Εντός Απριλίου ανοίγει η πρόσκληση για διετείς δεσµεύσεις το πλαίσιο του Μέτρου Απονιτροποίησης, προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα κριτήρια επιλεξιµότητας, µε τις δεσµεύσεις να ξεκινούν από την καλλιεργητική περίοδο 2024 (χειµερινές σπορές 2023-εαρινές σπορές 2024).

Συγκεκριµένα για να είναι επιλέξιµο προς ένταξη στο Μέτρο ένα αγροτεµάχιο θα πρέπει:

1) Να είναι σε επιλέξιµη περιοχή: ∆ηλαδή σε:

2) Να έχει δηλωθεί ως αρδευόµενο σε επίπεδο αγροτεµαχίου στο ΟΣ∆Ε 2023.

3) Να εφαρµόζονται δεσµεύσεις αγρανάπαυσης (στο 30-50% του αγροτεµαχίου) ή αµειψισποράς (30-90% του αγροτεµαχίου) σε επίπεδο αγροτεµαχίου.

Ως καλλιέργειες αµειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειµερινά σιτηρά και ψυχανθή) και επίσης δηλώνονται στην αντίστοιχη ΕΑΕ ως ξηρικές.

Η εναποµείνασα της αµειψισποράς ή της αγρανάπαυσης έκταση καλλιεργείται µε της επιλέξιµες αροτραίες καλλιέργειες, δηλαδή βαµβάκι, καλαµπόκι, ηλίανθο (µόνο στην αµειψισπορά).

4) Να καλλιεργήσει 100% το αγροτεµάχιό του µε κάποια ξηρική καλλιέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση λαµβάνει τη µικρότερη ενίσχυση του πίνακα, η οποία ταυτίζεται µε αυτήν του αραβόσιτου, µειωµένη κατά 10%.

5) Ο δικαιούχος δεν µπορεί στο αγροτεµαχίο που εφαρµόζει τις δεσµεύσεις του Μέτρου, να λάβει επιδότηση για το ίδιο αγροτεµάχιο σε οποιαδήποτε δράση των eco-schemes µε εξαίρεση τη ∆ράση 6 (Ψηφιακά Εργαλεία) και τη ∆ράση 4 (Συγκέντρωση και θρυµµατισµός των υπολειµµάτων καλλιεργειών και εφαρµογή του κοµπόστ).

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση