Ένα σημαντικό µέρος των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατεθεί σε αγρότες που δραστηριοποιούνται σε µειονεκτικές περιοχές (ΑΝC) τα επόμενα χρόνια.

Μεταξύ αυτών είναι όλα τα αγροκτήµατα που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς, όπως απότοµες πλαγιές, άνυδρες περιοχές ή περιοχές που υπόκεινται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι ελαιοκαλλιεργητές και οι αµπελουργοί, οι κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτά τα κεφάλαια.

Σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσιεύθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ, 18,7 δισεκατοµµύρια ευρώ θα κατευθυνθούν σε αυτούς τους αγρότες στην τρέχουσα ΚΑΠ, η οποία διαρκεί από το 2023 έως το 2027. Για την Ελλάδα, το ποσό που αντιστοιχεί ανέρχεται σε 1,2 δις και αφορά σε 2,418, 397 εκτάρια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι οι εκµεταλλεύσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς καλύπτουν 47 εκατοµµύρια εκτάρια γεωργικής γης. Τα χρήµατα από την ΚAΠ αντιπροσωπεύουν το 17% της συνολικής χρηµατοδότησης που αφιερώνεται στην αγροτική ανάπτυξη και το 6% των κεφαλαίων που προβλέπονται από τα εθνικά στρατηγικά σχέδια που πλαισιώνουν την ΚΑΠ σε κάθε χώρα. Να σηµειωθεί ότι η Ουγγαρία και η Λετονία δεν ενεργοποίησαν την παρέµβαση σε σύγκριση µε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο.

Για πρώτη φορά στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ειδικοί συνέκριναν τις επιδόσεις των εκµεταλλεύσεων που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς µε τις συµβατικές. ∆ιαπίστωσαν ότι ακόµη και όταν υποστηρίζονται από κονδύλια της ΚΑΠ, οι εκµεταλλεύσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς προσφέρουν 20,4% λιγότερο εισόδηµα στους αγρότες σε ορεινές περιοχές και 26,5% λιγότερο σε άλλες ακραίες περιοχές.

Ενώ τα αγροκτήµατα που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς παρέχουν χαµηλότερες αποδόσεις, η δραστηριότητά τους αποδείχθηκε λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον κατά µέσο όρο, µε ένα σηµαντικότερο τµήµα της γης τους να ωφελεί τη βιοποικιλότητα. Η σηµαντική παρουσία λιβαδιών και χερσαίων εκτάσεων σε αγροκτήµατα που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς µείωσε τον κίνδυνο διάβρωσης και υποστήριξε την υγεία του εδάφους, ενώ συνέβαλε επίσης στη διατήρηση του τοπίου.

Σύµφωνα µε τις Βρυξέλλες, η εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων πλούσιας σε βιοποικιλότητα σε αγροκτήµατα που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς και ο τερµατισµός των γεωργικών δραστηριοτήτων µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της οικολογικής κατάστασης αυτών των περιοχών.

«Το να επιτραπεί στις εκµεταλλεύσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς περιορισµούς να βγουν από την παραγωγή, πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσµα τη συνολική µείωση της παραγωγής τροφίµων στην Ε.Ε. και µια επακόλουθη εντατικοποίηση σε ήδη εντατικά διαχειριζόµενες γεωργικές εκτάσεις. Ως εκ τούτου, η εισοδηµατική στήριξη της ΚΑΠ είναι ζωτικής σηµασίας», καταλήγει η εισαγωγή της έκθεσης.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση