Στην ενηµέρωση των αγροτών για το πώς λειτουργεί το σύστηµα monitoring (παρακολούθηση) και τις αλλαγές που µπορούν να κάνουν στις δηλώσεις τους µε βάση τα αποτελέσµατα των φετινών ελέγχων ώστε να µην αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιλεξιµότητας τα αγροτεµάχια, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει οι παραγωγοί θα δουν αγροτεµάχια µέσω του Συστήµατος Παρακολούθησης να xαρακτηρίζονται ως «πράσινα», «κόκκινα» «κίτρινα» ή «λευκά». Ανάλογα µε το χρώµα, θα πρέπει να προβούν και στις σχετικές ενέργειες, ώστε να πληρωθούν την εξόφληση του ∆εκεµβρίου χωρίς προβλήµατα. Αναλυτικότερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέπτυξε την «Εφαρµογή Αποτελεσµάτων Monitoring» εντός της ΕΑΕ 2023 µέσω της οποίας οι παραγωγοί θα αρχίσουν να ενηµερώνονται ενός του τρέχοντος έτους για τυχόν παρατηρήσεις πιθανής µη συµµόρφωσης και θα ενηµερώνουν τον Οργανισµό για τις ενέργειές τους. Με τις ενέργειες αυτές είναι δυνατόν, αφ’ ενός να διορθώσουν περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, αφ’ ετέρου να αποδείξουν ότι τα αγροτεµάχιά τους είναι σύµµορφα µε τους κανόνες επιλεξιµότητας.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρµογής θα αναρτηθούν: στο site του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην ΕΑΕ 2023.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

Επιτρεπόµενες αλλαγές αγροτεµαχίου:

Μη Επιτρεπόµενες αλλαγές αγροτεµαχίου:

«Πράσινα» αγροτεµάχια

Σηµαίνει ότι το αγροτεµάχιο βρέθηκε σύµµορφο (ανά παρέµβαση) και η προσδιορισθείσα έκτασή του θα υπολογιστεί µετά το πέρας των διασταυρωτικών ελέγχων, αφαιρώντας πιθανά µη επιλέξιµα στοιχεία του υποβάθρου (sub για το σύνολο των Νοµών, ilots, subilots extra).

«Κόκκινα» αγροτεµάχια

Σηµαίνει ότι το τεµάχιο δεν είναι σύµµορφο. Αφορά αγροτεµάχια για τα οποία µετά από επανειληµµένες ειδοποιήσεις δεν έχει γίνει αποστολή αποδεικτικών στοιχείων ή κάποια τροποποίηση στη δήλωση τους, θα λαµβάνουν τη σήµανση «κόκκινο». Για τα αγροτεµάχια τα οποία έλαβαν τη σήµανση «κόκκινο» κατά την πληρωµή προκαταβολής του Οκτωβρίου 2023, θα σταλούν ειδοποιήσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία/ενέργειες. Τα αγροτεµάχια τα οποία θα συµπεριληφθούν σε δείγµα κλασικού επιτοπίου ελέγχου (λοιπά συνδεδεµένα καθεστώτα, µέτρα ΠΑΑ κλπ.), θα εξαιρούνται αυτοµάτως του ελέγχου Παρακολούθησης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η αίτηση.

«Κίτρινα» αγροτεµάχια

«Λευκά» αγροτεµάχια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση