Τρεις µεγάλες προκηρύξεις αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων, της Απονιτροποίησης (100 εκατ. ευρώ), του Κοµφούζιο (60 εκατ. ευρώ) και της µετατροπής στη Βιολογική Γεωργία (300 εκατ. ευρώ) αναµένονται το ερχόµενο διάστηµα που θα βασιστούν στις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2024.

Στην περασµένη περίοδο, οι δικαιούχοι των προγραµµάτων αυτών λάµβαναν κανονικά το πρασίνισµα, ωστόσο πλέον, τα αγροτεµάχια που θα δεσµευθούν στο ΠΑΑ υφίστανται ορισµένους περιορισµούς (ασυµβατότητες) προς τις επιλογές των eco-schemes. Παρακάτω παρουσιάζονται όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί ενισχύσεων ανά αγροτεµάχιο δεσµευµένο στα παραπάνω προγράµµατα, ώστε οι παραγωγοί να είναι σε θέση στο φετινό ΟΣ∆Ε να ζυγίσουν καλά τις επιλογές τους. Αναλυτικότερα:

Οι παραγωγοί για τα αγροτεµάχια που θα δεσµεύσουν στα οποία θα εφαρµόσουν αµειψισπορά (30-90% του αγροτεµαχίου) µε ξηρική καλλιέργεια ή αγρανάπαυση (30-50% του αγροτεµαχίου) θα µπορούν να ενταχθούν στις εξής δράσεις των eco-schemes:

∆ράση 4: Εφαρµογή κοµπόστ µετά τη συλλογή υπολειµµάτων της καλλιέργειας: 11 ευρώ ανά στρέµµα ορίζεται η επιδότηση για αρόσιµες καλλιέργειες.

∆ράση 6: ∆ιαχείριση εισροών (επιλογή υποχρεωτικά της χρήσης ψηφιακής εφαρµογής, προαιρετικά συν δύο ακόµη δεσµεύσεις)

 1. . Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.
 2. . Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς: 3 ευρώ ανά στρέµµα.
 3. . ∆ιαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών: 1 ευρώ ανά στρέµµα.
 4. . Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασµούς: 7 ευρώ ανά στρέµµα.
 5. . Χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές ή βραδείας αποδέσµευσης: 4,5 ευρώ ανά στρέµµα.
 6. . Χρήση προϊόντων ή λιπασµάτων µε βιοδιεγέρτες: 3 ευρώ ανά στρέµµα.

Συνολικά λοιπόν για έναν καλλιεργητή που θα πάρει 60 ευρώ το στρέµµα από την Απονιτροποίηση, µπορεί να διεκδικήσει ακόµη συνολικά 25 ευρώ το στρέµµα από τα eco-schemes.

 • Κοµφούζιο: Η νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί έχει ως επιλέξιµες καλλιέργειες τα πυρηνόκαρπα, τα εσπεριδοειδή, τα µηλοειδή, την καρυδιά και το αµπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιµο) (βλ. πίνακα ενισχύσεων). Τα αγροτεµάχια που θα ενταχθούν στην προκήρυξη µπορούν να ενταχθούν στις εξής δράσεις των eco-schemes:

∆ράση 3: Σπορά του υπορόφου στις µόνιµες καλλιέργειες για φυτοκάλυψη (χωρίς παραγωγή) και δηµιουργία ζωνών βιοποικιλότητας στα περιθώρια: Η επιδότηση ορίζεται στα 15 ευρώ/στρέµµα.

∆ράση 4: Εφαρµογή κοµπόστ µετά τη συλλογή υπολειµµάτων της καλλιέργειας: 14 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

∆ράση 6: ∆ιαχείριση εισροών (επιλογή υποχρεωτικά της χρήσης ψηφιακής εφαρµογής, προαιρετικά συν δύο ακόµη δεσµεύσεις).

 1. Χρήση ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ το στρέµµα.
 2. Εξαπόλυση ωφέλιµων µακρο-οργανισµών: Για την καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς 43 ευρώ/στρέµµα ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρέµµα και για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών (για την καταπολέµηση κοκκοειδών, αλευρώδους και αφίδων) 40 ευρώ/στρέµµα και για την καταπολέµηση τετράνυχων 95,1 ευρώ/στρέµµα.
 3. Για την εφαρµογή µηχανικής ζιζανιοκτονίας σε οπωρώνα/αµπελώνα, µε παράλληλη κάλυψη µε mulch: 22 ευρώ/στρέµµα.
 4. Για την εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµάτων σε όλους τους οπωρώνες: 21 ευρώ/στρέµµα.
 5. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς: 3 ευρώ/στρέµµα.
 6. Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις δενδρώδεις: 3 ευρώ/στρέµµα.
 7. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών: 7 ευρώ/στρέµµα.
 8. Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης ή µε παρεµποδιστές: 6 ευρώ ανά στρέµµα στις δενδρώδεις.
 9. Για χρήση λιπασµάτων και προϊόντων µε βιοδιεγέρτες στις δενδρώδεις: 6 ευρώ/στρέµµα.
 •  Βιολογική Γεωργία (Μετατροπή): Εντός του έτους αναµένεται η πρόσκληση για δεσµεύσεις 3ετίας για µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές µε όλες τις καλλιέργειες επιλέξιµες (βλ. πίνακα για τις ενισχύσεις ανά καλλιέργεια):

∆ράση 1: 

Καλλιέργεια προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών: Ενίσχυση 31,3 ευρώ το στρέµµα για τα χειµερινά σιτηρά και 62,8 ευρώ το στρέµµα για τα ψυχανθή.

Καλλιέργεια καινοτόµων ανθεκτικών καλλιεργειών: Ενίσχυση 60,6 ευρώ/στρέµµα.

∆ράση 2: Περιοχές οικολογικής εστίασης: Χειµερινά σιτηρά 1 ευρώ/στρµ, Αραβόσιτος 3,7 ευρώ/στρέµµα, βαµβάκι 1,6 ευρώ/στρέµµα.

∆ράση 3: Σπορά του αγροτεµαχίου στις αρόσιµες εκτάσεις για φυτοκάλυψη ή του υποορόφου για τις δενδρώδεις καλλιέργειες: 10 ευρώ ανά στρέµµα για τις αρόσιµες και 15 ευρώ ανά στρέµµα για τις δενδρώδεις.

∆ράση 5: Γεωργοδασικά οικοσυστήµατα: Αφορά τις αρόσιµες εκτάσεις που εµφανίζονται σε συγκεκριµένο επίπεδο πληροφορίας στο γεωχωρικό περιβάλλον του ΟΣ∆Ε. Η ενίσχυση είναι 10 ευρώ/στρέµµα.

∆ράση 6: ∆ιαχείριση εισροών

 1. Χρήση της ψηφιακής εφαρµογής: 3 ευρώ/στρέµµα.
 2. Πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα: 21 ευρώ/στρέµµα.

∆ράση 8: ∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες: Επιδότηση 25 ευρώ/στρέµµα.

Οι παραπάνω ασυµβατότητες βασίζονται στην εφαρµοστική απόφαση Αριθµ. 581 του 2024 (ΦΕΚ 1137/Β’/2024) όπως έχει τροποποιηθεί. Τα ποσά στα eco-schemes είναι αυτά που διεκδικεί ο παραγωγός βάσει του στρατηγικού σχεδίου και όχι απαραίτητα αυτά που θα πληρωθεί.

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση