Ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μπορούν να αποκτήσουν πλέον αγρότες με οφειλές στο δημόσιο, το οποίο εκδίδεται σε ψηφιακή πύλη myAADE η οποία τέθηκε σε λειτουργία πριν από μερικά 24ωρα.

Ο νέος, λιγότερο γραφιοκρατικός τρόπος έκδοσης της φορολογικής ενημερότητας αφορά και φορολογούμενους που έχουν ρυθμισμένες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το αποδεικτικό ενημερότητας αφορά:

  • Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
  • Καθώς επίσης (με παρακράτηση επί του ποσού είσπραξης ή επί του τιμήματος) και για:
  • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης.
  • Είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.
  • Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.

Κατ’ εξαίρεση, δεν χορηγείται ψηφιακά αποδεικτικό ενημερότητας στις παρακάτω περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών:

  • οφειλές, ατομικές ή / και από συνυπευθυνότητα, που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση που δεν υποστηρίζεται από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ (π.χ. βάσει δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών κατά το προϊσχύον δίκαιο).
  • οφειλές, βεβαιωμένες στον ΑΦΜ σας ή / και οφειλές σας από κληρονομική διαδοχή ή από διαδοχή επιχειρήσεων ή / και οφειλές βεβαιωμένες στον ΑΦΜ υπό εκκαθάριση Νομικού Προσώπου (Ν.Π.) για τις οποίες ευθύνεστε αλληλεγγύως, που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν.4738/2020,
  • οφειλές, ατομικές ή / και από συνυπευθυνότητα, που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν.4469/2017,
  • οφειλές, ατομικές ή / και από συνυπευθυνότητα, που έχουν ενταχθεί σε προσωρινή ή οριστική δικαστική ρύθμιση οφειλών κατά το ν.3869/2010,

Για περιπτώσεις με ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις οποίες υπάρχει ενημερότητα η ΑΑΔΕ υπολογίζει ως εξής την παρακράτηση:

Εφόσον το τίμημα πώλησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με σταθερό ποσοστό παρακράτησης 70% επί του τιμήματος αυτού, και έως του ύψους των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εάν το τίμημα πώλησης είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, υπολογίζεται καταρχάς παρακράτηση 70% επί του τιμήματος αυτού και εφόσον το ποσό της παρακράτησης δεν καλύπτει το σύνολο των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπολογίζεται παρακράτηση 70% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται εφόσον το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό του 70% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου δεν υπερβαίνει το τίμημα πώλησης.

Για ληξιπρόθεσμες, μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο οφειλές (που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, η πώληση του ακινήτου εφόσον δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας, γίνεται σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο ΑΑΔΕ ως εξής:

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του αποδεικτικού ενημερότητας, εξετάζεται η χορήγηση της βεβαίωσης οφειλής, η οποία εκδίδεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας προκειμένου να διενεργηθεί η πράξη της μεταβίβασης ακινήτου.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  www.agronews.gr