Στην εκ βάθρων αλλαγή του προγράµµατος Ενεργητικής Προστασίας προχωράνε οι διαχειριστικές αρχές, προσθέτοντας νέες επιλέξιµες δαπάνες που θα αφορούν συστήµατα τεχνιτής βροχής, τουρµπίνες και ανεµοφράκτες και επικαιροποιώντας όλα τα εύλογα κόστη λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές τιµές των υλικών κατασκευής και εγκατάστασης.

Το συγκεκριµένο Μέτρο που θα προκηρυχθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του 2024, θα συνεχίσει να καλύπτει παράλληλα το 80% του κόστους για φυσικά πρόσωπα και το 100% για συλλογικά σχήµατα, για αντιχαλαζική και αντιπαγετική προστασία. Επιπλέον δροµολογείται η απλούστευση της διαδικασίας αίτησης, µε τη  διασύνδεση µητρώων και βάσεων δεδοµένων, η µείωση εκτυπώσεων κ.λπ. Για τις συλλογικές επενδύσεις προβλέπεται µέγιστη στήριξη ύψους 600.000 ευρώ (ήταν 1 εκατ. ευρώ) και για τα φυσικά πρόσωπα τα 18.000 ευρώ.  Ως συλλογικές επενδύσεις θα ορίζονται οι επενδύσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται από συλλογικό σχήµα.

Αναλυτικότερα, οι διαχειριστικές αρχές αναφέρουν σε σχετικό τους έγγραφο για το σχεδιασµό του Μέτρου:

Με την αριθµ. πρωτ. 3076/6-11-2023Υπουργική Απόφαση ορίστηκε ο ΕΛ.Γ.Α ως ενδιάµεσος φορέας υλοποίησης της εν λόγω παρέµβασης.

Προκειµένου να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2024, απαιτείται µια σειρά ενεργειών και δράσεων, µε κυριότερες τις εξής:

  1. Επικαιροποίηση πινάκων εύλογου κόστους, λόγω του ότι αφενός η ανάλυση και ο υπολογισµός του εύλογου κόστους έγινε το έτος 2017 και αφετέρου τη συνεχιζόµενη αυξητική τάση της τιµής των υλικών κατασκευής και εγκατάστασης των επενδύσεων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
  2. Υπολογισµός και ανάλυση εύλογου κόστους νέων επενδύσεων ενεργητικής προστασίας, όπως συστήµατα τεχνικής βροχής, κάθετες τουρµπίνες, ανεµοφράκτες.
  3. Επαναπροσδιορισµός του συντελεστή επικινδυνότητας του κριτηρίου αξιολόγησης «Συχνότητα των φυσικών φαινοµένων, δυσµενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων, µε προτεραιότητα στις περιοχές όπου παρατηρείται συστηµικός κίνδυνος». Ο συντελεστής επικινδυνότητας υπολογίσθηκε βάσει των αποζηµιώσεων ΕΛ.Γ.Α. της πενταετίας 2011-2015.
  4. Έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης καθορισµού πλαισίου εφαρµογής του καθεστώτος, ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου, η οποία θα βελτιώνει και θα αποσαφηνίζει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο.
  5. Απλούστευση και µείωση ∆ιοικητικού κόστους, όπως η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών µόνο ηλεκτρονικά, η διασύνδεση µητρώων και βάσεων δεδοµένων, η µείωση εκτυπώσεων κ.λπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση