Συνολικά 77 εκατ. ευρώ βασικής ενίσχυσης, 12 εκατ. ευρώ αναδιανεµητικής και 4 εκατ. ευρώ συµπληρωµατικής ενίσχυσης νεαρών αγροτών, έχουν να περιµένουν ακόµη οι αγρότες στις συµπληρωµατικές πληρωµές που θα πρέπει να προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έως τον Ιούλιο του 2024.

Όσα περισσέψουν από τα παραπάνω χρήµατα µετά τις ενστάσεις, τις διορθώσεις τους ελέγχους κ.λπ, θα µοιραστούν οριζόντια σε όλους τους δικαιούχους κάθε καθεστώτος. Προφανώς από την εξόφληση του ∆εκεµβρίου έλειψε η πληρωµή των eco-schemes ύψους 426 εκατ. ευρώ, για την οποία οι πληροφορίες λένε ότι πάει για Άνοιξη. Στη… σούµα, οι αγρότες έλαβαν το 2022 για άµεσες ενισχύσεις (εκτός δηλαδή της εξισωτικής) συνολικά 1,508 δις ευρώ και το 2023 γύρω στα 930 εκατ. ευρώ, δηλαδή ήδη υφίσταται µία «τρύπα» στον προϋπολογισµό τους ύψους 570 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την πληρωµή αναφέρει:  

  1. Πληρωµή του υπολοίπου 30% της Βασικής Εισοδηµατικής Στήριξης για τη Βιωσιµότητα

Α.  ∆ικαιώµατα 2023: Σε εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΣ ΚΑΠ, τα δικαιώµατα Βασικής Εισοδηµατικής Στήριξης που κατανεµήθηκαν ανήλθαν σε 4.194.211 (Ηα) αξίας  829.567.104,00 ευρώ. Κατανεµήθηκε όλο το προβλεπόµενο ποσό από το ΣΣ ΚΑΠ στις τρείς αγρονοµικές ζώνες: ΠΕ1 Βοσκότοποι (223.153.550,98 ευρώ), ΠΕ2 Αροτραίες (378.282.599,42 ευρώ) και ΠΕ3 Μόνιµες ∆ενδρώδεις (228.130.953,60 ευρώ).

Στην πληρωµή του ∆εκεµβρίου έχει συµπεριληφθεί η πληρωµή των µεταβιβάσεων και του Εθνικού Αποθέµατος.

Για την κατανοµή Εθνικού Αποθέµατος 2023 κρίθηκαν δικαιούχοι 18.129 αιτούντες και κατανεµήθηκε αξία δικαιωµάτων 12.668.456 ευρώ, χωρίς να γίνει γραµµική µείωση των δικαιωµάτων των υπολοίπων δικαιούχων. Αυτό τροφοδοτήθηκε επαρκώς από τις παρακρατήσεις και τις επιστροφές των δικαιωµάτων από µη ενεργοποίηση για δύο συνεχόµενα έτη. Κατά αγρονοµική περιφέρεια έγινε η ακόλουθη κατανοµή Εθνικού Αποθέµατος: ΠΕ1 Βοσκότοποι (5.161.006,35ευρώ), ΠΕ2 Αροτραίες (2.230.671,18 ευρώ) και ΠΕ3 Μόνιµες ∆ενδρώδεις (5.276.778,46ευρώ).

Από τους κατόχους των κατανεµηθέντων δικαιωµάτων ένα µικρό ποσοστό δεν υπέβαλε καθόλου δήλωση ΟΣ∆Ε 2023 προκειµένου να τα ενεργοποιήσει, όπως συµβαίνει κάθε χρόνο. Έτσι, η συνολική αξία των δικαιωµάτων 2023 των 601.667 κατόχων που υπέβαλαν αίτηση ενεργοποίησης ανήλθε σε 821.004.736,52 ευρώ. Σηµειώνεται ότι ένας δικαιούχος χάνει τα δικαιώµατα του και επιστρέφουν στο εθνικό απόθεµα όταν για δύο συνεχόµενα έτη δεν τα ενεργοποιήσει.

Β. Ενεργοποίηση δικαιωµάτων:  Το 2023 υποβλήθηκαν 653.710 αιτήσεις ΟΣ∆Ε. Από αυτούς αιτήθηκαν ενεργοποίηση δικαιωµάτων οι 601.667 κάτοχοι 4.099.968 Ηα δικαιωµάτων, αξίας 821.004.736,52 ευρώ. Η συνολική επιλέξιµη έκταση που δηλώθηκε  από τους 601.667 παραγωγούς για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων ανήλθε σε  3.812.582,85 (Ηα). Οι εκτάσεις αυτές υπολείπονταν κατά 5-7% των εκτάσεων για να ενεργοποιηθούν πλήρως τα δικαιώµατα που κατέχουν οι αιτούντες το 2023 και συµβαίνει κάθε χρόνο διότι πολλοί αγρότες χρειάζεται να εκµισθώσουν σηµαντικές εκτάσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων τους και αυτό δεν καθίσταται πλήρως εφικτό.

Γ. Έλεγχοι επιλεξιµότητας – εξαιρέσεις από τον υπολογισµό της πληρωµής.

[…] Η πληρωµή υπολογίσθηκε ξεχωριστά για κάθε κατηγορία δικαιωµάτων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3. Λόγω µη κατοχής ζώων για ενεργοποίηση βοσκοτόπων, µηδενίστηκαν οι πληρωµές για 4.406 δικαιούχους κατόχους ΠΕ1 δικαιωµάτων ύψους 5.984.979 ευρώ διότι δεν διέθεταν σύµφωνα µε το ΣΣΚΑΠ τα απαραίτητα ζώα για την ενεργοποίηση τους. Από τις καταστάσεις πληρωµής εξαιρέθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες παραγωγών µε συνολικό απορριπτόµενο ποσό 11.952.870,23 ευρώ

  1. Πληρωµή Αναδιανεµητικής Ενίσχυση

Εφαρµόσθηκαν οι κανόνες επιλεξιµότητας που προβλέπονται στο ΣΣΚΑΠ και προέκυψε ποσό πληρωµής µεγαλύτερο από το όριο των 174 εκ. ευρώ.  Για να υπάρξει διαθέσιµο ποσό εντός του προϋπολογισµού και προκειµένου να καλυφθούν οι διορθώσεις των υπολοίπων δικαιούχων, έγινε γραµµική προσαρµογή του ποσού προς πληρωµή και το τελικό ποσό των 338.887 δικαιούχων ανέρχεται στα 161.967.087,95 ευρώ.

  1. Πληρωµή Ενίσχυσης για Νέους Νεοεισερχόµενους

Εφαρµόσθηκαν οι κανόνες επιλεξιµότητας που προβλέπονται στο ΣΣΚΑΠ και προέκυψε ποσό πληρωµής ύψους 23.314.053,78 € για 49.239 δικαιούχους. Παραµένει διαθέσιµο ένα ποσό εντός του προϋπολογισµού για τις διορθώσεις των υπολοίπων δικαιούχων.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση