Ησυχία επικρατεί το επόµενο διάστηµα και ειδικότερα όλο τον Αύγουστο, στο µέτωπο των πληρωµών, όπως είθισται κάθε χρόνο.

Ωστόσο, οι αγρότες καλούνται για διορθώσεις και ενστάσεις προκειµένου να γίνει και η δεύτερη εκκαθάριση το νωρίτερο τον Σεπτέµβριο και το πιο πιθανό µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου και πριν την πληρωµή της προκαταβολής της νέας χρονιάς, ενώ δροµολογείται για µετά τα µέσα Σεπτεµβρίου και η πίστωση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
Εκ πρώτης, για ενστάσεις επί των αποτελεσµάτων της πληρωµής εκκαθάρισης των προγραµµάτων της περσινής χρονιάς κλήθηκαν οι αγρότες την περασµένη εβδοµάδα. Η προθεσµία έληξε στις 28 του µήνα για τους δικαιούχους των Βιολογικών, των Αυτόχθονων Φυλών και του Κοµφούζιο, ενώ περιθώριο µέχρι τις 4 Αυγούστου έχουν οι παραγωγοί Νιτρικών, Προστασίας της Άγριας Ορνιθοπανίδας, Προστασίας Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας και ∆ιατήρησης αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Ν. Θήρας.

Σηµειώνεται ότι «µε την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλµάτων που αφορούν τα παραστατικά συµµόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρηµάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωµή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδοµένων στη/στις µηχανογραφική/ές βάση/εις µέσω της/των οποίας/οποίων πραγµατοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστηµα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι».

Εν τω µεταξύ, συνεχίζονται οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν το αµέσως επόµενο διάστηµα και µέχρι τέλος Αυγούστου σε µεταβιβάσεις, αιτήµατα ανωτέρας βίας, ∆ιοικητικές Πράξεις έτους 2022, διαγραφές αιτήσεων των µεταβιβαστών, διόρθωση κατανοµής βοσκοτόπων, ελέγχους επί του Εθνικού Αποθέµατος και ενστάσεις για τα προγράµµατα, µε στόχο τη διόρθωση των λαθών, τη συµπλήρωση των ελλειµάτων και την αποκατάσταση της συνολικής ορθότητας των αιτήσεων, όπως διαµηνύουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει να φτάσει και Οκτώβριος για να πληρωθούν κάποιοι δικαιούχοι.

Μέχρι 1η Σεπτεµβρίου έλεγχοι σε αιτήµατα επιλεξιµότητας

Μετά την παράταση που δόθηκε πρόσφατα µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου στην υποβολή αιτηµάτων άρσης επικάλυψης, για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσµα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101), µε νέα τροποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνεται µέχρι την ίδια ηµεροµηνία και η προθεσµία για τον έλεγχο των αιτηµάτων επιλεξιµότητας. Αυτό σηµαίνει ότι πολλές από τις υποθέσεις των παραγωγών που ήταν σε έλεγχο και όσοι έχουν υποβάλλει ένσταση επιλεξιµότητας αφενός δεν πληρώθηκαν στην εξόφληση µέχρι τα µέσα Ιουλίου και αφετέρου η πληρωµή τους τοποθετείται το νωρίτερο από τα µέσα Σεπτεµβρίου και µετά.

Ειδικότερα, η πρόταση στο σηµείου «Ι. Αιτήµατα Επιλεξιµότητας» τροποποιείται ως εξής:

«Ο έλεγχος των αιτηµάτων επιλεξιµότητας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 01/09/2023». Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιµότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και µε το απορριπτικό αποτέλεσµα ελέγχου, µπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτηµα έως και 11/09/2023 στις αρµόδιες Π∆ και ΠΜ, προσκοµίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήµατός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερµηνευτικά η επιλεξιµότητα του αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία της δήλωσης».

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση