Κτηνοτρόφοι που έχουν στην κατοχή τους βοσκοτόπους οι οποίοι είναι μερικώς «δασοσκεπείς» έως και στο 40% της έκτασής τους, μπορούν να τους δηλώσουν για ενίσχυση στα πλαίσια της δράσης eco-schemes με τίτλο «Δασολιβαδικά οικοσυστήματα» με ύψος ενίσχυσης 10 ευρώ το στρέμμα, με βάση τροποποιητική απόφαση η οποία «πιάνει» και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023.

Πρόκειται για μία προσθήκη της τελευταίας στιγμής, η οποία αν και προβλεπόταν στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ έλειπε από τις εφαρμοστικές αποφάσεις χωρίς κάποια εξήγηση. Μένει να φανεί αν και κατά πόσο θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι να ενταχθούν σε αυτή τη δράση, η οποία, δεν συνδυάζεται με τη βιολογική κτηνοτροφία.

Αναλυτικά η σχετική υπουργική απόφαση αναφέρει:

Άρθρο μόνο

  1. Το σημείο γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 2207/16-6-2023 (Β’ 3941) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Παρέμβαση Π1-31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» που αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις: δράση 31.5-Α «Γεωργοδασικά οικοσυστήματα» δράση 31.5-Β «Δασολιβαδικά οικοσυστήματα».».
  2. Στο σημείο β) της παρ. 1 και στο σημείο γ) της παρ. 2 του άρθρου 5, όπου αναφέρεται «31.5-Α» αντικαθίσταται από «31.5». 3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 «Παρέμβαση Π14-31.5 Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου», μετά το Τμήμα 1 «Δράση 31.5-Α Γεωργοδασικά οικοσυστήματα», προστίθεται Τμήμα 2 «Δράση 31.5-Β Δασολιβαδικά οικοσυστήματα», και ειδικότερα άρθρα 31Α, 31Β, 31Γ και 31Δ, ως ακολούθως:

«Τμήμα 2 Δράση 31.5-Β Δασολιβαδικά οικοσυστήματα Άρθρο 31Α

Περιγραφή

  1. Η δράση 31.5-Β «Δασολιβαδικά οικοσυστήματα» συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάμενων δασολιβαδικών συστημάτων. Το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης είναι συστήματα μερικώς δασοσκεπών βοσκότοπων που συνδυάζουν εκτάσεις βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υποόροφο με ποώδη, θαμνώδη ή ξυλώδη βλάστηση, όπως αυτές αποτυπώνονται στο γεωχωρικό περιβάλλον της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές, με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή σε ημιορεινές περιοχές, με βάση τον σχετικό χαρακτηρισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
  2. Η δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα/καθαρισμό των δένδρων του δασολιβαδικού συστήματος.

Άρθρο 31Β Yποxρεωτικές απαιτήσεις

Τήρηση του προτύπου για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ) 8, όπως αυτό καθορίζεται στην υπ’ αρ. 1313/178948/9-6-2023 (Β’ 3777) υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του καθεστώτος της αιρεσιμότητας και ειδικότερα: α) της δεύτερης απαίτησης του ΚΓΠΚ 8 περί διατήρησης των στοιχείων του τοπίου, β) της τρίτης απαίτησης του προτύπου ΚΓΠΚ 8 περί απαγόρευσης της κοπής φυτοφρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών μεταξύ 1ης Μαρτίου και 30ης Ιουνίου, γ) της τέταρτης απαίτησης του προτύπου ΚΓΠΚ 8 περί λήψης μέτρων για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών.

Άρθρο 31Γ Δεσμεύσεις γεωργών 1. Οι γεωργοί υποχρεούνται να προβαίνουν στη συστηματική φροντίδα και καθαρισμό των δένδρων του δασολιβαδικού συστήματος. Η κάλυψη των δένδρων κυμαίνεται από 1% έως και 40% και ελέγχεται σε επίπεδο βοσκοτόπου. 2. Η ελάχιστη βοσκοφόρτωση στους επιλέξιμους βοσκοτόπους σύμφωνα με την παρ. 3 σημείο β) εδάφιο βγ) του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 (Β’ 3071) υπουργικής απόφασης, ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ/ εκτάριο.

Άρθρο 31Δ  Ύψος ενίσxυσης

  1. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 100 €/ εκτάριο (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 31.5-1).
  2. Η πληρωμή θεωρείται ενίσχυση πρόσθετη της βασικής ενίσχυσης, λόγω των σημαντικών οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται. Σε κάθε περίπτωση εκτός των λοιπών όρων στήριξης για την καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης. Ειδικά για την παρέμβαση 31.5-Β στην οποία οι ενισχύσεις λαμβάνονται ως πρόσθετες της βασικής εισοδηματικής στήριξης, ο δικαιούχος ενεργός γεωργός θα πρέπει να λαμβάνει βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα της παρέμβασης Π1-21, για το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων εκταρίων του για το σχετικό οικολογικό σχήμα, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 5 της παρούσας.
  3. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της παρούσας.».
  4. Η παρ. 1 του άρθρου 87 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις παρεμβάσεις: – 31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών», – 31.5 «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου», – 31.6-Ε «Μηχανική ζιζανιοκτονία και κάλυψη με φυτικά υλικά εδαφοκάλυψης (mulch)» και – 31.6-ΣΤ «Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση», η τήρηση των δεσμεύσεων ελέγχεται σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή βοσκοτόπου.».

  1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 2207/16-6-2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3058/4-8-2023 (Β’ 5022), όμοια απόφαση. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση