

Κοινοποίηση στοιχείων αξιολόγησης-πληρωμής

Τα στοιχεία της αξιολόγησης-πληρωμής κοινοποιούνται στους παραγωγούς μέσω ανάρτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην πλατφόρμα του gov.gr και στην καρτέλα αγρότη ώστε να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η διαδικασία της ανάρτησης υλοποιείται μετά την καταχώρηση εκδοθείσας εντολής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Πηγή:www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση