Στο μισό θα μειώνεται το ποσό της αποζημίωσης ενός πληγέντα από φυσικές καταστροφές για δεύτερη φορά σε διάστημα 30 ημερών αλλά και σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την πλημμύρα, ή δεν έχει πληγεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος από την προηγούμενη πλημμύρα, το ύψος του δικαιούμενου ποσού καταβάλλεται στο 100%.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η οποία τροποποιεί την υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», ως εξής:
Ολόκληρη η απόφαση διαθέσιμη εδώ

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33862/06-05-2019 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 της της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699), προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3, διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος του επιδόματος του άρθρου 2 της παρούσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα αυτής. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το προσδιοριζόμενο ποσό μειώνεται κατά 50%. Σε περίπτωση εκδήλωσης αλληλουχίας πλημμυρικών φαινομένων, που έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, εντός τριάντα ημερών στην ίδια δημοτική κοινότητα του οικείου Δήμου με συνέπεια να πληγούν εκ νέου ήδη πληγέντες υποψήφιοι δικαιούχοι, τότε το ύψος του δικαιούμενου ποσού, όπως αυτό προσδιορίζεται με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας, μειώνεται κατά 50%.

Εφόσον, έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την πλημμύρα που έχει χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, ή δεν έχει πληγεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος από την προηγούμενη πλημμύρα, το ύψος του δικαιούμενου ποσού καταβάλλεται στο 100%.»

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 33862/06-05-2019 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699), προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση στον οικείο Δήμο σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου εκδηλωθεί νέα φυσική καταστροφή στην ίδια δημοτική κοινότητα του οικείου Δήμου, η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία εκδήλωσης της νέας φυσικής καταστροφής».

Η παρούσα ισχύει για φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την ημερομηνία μεταφοράς της αρμοδιότητας της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το π.δ. 77/2023 (Α’ 130).

Την σχετική απόφαση υπογράφουν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος.

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση