∆ιαθέσιµη για «κατέβασµα» είναι πλέον η εφαρµογή FAST του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συµµετοχή στη δράση 6 των eco-schemes (πρασίνισµα), µε τον Οργανισµό Πληρωµών να ανακοινώνει πως πλέον οι αγρότες µπορούν να ενεργοποιήσουν τις αντίστοιχες ενισχύσεις που έχουν δηλώσει στο φετινό ΟΣ∆Ε.

Οι ενισχύσεις αυτές είναι 10 µε τις δηµοφιλείς να είναι η χρήση προϊόντων ειδικής θρέψης (βιοδιεγέρτες, λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης ή παρεµποδισµένα), το Κοµφούζιο, η ανάρτηση δακοπαγίδων και τα θερινά κλαδέµατα, µε τους εν δυνάµει δικαιούχους να µαζεύουν τώρα τα τιµολόγια για να τα προσκοµίσουν πριν τις διοικητικές πράξεις και να λάβουν τις αντίστοιχες επιδοτήσεις.

Προς το παρόν πάντως, η εφαρµογή που έκανε διαθέσιµη ο ΟΠΕΚΕΠΕ µοιάζει να καλύπτει µόνο τις δράσεις που έχουν να κάνουν µε τη λίπανση και δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς θα δηλωθούν οι φροντίδες φυτοπροστασίας. Βέβαια, για όλα τα παραπάνω απαιτείται παράλληλα οι αγρότες να διαθέτουν «Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης» το οποίο γίνεται υποχρεωτικά µόνο µε τη συνδροµή πιστοποιηµένου συµβούλου, βάσει των στοιχείων που συλλέγονται µε τη χρήση της εφαρµογής, γεγονός που είναι ένα ένα επιπλέον έξοδο για τον παραγωγό. Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες θα πρέπει να ζυγίζουν προσεκτικά τις επιλογές τους και να µην παρασύρονται.Για παράδειγµα στους ελαιοπαραγωγούς φαίνεται να «πουλιέται» πακέτο η δράση για τις δακοπαγίδες, τα θερινά κλαδέµατα και τη χρήση εφαρµογής που εξασφαλίζει ενίσχυση 55 ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες τιµές που φιλοξενούνται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως στη ∆ράση 6 η συµµετοχή ξεπέρασε τις προβλέψεις των διαχειριστικών αρχών. Αυτό δεν σηµαίνει πως αυτοµάτως θα µειωθεί και η εκταρική ενίσχυση, καθώς υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς πόρων από άλλα eco-schemes τα οποία δεν προχωράνε. Επίσης δεν είναι καθόλου βέβαιο πως όσοι δήλωσαν την ∆ράση 6 τελικώς θα προχωρήσουν είτε µε το Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, είτε µε την προσκόµιση των τιµολογίων.  Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά ενίσχυσης από το 2024 θα επαναϋπολογιστούν, ενώ αναµένεται να αυξηθεί και ο προϋπολογισµός της δράσης από τα 49 εκατ. ευρώ που προβλέπονται.

Έφεραν κόσµο  στη δράση 6 οι µεγάλες ενισχύσεις για τα δέντρα, δύσκολη η εφαρµογή 

Mε τους δενδροκαλλιεργητές και κυρίως τους ελαιοπαραγωγούς να βρίσκουν το πακέτο ενισχύσεων eco-schemes που επιθυµούν µέσω της ∆ράσης 6, κύλησαν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε. Ωστόσο η αίτηση ήταν µόλις το πρώτο βήµα, καθώς µένει να λειτουργήσουν οι διαθέσιµες ηλεκτρονικές εφαρµογές (είτε το FAST του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε κάποια άλλη πιστοποιηµένη ιδιώτη) αλλά και να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες υλοποίησης του Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση τα θερινά κλαδέµατα, η ειδική θρέψη, το Κοµφούζιο και οι δακοπαγίδες κέντρισαν το ενδιαφέρον, ενώ απαιτείται καλύτερη προετοιµασία για το 2024 από πλευράς κυρίως των αρχών, καθώς λόγω της ολιγορίας τους «τρέχουν» τώρα στο παρά πέντε οι εν δυνάµει δικαιούχοι να βρουν τα τιµολόγια που απαιτούνται. Αναλυτικότερα οι δράσεις που έχουν ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή έχουν ως εξής:

1) «Χρήση της ψηφιακής εφαρµογής και σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆)»:
Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί υποχρεούνται να κάνουν χρήση ψηφιακών εφαρµογών διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδοµένων, µεταξύ των οποίων και η ψηφιακή πλατφόρµα Fast. Ύψος ενίσχυσης: 3 ευρώ/στρέµµα.

2) «Συνέχιση εφαρµογής της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (Κοµφούζιο)»:
Η δράση συνίσταται στη συνέχιση της εφαρµογής του Μέτρου 10.1.8 Κοµφούζιο του ΠΑΑ 2014- 2022. Το έτος 2023, επιλέξιµα είναι τα αγροτεµάχια τα οποία συµπεριλαµβάνονται σε ενεργά Τεχνικά ∆ελτία του έτους 2022 της υπ’ αρ. 474/16-2-2023 πρόσκλησης για την ετήσια παράταση της 1ης πρόσκλησης ή της υπ’ αρ. 5218/20-6-2018, 2ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 Κοµφούζιο.

Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέµµα): Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 40,2 ευρώ, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 94,8 ευρώ, ∆αµασκηνιά: 58,5 ευρώ, Οινοποιήσιµο αµπέλι: 36,6 ευρώ, Επιτραπέζιο αµπέλι/Σταφίδα: 63,3 ευρώ.

3) «Εξαπόλυση ωφέλιµων µακροργανισµών»:
Οι γεωργοί αντιµετωπίζουν µέσω της χρήσης εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών µε ωφέλιµα αρπακτικά έντοµα και ακάρεα τους τετράνυχους στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς και µηλιάς και της ψύλλας της αχλαδιάς. Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέµµα): Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Μηλιά: 35,8 ευρώ, Αχλαδιά: 30 ευρώ.

4) «Χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών»:
Οι γεωργοί εφαρµόζουν εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα µε εντοµοπαθογόνους νηµατώδεις για την αντιµετώπιση της καρπόκαψας στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της δαµασκηνιάς και της µηλιάς.

Ύψος ενίσχυσης: 20 ευρώ/στρέµµα.

5) «Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη µε φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)»:
Συνίσταται στην αντιµετώπιση των ζιζανίων στον υποόροφο του οπωρώνα/αµπελώνα µε µηχανικά µέσα, µέσω ελαφράς κατεργασίας του εδάφους και µέσω χορτοκοπής. Επιπλέον, ενισχύεται η εφαρµογή mulch στον υποόροφο των οπωρώνων/ αµπελώνων µέσω της εναπόθεσης φυτικών υλικών εδαφοκάλυψης τα οποία βοηθούν στην καταπίεση των ζιζανίων και στη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας. Η δράση αφορά τις µόνιµες καλλιέργειες, εκτός ελιάς και εσπεριδοειδών. Οι επεµβάσεις µηχανικής ζιζανιοκτονίας πρέπει να γίνονται: Για τα φυλλοβόλα είδη (µε την εξαίρεση αµυγδαλιάς, φουντουκιάς, φυστικιάς, χαρουπιάς): Μάρτιο – Οκτώβριο. Για αµυγδαλιά, φουντουκιά, φυστικιά, χαρουπιά: Μάϊο – µέσα Σεπτεµβρίου. Αµπέλι: Φεβρουάριο – Αύγουστο. Ύψος ενίσχυσης: Στα 18,3 ευρώ/στρέµµα..

6) «Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα για δέντρα χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση»:
Οι γεωργοί οφείλουν να κάνουν τουλάχιστον δύο κλαδέµατα κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιος – Αύγουστος). Ύψος ενίσχυσης 17,5 ευρώ/στρέµµα για ελιά, εσπεριδοειδή και λοιπούς οπωρώνες.

7) «Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς»:
Αφορούν τόσο σε ψεκαστικά µηχανήµατα καλλιεργειών κάθετης ανάπτυξης (οπωρώνες, ελαιώνες, αµπελώνες) (νεφελοψεκαστήρες, αµπελουργικοί ψεκαστήρες) όσο και σε ψεκαστήρες αροτραίων (ράµπες). Ύψος ενίσχυσης: Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 3 ευρώ/στρέµµα.

8) «∆ιαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών»:
Συνίσταται: α) Στη διοχέτευση της περίσσειας του ψεκαστικού υγρού και των υγρών έκπλυσης του εξοπλισµού ψεκασµού σε ειδικούς συλλέκτες από αδιαπέρατη µεµβράνη, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατείσδυσης των ρύπων, β) µετά από φυσική/παθητική εξάτµιση του νερού του διαλύµατος, οι δραστικές ουσίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων συλλέγονται ως ξηρό υπόλειµµα στη µεµβράνη, γ) η µεµβράνη, είτε στο τέλος της ζωής της, µία φορά ανά έτος, είτε όταν αυτή γεµίσει, µαζί µε το ξηρό υπόλειµµα µεταφέρονται σε ειδικές εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από τον πάροχο της υπηρεσίας, δ) ο πάροχος της υπηρεσίας εγκαθιστά νέα µεµβράνη. Ύψος ενίσχυσης: 1 ευρώ/στρέµµα για τις αροτραίες και στα 3 ευρώ/στρέµµα για τις υπόλοιπες.

9) «Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασµούς»:
Αφορά α) Ψεκαστικά µηχανήµατα µεταβλητής δόσης ή σετ ψεκαστικών µηχανηµάτων µεταβλητής δόσης. β) Ψεκαστικά οπωρώνων µε συστήµατα ανίχνευσης της κόµης ή σετ ανίχνευσης της κόµης, τα οποία διαθέτουν αισθητήρες (συνήθως υπερήχων ή λέιζερ) που σαρώνουν το περιβάλλον δεξιά και αριστερά του ψεκαστικού και ανιχνεύουν τα σηµεία στα οποία υπάρχουν δέντρα ώστε στα ενδιάµεσα κενά, ένας µικρο-ελεγκτής να δίνει εντολή διακοπής του ψεκασµού. γ) Ψεκαστικά µηχανήµατα µε ηλεκτροστατική φόρτιση ή σύστηµα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων. Ύψος ενίσχυσης: 7 ευρώ/στρέµµα.

10)«Εφαρµογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας».
Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί δεσµεύονται: α) Να εφαρµόζουν τη µέθοδο της µαζικής παγίδευσης του δάκου της ελιάς σε αγροτεµάχια µε ελιές ή/και της µύγας Μεσογείου σε αγροτεµάχια µε εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, µανταρινιά). β) Να κάνουν αποκλειστική χρήση εγκεκριµένων σκευασµάτων µαζικής παγίδευσης. γ) Να διατηρούν ηρτηµένες στα δέντρα, της παγίδες µαζικής σύλληψης και παρακολούθησης. Ύψος ενίσχυσης (ανά στρέµµα): Ελαιώνες 35 ευρώ, εσπεριδοειδή 17,5 ευρώ.

Σχεδία λίπανσης, δορυφορικες εικόνες και πληροφορίες

Η εφαρµογή που έκανε διαθέσιµη ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

■ Πρόσβαση σε πληροφορίες καιρού, τελευταίες δορυφορικές εικόνες (NDVI/RGB), τελευταία µηνύµατα

■ Ο αγρότης µπορεί να επιλέξει ένα από τα αγροτεµάχιά του να βρει και να επεξεργαστεί λεπτοµέρειες για κάθε αγροτεµάχιο (π.χ. δείγµατα, φωτογραφίες).

■ Είναι δυνατή η δηµιουργία σχεδίων λίπανσης, µε τους αγρότες να µπορούν να επαναδιαµορφώσουν τα υπάρχοντα σχέδια και να κατεβάσουν τα σχέδια λίπανσης.

■ Πρόσβαση στις φωτογραφίες, λήψη νέων φωτογραφιών, τοποθέτηση γεωγραφικών ετικετών στο χάρτη.

■ Ο αγρότης µπορεί να διαχειριστεί τα δεδοµένα της εκµετάλλευσής του από την υποβολή της αίτησης ΟΣ∆Ε.

■ ∆υνατότητα ενηµέρωσης από τον Οργανισµό Πληρωµών. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει νέες έρευνες και να ξεκινήσει µία συζήτηση.

■ Η εφαρµογή παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που είναι εγκατεστηµένες, ενώ είναι δυνατή η εγγραφή ή διαγραφή σε πρόσθετες υπηρεσίες.

Για να εγκαταστήσουν την εφαρµογή οι ενδιαφερόµενοι στην παρούσα δοκιµαστική παραγωγική λειτουργία (beta version) θα πρέπει να παρακάµψουν τους ελέγχους της Google και να επιτρέψουν την εγκατάστασή της. Μετά την εγκατάσταση, εισάγονται οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση