Το άνοιγµα του πληροφοριακού συστήµατος για τη δήλωση των eco-schemes

Παρακάτω λοιπόν παρουσιάζονται οι επιλογές που υπάρχουν για συνδυασµούς µε τη µέγιστη ενίσχυση για τις φετινές δηλώσεις, ενώ από την 1η Νοεµβρίου 2023 ξεκίνησαν και τυπικά οι νέες δεσµεύσεις για τις δράσεις eco-schemes που θα δηλωθούν στο ερχόµενο ΟΣ∆Ε. Φυσικά, για να αναληφθούν οι νέες δεσµεύσεις µε ασφάλεια θα πρέπει να δηµοσιευτούν και οι επερχόµενες αλλαγές στην ΚΑΠ µε την τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου, κάτι που εκτός απροόπτου θα γίνει έως το τέλος του έτους. Σηµειώνεται, πως τα ποσά ενίσχυσης θα αλλάξουν για το 2024 µε βάση τον νέο επαναϋπολογισµό, ενώ από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάποια νέα δράση. Αναλυτικότερα:

Χειµερινά σιτηρά: Μέγιστη ενίσχυση 41,8 ευρώ το στρέµµα

1) 31.1.Β: Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών µε πιστοποιηµένο σπόρο: Ενίσχυση 31,3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-Ζ Ακροφύσια µειωµένης διασποράς: 3 ευρώ το στρέµµα.

4) 31-6-Ι, ΙΑ: Χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης ή µε παρεµποδιστές: 4,5 ευρώ το στρέµµα.

Ψυχανθή: Μέγιστη ενίσχυση 73,3 ευρώ το στρέµµα

1) 31.1.Β: Καλλιέργεια ψυχανθών µε πιστοποιηµένο σπόρο: Ενίσχυση 62,8 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-Ζ Ακροφύσια µειωµένης διασποράς: 3 ευρώ το στρέµµα.

4) 31-6-Ι, ΙΑ: Χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης ή µε παρεµποδιστές: 4,5 ευρώ το στρέµµα.

Υπόλοιπες αροτραίες

Σε καλαµπόκι, βαµβάκι κ.λπ, η µεγαλύτερη ενίσχυση µέσω των eco-schemes δίνεται µόνο µέσω της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας. Ισχύουν τα εξής ποσά: Καλαµπόκι κτηνοτροφικό 64,4 ευρώ το στρέµµα, µηδική 57,4 ευρώ το στρέµµα, χειµερινά σιτηρά 12 ευρώ το στρέµµα, βαµβάκι 51,6 ευρώ το στρέµµα, καπνός 66 ευρώ το στρέµµα, λοιπές 49,3 ευρώ το στρέµµα.

Οι καλλιεργητές µπορούν επίσης να εξετάσουν τις επιλογές για τη χρήση της ψηφιακής εφαρµογής και της ειδικής θρέψης αν δεν θέλουν να εµπλακούν στα βιολογικά. Τα ποσά που θα λάβουν είναι ίδια µε εκείνα που σηµειώνονται στα χειµερινά σιτηρά και τα ψυχανθή.

Καλλιεργητές στο πρόγραµµα βιολογικής Γεωργίας (ΠΑΑ 5η πρόσκληση):

Για όσους είναι στον πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας (ΠΑΑ 3η και 5η πρόσκληση) είναι δυνατή η ένταξη στα eco-schemes:

1.10 Παραδοσιακοί ελαιώνες και αµπελώνες στα νησιά του Ιουνίου.

Ελαιοκοµία: Μέγιστη ενίσχυση 92,5 ευρώ το στρέµµα

1) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα: 17,5 ευρώ το στρέµµα

3) 31.6-ΙΓ ∆ακοπαγίδες (εθελοντικές οδηγίες ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας): 35 ευρώ το στρέµµα.

4) 31.8 Αναβαθµίδες: Αν ο ελαιώνας είναι σε περιοχή µε αναβαθµίδες λαµβάνει συν 25 ευρώ το στρέµµα.

5) 31.4 Θρυµµατισµός κλαδιών και εφαρµογή κοµπόστ: 12 ευρώ το στρέµµα

Για τους δικαιούχους της Βιολογικής Γεωργίας (ΠΑΑ) είναι διαθέσιµη η επιλογή για Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα και η δράση για τις αναβαθµίδες.

Αν θέλει ο παραγωγός να µην ασχοληθεί µε τις παραπάνω δράσεις, µπορεί να λάβει 50,5 ευρώ το στρέµµα µέσω της ∆ράσης για τη ∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας.

Μηλοειδή: Μέγιστη ενίσχυση 128,1 ευρώ το στρέµµα

1) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-Β Συνέχιση εφαρµογής Κοµφούζιο:  94,8 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-Ε Μηχανική ζιζανιοκτονία: 18,3 ευρώ το στρέµµα

4) 31.4 Θρυµµατισµός κλαδιών και εφαρµογή κοµπόστ: 12 ευρώ το στρέµµα

Για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας µέσω eco-schemes η ενίσχυση ορίζεται στα 53,2 ευρώ το στρέµµα.

Εσπεριδοειδή: Μέγιστη ενίσχυση 50 ευρώ το στρέµµα

1) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-ΣΤ Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα: 17,5 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-ΙΓ Εθελοντικές οδηγίες ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας: 17,5 ευρώ το στρέµµα

4) 31.4 Θρυµµατισµός κλαδιών και εφαρµογή κοµπόστ: 12 ευρώ το στρέµµα

Για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας µέσω eco-schemes η ενίσχυση ορίζεται στα 33,4 ευρώ το στρέµµα.

Πυρηνόκαρπα: Μέγιστη ενίσχυση 94,1 ευρώ το στρέµµα

1) 31.6-Α Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.

2) 31.6-Β Συνέχιση εφαρµογής Κοµφούζιο:  40,2 ευρώ το στρέµµα.

3) 31.6-Ε Μηχανική ζιζανιοκτονία: 18,3 ευρώ το στρέµµα

4) 31.4 Θρυµµατισµός κλαδιών και εφαρµογή κοµπόστ: 12 ευρώ το στρέµµα

Για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας µέσω eco-schemes η ενίσχυση ορίζεται στα 94,1 ευρώ το στρέµµα. Η δράση αυτή αποκλείει τη συµµετοχή από τα άλλα eco-schemes.

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση