Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ χωρίς ποινή, ορίζεται η 25 Αυγούστου σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων. Μετά την προθεσμία αυτή, επιβάλλεται ποινή 1% ανά εργάσιμη ημέρα επί των ποσών για δηλώσεις που θα οριστικοποιηθούν εκπρόθεσμα, ενώ μη αποδεκτές θεωρούνται αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 19 Σεπτεμβρίου.

 Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά. 

Ολόκληρη η εγκύκλιος διαθέσιμη εδώ

Πριν από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας (25.08.2023) για την υποβολή της ενιαίας αίτησης, οποιαδήποτε μεταβολή της οδηγεί σε εκ νέου οριστικοποίηση της αίτησης την ημέρα τροποποίησης και υποβολή της.  

  1. Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων, ο/η δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει την ενιαία αίτηση προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθώσεις οι οποίες από τους προκαταρκτικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, προέκυψε ότι πρόκειται για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση.
  2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με το σημείο 1, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023 το αργότερο έως την 25/8/2023. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά 25.08.2023 και μέχρι την 19.09.2023, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με το περιεχόμενο της αίτησης. Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.Ειδικά στα πλαίσια των ελέγχων μέσω παρακολούθησης, μέσω λειτουργίας διεπαφής αναρτώνται ειδοποιήσεις οι οποίες αφορούν σε αγροτεμάχια για τα οποία τα δορυφορικά δεδομένα είτε δεν οδηγούν σε τελεσίδικη απόφαση είτε υπάρχει ένδειξη πιθανής μη-συμμόρφωσης . Ο σκοπός της διεπαφής είναι η ενημέρωση των παραγωγών προκειμένου να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες ή σε αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση. Οι ενταγμένοι στα μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του κάθε Μέτρου.


1.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 1.
 

 Για το τρέχον έτος (2023), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 25.08.2023 ημέρα Παρασκευή. Επισημαίνεται ότι, όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή η τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής, συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

  1. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, 

 β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/την δικαιούχο. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.  

  1. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση